Vj-101/2001/13

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Dr. Barcza Mihály (Réti, Szegheő és Társai Ügyvédi Iroda, 1121. Budapest, Zúgligeti út 41.) által képviselt ERSTE Bank Befektetési Rt. kérelmező és a Dunainvest Tőzsdeügynökség Rt. (1054 Budapest, Báthory u. 12.) kérelmezett összefonódásának engedélyezése tárgyában indult eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a kérelmező átvegye a Dunainvest Tőzsdeügynökség Rt. ügyfélállományát.
A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézhezvételtől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható keresettel.

Indoklás

I.

A kérelem

 • 1)

  A kérelmező ERSTE Bank Befektetési Rt. (a továbbiakban: Erste Befektetési Bank) 2001. május 7-én állományátruházási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötött a Dunainvest Tőzsdeügynökség Rt. (a továbbiakban: Dunainvest) társasággal arról, hogy az Erste Bank átveszi a Dunainvest ügyfélállományát.

 • 2)

  A kérelmező elsődlegesen a 2000. évi CXXXVIII. törvénnyel módosított 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) 63. §-a (3) bekezdésének ab) pontja alapján annak megállapítását kérte a Gazdasági Versenyhivataltól (GVH), hogy a Szerződésben foglalt tranzakció olyan vállalkozás-összefonódásnak minősül, amelyhez a GVH engedélyére nincs szükség, mert a tranzakció nem esik a Tpvt. 24 §-ának hatálya alá.

 • 3)

  Arra az esetre, ha a 2) pontban foglalt kérelmet a GVH visszautasítaná, a kérelmező egy másodlagos kérelmet is benyújtott, amelyben az állomány-átruházási Szerződéssel megvalósított összefonódás engedélyezését kéri a Tpvt. 63. §-a (3) bekezdésének ac) pontja alapján.

 • 4)

  A GVH - hiánypótlás után - a 2001. júlis 11-én hozott határozatában a vizsgálatot elrendelte a Tpvt. 67. § (2) bekezdésének c) pontja alapján.

II.

Az összefonódással érintett vállalkozások

Erste-csoport

 • 5)

  Az Erste Befektetési Bank az Erste-csoport tagja, amely az Erste Bank der Österreichischen Sparkassen AG osztrák univerzális kereskedelmi bank köré szerveződik. Az Erste Bank der Österreichischen Sparkassen AG magyarországi leányvállalata az Erste Bank Magyarország Rt., amely irányítja az Erste Leasing Kft-t, az Erste Bank Pénztárszervező Kft-t, az EBH Ingatlanforgalmazó és Hasznosító Kft-t, az Immorent Kft-t és az Esze Kft-t. Kisebbségi része van az Elmaswift Kft-ben. Az Erste Bank der Österreichischen Sparkassen AG irányítja még az Erste-DAT Informatikai Kft-t és a Sparkassen Versicherung AG-n keresztül az Erste Sparkassen Biztosító Rt.-t is. Az Erste Befektetési Bankot 91 százalékban irányítja az Erste Bank der Österreichischen Sparkassen AG, 9 százalékban pedig az Erste Bank Magyarország Rt.. Az Erste Befektetési Bank irányítja a Portfólió Kft-t és az Erste Bank Befektetési Alapkezelő Rt.-t.

Dunainvest-csoport

 • 6)

  A Dunainvest Tőzsdeügynökség Rt.-t a D-TÁR (VYLYAN-98) Kft irányítja a Debreczeni és Ferenczi Kft-n keresztül. A D-TÁR (VYLYAN-98) Kft a Debreczeni és Ferenczi Kft-n keresztül irányítja még a Dunainvest Pénzügyi Tanácsadó Rt.-t és a Dunainvest Befektetési Alapkezelő Rt.-t is.

III.

Az összefonódással érintett piacok

 • 7)

  Az összefonódással érintett piac az értékpapír-forgalmazási piac. Az értékpapír-forgalmazási piac magában foglalja az azonnali tőzsdei és a tőzsdén kívüli (OTC) kereskedést. A tőzsdén kívüli forgalom az összes értékpapír-forgalomnak csak mintegy 0.1 százalékát teszi ki, ezért az összefonódás szempontjából ez a piaci szegmens figyelmen kívül hagyható.

 • 8)

  Az értékpapír-forgalmazási piac a befektetési szolgáltatást végző társaságok szempontjából saját számlás és bizományosi kereskedésre osztható. A bizományosi kereskedés a fogyasztói csoportok szerint felosztható intézményi és lakossági forgalomra, illetőleg deviza-belföldi és deviza-külföldi forgalomra.

