Vj-130/2001/8

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Füredi Katalin ügyvéd (Gárdos, Benke, Mosonyi, Tomori Ügyvédi Iroda, 1056 Budapest, Havas u. 6.) által képviselt Italenergia S.p.A. összefonódás engedélyezési kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként résztvett a szintén dr. Füredi Katalin által képviselt Montedison S.p.A. és a Fiat S.p.A. - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a Montedison S.p.A. - az Italenergia S.p.A. felette történő közvetlen irányításszerzése révén - a Fiat S.p.A. irányítása alá kerüljön.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható keresettel.

Indoklás

I.

A kérelmezett összefonódás

 • 1)

  Az olaszországi Italenergia S.p.A. 2001. június 1-én és 2-án részvénycsere, részvényvásárlás és kölcsön-szerződés révén megszerezte a szintén olaszországi Montedison S.p.A. szavazati jogot biztosító részvényeinek 52,1 százalékát.

 • 2)

  2001. július 12-én az Italenergia S.p.A.-nak a Fiat S.p.A. és az általa közvetlenül vagy közvetve irányított vállalkozások (a továbbiakban együtt: Fiat-csoport) tulajdonában levő részvénycsomag a korábbi 38,9 százalékról 46,2 százalékra emelkedett, minek alapján az Európai Közösség Bizottsága 2001. augusztus 28-i SG(2001)D/291120. számú határozatában arra az álláspontra helyezkedett, hogy a Fiat-csoport irányítási joggal rendelkezik az Italenergia S.p.A. felett, egyben úgy döntött, hogy nem ellenzi az 1-2., pontok szerinti tranzakciókat, amelyek révén a Fiat-csoport az Italenergia S.p.A.-n keresztül (közvetett) irányítást szerzett a Montedison S.p.A. felett.

 • 3)

  A kérelmező Italenergia S.p.A. 2001. augusztus 1-jén benyújtott kérelmében a Gazdasági Versenyhivataltól

  • -

   elsődlegesen annak megállapítását kérte, hogy a Montedison S.p.A. feletti irányításszerzése nem esik a 2000. évi CXXXVIII. törvénnyel módosított, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) hatálya alá;

  • -

   másodlagosan kérte a Montedison S.p.A. felett irányításszerzésének - mint vállalkozások összefonódásának - az engedélyezését.

 • 4)

  A kérelmező 2001. szeptember 14-én a kérelmet akként kiegészítette, hogy - az Európai Közösség Bizottságának döntésére tekintettel - vagylagosan kérte a Fiat S.p.A. Montedison S.p.A. feletti irányításszerzésének engedélyezését, egyben ügyfélként bevonta az eljárásba a Fiat S.p.A.-t is.

II.

Az összefonódásban résztvevő vállalkozások

 • 5)

  A Fiat-csoporthoz négy Magyarországon honos vállalkozás tartozik. Ezek a vállalkozások, valamint a Fiat-csoport külföldön honos tagjai gépjárműveket, teherautókat, mezőgazdasági gépeket és azokhoz kapcsolódó termékeket értékesítenek a Magyar Köztársaság területén.

 • 6)

  A Fiat-csoporthoz tartozó Italenergia S.p.A. nem rendelkezik irányítási joggal magyarországi vállalkozás felett, továbbá ő és az általa irányított külföldön honos vállalkozások (a továbbiakban együtt: Italenergia-csoport) sem értek el nettó árbevételt a Magyar Köztársaság területén.

 • 7)

  Az irányítás alá kerülő Montedison S.p.A. és az általa közvetlenül vagy közvetve irányított vállalkozások alkotta vállalkozás csoportnak (a továbbiakban együtt: Montedison-csoport) nyolc magyarországi vállalkozás is tagja, melyek cukorgyártással, olajos magvak feldolgozásával, állati táplálék (takarmány) előállításával, valamint gép- és építőipari tervezéssel, szakértéssel foglalkoznak.

III.

Az engedélykérési kötelezettség

 • 8)

  A Montedison S.p.A. részvényei 52,1 százalékának az Italenergia S.p.A. általi megszerzése a Tpvt. 23.§ (1) bekezdés b) és (2) bekezdés a) pontja alapján vállalkozások összefonódásának minősül.

 • 9)

  Két külföldön honos vállalkozás közötti összefonódásra a Tpvt. hatálya az 1.§ alapján akkor terjed ki, ha annak hatása a Magyar Köztársaság területén érvényesülhet, melynek a Versenytanács álláspontja szerint nem szükséges de mindenképpen elégséges feltétele az, ha az összefonódásban résztvevő mindkét - az összefonódás közvetlen résztvevőjéből és az ahhoz kapcsolódó közvetett résztvevőkből álló - vállalkozás-csoport áruival (akár magyarországi tagjai révén, akár közvetlen exporttal) jelen van a magyar piacon.

