Vj-131/2001/8

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Mátyus Ádám ügyvéd (1053 Budapest, Károlyi M. u. 12.) által képviselt Tyco International Ltd. eljárás alá vont vállalkozás ellen összefonódás engedélyezése iránti kérelem elmulasztása miatt indult eljárásban, melyben ügyfélként részt vett a dr. Szarka Ágnes ügyvéd (Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda: 1126 Budapest, Ugocsa u. 4/b.) által képviselt Thomas&Betts Corporation - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

határozatot

 • 1)

  A Versenytanács megállapítja, hogy az eljárás alá vont vállalkozás elmulasztott engedélyt kérni a Thomas&Betts Corporation elektronikai OEM üzletágának megszerzéséhez.

 • 2)

  A Versenytanács engedélyezi, hogy az eljárás alá vont vállalkozás megszerezze a Thomas&Betts Corporation elektronikai OEM üzletágát.

 • 3)

  A Versenytanács kötelezi az eljárás alá vont vállalkozást, hogy a határozat kézhezvételétől számított harminc napon belül fizessen meg 2.000.000 (Kettőmillió) forint eljárási díjat a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037571 számú eljárási díjbevételi számla javára.

 • 4)

  A határozat felülvizsgálatát az eljárás alá vont vállalkozás - továbbá a 2) pont tekintetében a Thomas&Betts Corporation - a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható keresettel.

Indoklás

I.

A vizsgált összefonódás

 • 1)

  A Tyco International Ltd. (a továbbiakban: Tyco) és a Thomas&Betts Corporation (a továbbiakban: T&B) 2000. május 7-én Adásvételi Megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) kötött, melynek értelmében a Tyco megvásárolja a T&B elektronikai OEM üzletágát (a továbbiakban: Üzletág), amelybe a telekommunikációban-, az adatátvitelben-, a személyi számítógépekhez- és az autóiparban használt elektronikus kapcsolók, továbbá az azokhoz kapcsolódó termékek tartoznak.

 • 2)

  A Megállapodásban a T&B vállalta, hogy öt évig az értékesített Üzletággal versenyző tevékenységet nem végez és más azonos tevékenységet folytató vállalkozás nyilvános forgalmazású részvényeinek legfeljebb öt százalékát szerzi meg.

 • 3)

  A Gazdasági Versenyhivatal a 2000. évi CXXXVIII. törvénnyel 2001. február l-jei hatállyal módosított, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 67.§ (3) és 70. § (1) bekezdése alapján 2001. augusztus 27-én versenyfelügyeleti eljárást indított a Tyco ellen annak vizsgálatára, hogy a Tyco elmulasztott-e a Tpvt. 28.§ (1) bekezdése szerint engedélyt kérni a Megállapodás szerinti Üzletág megvásárlásához, mint vállalkozások összefonódásához.

 • 4)

  Az eljárás alá vont Tyco nem vitatva, hogy elmulasztotta az engedélykérést 2001. szeptember 3-án a Gazdasági Versenyhivatal rendelkezésére bocsátotta az összefonódás elbírálásához szükséges információkat, beleértve a Tpvt. 68.§ (2) bekezdés szerinti űrlap megfelelően kitöltött példányát.

II.

Az összefonódás résztvevői

A Tyco-csoport

 • 5)

  A Tyco nyílt részvénytársaság, melynek részvényeit New York, London és Bermuda tőzsdéin jegyzik. A Tyco és az általa közvetlenül vagy közvetve irányított vállalkozások (a továbbiakban együtt: a Tyco-csoport) tevékenységüket az egész világon folytatják. A Tyco-csoport főbb tevékenységi körei: tűzvédelmi és biztonságtechnikai szolgáltatások, egészségügyi és speciális egészségvédelmi termékek, telekommunikációs rendszerek, elektronika, irányításszabályozás és környezetvédelem.

 • 6)

  Tyco-csoporthoz a Megállapodás időpontjában négy Magyarországon honos vállalkozás tartozott.

  6.1. A Total Walther Fővállalkozó és Mérnöki Kft (a továbbiakban: Total Kft) 1995. október l-jei alapításától a Tyco-csoporthoz tartozik. Fő tevékenysége az oltás- és jelzéstechnikai szolgáltatások nyújtására alkalmas rendszerek tervezése, megépítése és üzembe helyezése. A Tyco-csoport többi vállalkozása részére történő értékesítés nélküli (szűkített) 1999. évi nettó árbevétele 662 millió forint volt.