 • 9)

  Az értékpapír-forgalmazási piac - a magyar gazdaság méreteit tekintetbe véve - sokszereplős versenypiac. A 2000. december 31-i állapot szerint a tőzsdetagok száma 42 volt, amelyből 6 bank, 22, banki tulajdonossal rendelkező brókercég és 14 banki háttér nélküli brókercég volt. A HHI értéke 451, ami viszonylag alacsony koncentrációs szintet fejez ki 1 . Az azonnali tőzsdei forgalom alapján első tíz helyen lévő vállalkozás együttes piaci részesedése nem éri el a 60 százalékot.

  1 A HHI (a Hirschman-Herfindhal Index) az összes piaci résztvevő százalékos piaci részesedései négyzeteinek az összege. Ha egy vállalat van monopol helyzetben, akkor a HHI = 100 2 = 10.000, ha két 50 %-os piaci részesedéssel rendelkező vállalat van oligopol helyzetben, akkor a HHI = 50 2 + 50 2 = 5000, stb.

 • 10)

  Az értékpapír-forgalmazás piacán az utóbbi két évben erőteljes koncentrálódás ment végbe. 1998-ban még százon felül volt a tőzsdetagok száma. A tőzsdetagok számának csökkenésében leginkább a BÉT iránti befektetői érdeklődés jelentős és tartós visszaesése játszik szerepet. Az értékpapír-forgalmazási piac másik koncentrálódást elősegítő folyamata a bankok önálló befektetés-szervezését lehetővé tevő jogi háttér (az 1997. évi CLI. törvény) kialakításával indult el, amely 1999. január 1-étől engedélyezte a bankok közvetlen megjelenését az értékpapír-forgalmazási piacon. A bankok egy része magába olvasztotta befektetési társaságait és önállóan jelent meg a tőzsdén. A koncentrálódást erősíti továbbá az is, hogy a nem banki hátterű nagyobb brókercégek felvásárolják a kisebbeket.

IV.

Engedélyezési kötelezettség

 • 11)

  A kérelmezett Szerződés a Dunainvest ügyfélállományának átruházására irányul, amely a Tpvt. 23. § (5) bekezdése értelmében vállalkozásrésznek és ezáltal összefonódásnak minősül.

 • 12)

  A Tpvt. 24. §-a (1) bekezdése szerint az összefonódás akkor engedélyköteles, ha az érintett vállalkozások (Tpvt. 26. §) együttes nettó árbevétele az előző üzleti évben meghaladja a tízmilliárd forintot és a vállalkozásrészt átadó vállalkozás, a hozzá kapcsolódó közvetett résztvevőkkel [Tpvt. 26. §. (3) bekezdés] együttesen számított előző évi nettó árbevétele meghaladja az ötszázmillió forintot. A Tpvt. 24. § (2) bekezdése alapján a befektetési szolgáltatók összefonódásánál a befektetési szolgáltatási tevékenységből származó bevételt kell figyelembe venni.

 • 13)

  Az Szerződéssel létrejövő összefonódásban közvetlenül és közvetve érintett vállalatok körét az 5) és a 6) pont sorolja fel. Mivel a Szerződés 2001. évi keltezésű, az engedélyezési kötelezettség megállapításához az érintett vállalatok 2000. évi nettó árbevételét kell figyelembe venni. A felsorolt érintett vállalkozások közül az Erste Befektetési bank 2000. évben befektetési szolgáltatási tevékenységből származó nettó árbevétele meghaladta a 10 milliárd forintot, a Dunainvest 2000. évi befektetési szolgáltatási tevékenységből származó árbevétele pedig az ötszáz milliót forintot. Ennek alapján a Versenytanács megállapította, hogy a Szerződéssel létrejövő összefonódás engedélyköteles. A 2) pontban leírt kérelem az fentiekből következően alaptalan.

V.

Az összefonódás hatásai az érintett piacon

 • 14)

  Az összefonódásban közvetlenül érintett Erste Befektetési Bank részesedése az azonnali tőzsdei forgalomból 2000-ben 8 százalék, a Dunainvesté 1.6 százalék volt. Az összefonódás hatására az Erste Befektetési Bank piaci részesedése kb. 1.6 százalékkal nőhet. 2 A HHI az összefonódás következtében 25.6 ponttal nő 3 , ami nem számottevő mértékű koncentráció-növekedést mutat 4 .