 • 10)

  A jelen esetben a Fiat-csoportnak (melybe az Európai Közösség Bizottságának döntése alapján az Italenergia S.p.A. is beletartozik) és a Montedison-csoportnak is vannak magyarországi tagjai, ezért a kérelmezett összefonódásra kiterjed a Tpvt. hatálya.

 • 11)

  Az irányítás alá kerülő Montedison-csoport magyarországi tagjainak 2000. évi együttes nettó árbevétele önmagában meghaladta tízmilliárd forintot, ezért az összefonódáshoz a Tpvt. 24.§ (1) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélye szükséges.

IV.

Az engedélyezés

 • 12)

  A Tpvt. 30.§ (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedély megadását, ha az összefonódás nem hoz létre vagy nem erősít meg olyan gazdasági erőfölényt, amely akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését az érintett piacon (Tpvt. 14.§).

 • 13)

  Összefonódással érintett piac(ok)nak az(ok) minősülnek, amely(ek)en az összefonódás valamely - akár közvetlen, akár közvetett - résztvevője piaci tevékenységet fejt ki. E piacok közül azonban az összefonódásnak - speciális helyzeteket leszámítva - azokon lehet hatása a gazdasági erőfölényre (és általában is a gazdasági versenyre), amelyeken az összefonódásban résztvevő két vállalkozás-csoport legalább egy-egy tagja jelen van (lehet), akár vevőként, akár eladóként. Ha ugyanis a két vállalkozáscsoport:

  • -

   azonos piac azonos (vevői vagy eladó) oldalán tevékenykedik, akkor horizontális összefüggésben összefonódásuk esetén csökken az egymással (lehetséges) versenyben álló vállalkozáscsoportok száma (növekszik a koncentráció), illetve ha

  • -

   azonos piac ellentétes oldalán helyezkedik el, akkor a köztük meglevő (lehetséges) vevő-eladó (vertikális) kapcsolat jellegének - az összefonódás alapján bekövetkező - megváltozásából adódóan lehetnek káros (a versenytársak kizárására alapot adó) hatásai az összefonódásnak a gazdasági versenyre.

 • 14)

  Az adott esetben a Fiat- és a Montedison-csoport magyarországi tevékenysége alapvetően eltér egymástól, az általuk forgalmazott áruk nem tekinthetők a Tpvt. 14.§ (2) bekezdése szerinti egymást helyettesítő áruknak, ezért az összefonódásnak horizontális összefüggésben nem lehetnek káros versenyhatásai.

 • 15)

  A Fiat és a Montedison-csoport által végzett magyarországi tevékenységek nem kapcsolódnak egymáshoz: a két vállalkozás-csoport tagjai nem folytatnak egymás tevékenységéhez szükséges alapanyag előállítást, illetve szolgáltatást, áruik nem egymás kiegészítői. Ezért a kérelmezett összefonódásnak vertikális- és árúkörbővűlési összefüggésben sem valószínűsíthetők káros versenyhatásai.

 • 16)

  Mindezek alapján a Versenytanács a Tpvt. 77.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti határozatában - egyezően a Tpvt. 71.§ szerinti vizsgálói indítvánnyal - az összefonódást a Tpvt. 30.§ (2) bekezdése alapján engedélyezte.

 • 17)

  Az összefonódásban résztvevő két vállalkozás-csoport magyarországi tevékenységet - az előzőekben részletezettek szerint - nem azonos vagy egymással érintkező piacokon végzi, tovább egyéb összefüggésben sem merültek fel káros versenyhatások, ezért a Versenytanács alkalmazhatónak találta a Tpvt. 63. § (3) bekezdésének ac) pontját, mely szerint az érdemi határozatot 45 napon belül kell meghozni, ha az engedély a Tpvt. 30.§ (2) bekezdése alapján nyilvánvalóan nem tagadható meg.

V.

Eljárási kérdések

 • 18)

  A Tpvt. 63.§ (3) bekezdés ac) pontjának alkalmazásából következőleg az eljárási díj megfizetéséről rendelkezni nem kellett, mert a Tpvt. 62.§ (1) bekezdése szerint ez esetben fizetendő kettőmillió forintos eljárási díjat a kérelmező előzetesen lerótta. Megjegyzi a Versenytanács, hogy a kérelem elintézési határidejének számításánál a Tpvt. 63.§ (4) bekezdése alapján a kérelemnek a Fiat S.p.A.-ra történt 2001. szeptember 14.-i kiterjesztéséig eltelt időt nem vette figyelembe, továbbá az ügyintézési határidőt a Tpvt. 64.§ (6) bekezdése alapján hatvan nappal meghosszabbította.

 • 19)

  Az ügyfelek képviselőjűk útján kérték a tárgyalás mellőzését, ezért a Versenytanács határozatát - a Tpvt. 74.§ (1) bekezdésének alkalmazásával - tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 20)

  Az ügyfeleket megillető jogorvoslati jog a Tpvt. 83.§ (1) - (2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2001. november 12.

dr. Bodócsi András sk.
dr. Tóth Tihamér sk.
dr. Köbli József sk.
Szabó Györgyi