  2 A pontos hatást azért nem lehet megállapítani, mert csak teljes évi forgalmi adatok állnak rendelkezésre, és az itt említett százalékszámok nem az aktuális helyzetre, hanem a 2000. év végi helyzetre vonatkoznak.
  3 Az összefonódás előtt a két vállalkozásra számított HHI = 8 2 + 1.6 2 = 66.56 volt, az összefonódás után az Erste Befektetési Bankra számított HHI = 9.6 2 = 92.16 pont lett.
  4 Ha a piaci résztvevők száma a 2000. december 31-i állapot óta tovább csökkent, akkor a koncentráció növekedése az itt számítottnál nagyobb, erre vonatkozóan azonban a GVH nem tudott információkat beszerezni.

 • 15)

  A Dunainvest 2000. évi deviza-belföldi lakossági forgalma az összes értékpapír forgalmának mintegy 71 százalékát tette ki, míg az Erste Befektetési Bank esetében ugyanez a mutató 3.3 százalék. Ez arra utal, hogy a deviza-belföldi lakossági forgalom a Dunainvest fő tevékenységi területe volt, míg az Erste Befektetési Bank esetében ennek jelentősége a vállalkozás bevételein belül viszonylag csekély. Az Erste Befektetési Bank piaci részesedése a deviza-belföldi lakossági forgalomban az összefonódást megelőzően 3.02 százalék, a Dunainvesté pedig 2.39 % volt. Az összefonódás után az Erste Befektetési Bank piaci részesedése 5.41 százalék lesz. Az összefonódás hatására a HHI az értékpapír-forgalmazás ezen részpiacán mintegy 14.4 ponttal nő 5 . Ez a növekedés még az értékpapír-forgalmazás egészére vonatkoztatott növekedésnél is csekélyebb.

  5 Az összefonódás előtt két vállalatra számított HHI = 3.02 2 + 2.39 2 = 14.8325 volt, az összefonódás után az Erste Befektetési Bankra számított HHI = 5.41 2 = 29.2681 lett.

 • 16)

  A Dunainvest részéről az állományátruházásra azért volt szükség, mert fel kíván hagyni a befektetési szolgáltatási tevékenységgel. Az Erste Befektetési Bank és a Dunainvest közötti állomány-átruházási Szerződést a PSZÁF a III./73 016-16/2001. sz. határozatában engedélyezte. Ennek előfeltételeként a befektetési szolgáltatás végzésére jogosító engedélyt vissza kellett vonatni, amelynek szükséges feltétele, hogy a vele szemben fennálló szerződéseinek teljesítését más befektetési szolgáltató átvállalja. A tranzakció tehát az ügyfelek befektetéseinek biztonságát is szolgálja.

 • 17)

  A 14) és a 15) pontokra tekintettel a Versenytanács megállapította, hogy a Szerződéssel létrejövő összefonódás a Tpvt. 30. §-ának (1) bekezdésére tekintettel nem hoz létre, nem erősít meg gazdasági erőfölényt sem az érintett piac egészén, sem pedig annak egyik, az érintett vállalatok szempontjából fontos részpiacon. A Tpvt. 30. §-ának c) pontja azt írja elő, hogy az összefonódás engedélyezése során különösen vizsgálni kell az összefonódásnak a végső fogyasztókra gyakorolt hatását. A 16) pont alapján megállapítható, hogy a Szerződésben rögzített tranzakció a Dunainvest ügyfelei befektetéseinek biztonságát szolgálja, ami versenyszempontból pozitív hatásúnak minősül.

 • 18)

  A 17) pontban leírtak alapján a Versenytanács megállapította, hogy a kérelmezett Szerződéssel létrejövő összefonódás engedélyezése a Tpvt. 30. §-a (2) bekezdése alapján nem tagadható meg.

VI.

Eljárási kérdések

 • 19)

  A kérelmező kérelmére a Versenytanács határozatát a Tpvt. 74. §-a (1) bekezdése alapján tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 20)

  A Tpvt. 24. §-a alapján indított eljárás esetében esedékes kettőmillió forint eljárási díjat a kérelmező a kérelem benyújtásával egyidejűleg befizette, ezért erről külön rendelkezni nem kellett.

 • 21)

  A határozat ellen a kérelemben érintett vállalkozások jogorvoslattal a Tpvt. 83. §-a alapján élhetnek.

Budapest, 2001. augusztus 16.

dr. Bara Zoltán sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Kállai Mária sk.
Horváth Lászlóné