  6.2. A Spinkler 2000. Tűzvédelmi Kft (a továbbiakban: Spinkler Kft.) tevékenysége a tűzvédelmi rendszerek kiépítéséhez szükséges termékekkel való kereskedelem. Az 1993-ban alapított vállalkozás 2000. július 31-én került a Tyco-csoporthoz. Szűkített nettó árbevétele 1999. évben 512 millió forint volt.

  6.3. Az elektronikai termékek gyártásával és forgalmazásával foglalkozó két vállalkozás közül:

  - az 1993. évben alapított Tyco Electronics Hungary Termelő Kft (a továbbiakban: Tyco Kft) 1999. szeptember 13-án került a Tyco-csoporthoz, szűkített nettó árbevétele 1999. évben 3780 millió forint volt;
  - a Tyco Electronics EC Elektronikai Komponenseket Gyártó Kft (a továbbiakban: Tyco EC Kft) 1998. április 8-i alapításától a Tyco-csoporthoz tartozik, szűkített nettó árbevétele 1999. évben 1979 millió forint volt.

 • 7)

  A Tyco-csoport külföldön honos tagjai a Magyar Köztársaság területén 1999. évben nem értek el nettó árbevételt.

T&B csoport

 • 8)

  A T&B és az általa közvetlenül vagy közvetve irányított vállalkozások (a továbbiakban együtt: T&B csoport) elektronikus, elektronikai és kommunikációs rendszerek összeállításában, fenntartásában és javításában használatos alkatrészek tervezésével, előállításával és értékesítésével foglalkozik világszerte.

 • 9)

  A T&B-csoporthoz a Megállapodás megkötésekor egy magyarországi vállalkozás a vámszabad területi társaságként működő Thomas&Betts Hungary Ipari és Kereskedelmi Kft (a továbbiakban: T&B Kft) tartozott. A T&B Kft-nek két telephelye volt: Vecsésen az Üzletághoz tartozó, az autóiparban használatos elektronikai részegységeket gyártottak, Kecskeméten pedig műanyag feldolgozó üzemet működtettek. A vecsési telephely 2000. október 10.-étől Tyco Electronics MPI Alkatrészgyártó Kft (a továbbiakban: Tyco MPI Kft) néven működik, továbbra is vámszabad területi társaságként.

 • 10)

  A vecsési telephelyen gyártott (OEM) termékekből elért nettó árbevétel 1999. évben 2655 millió forint volt, amely teljes egészében exportból származott, és a Tyco MPI Kft sem értékesít a magyar piacra.

 • 11)

  A T&B csoport Üzletágához tartozó külföldön honos vállalkozások 1999. évben a Magyar Köztársaság területén nem értek el nettó árbevételt.

III.

Engedélykérési kötelezettség

 • 12)

  A vizsgálat tárgyát képező Megállapodást a Tyco és a T&B 2000. május 7-én, vagyis a Tpvt.-t módosító 2000. évi CXXXVIII. törvény 2001. február l-jei hatálybalépését megelőzően kötötte. Ezért a Versenytanácsnak elsőként abban kellett döntenie, hogy a Megállapodás létrejöttekor, vagy a versenyfelügyeleti eljárás 2001. augusztus 27-i megindításakor hatályos rendelkezéseket alkalmazza-e.

 • 13)

  A 2000. évi CXXXVIII. törvény 49. § (2) bekezdése szerint a módosító törvény rendelkezéseit annak 2001. február l-jei hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben nem kell alkalmazni. Ezért a Versenytanács a jelen eljárásban - figyelemmel az eljárás 2001. augusztus 27-i megindítására - a Tpvt.-nek a 2000. évi CXXXVIII. törvény által beiktatott rendelkezéseit alkalmazta. Vizsgálta azonban azt is, hogy a Megállapodás, az annak megkötésének időpontjában (2000. május 7-én) hatályos rendelkezések szerint is engedélyköteles volt-e, ugyanis ennek hiányában a Tyco akkor sem lenne marasztalható, ha a jelenleg hatályos rendelkezések mellett fennáll az engedélykérési kötelezettség.

 • 14)

  Az 1) pont szerinti Üzletág megvásárlása (mint vállalkozásrész megszerzése) a Tpvt. jelenleg és 2000. május 7-én is hatályos 23.§ (1) bekezdés a) pontja alapján vállalkozások összefonódásának minősül.

 • 15)

  A Tyco és az Üzletágat értékesítő T&B ugyan külföldön honos vállalkozások, azonban mindketten jelen vannak a Magyar Köztársaság területén: a Tyco leányvállalkozásai révén (lásd. 6. pont), az Üzletágnak pedig része a T&B Kft vecsési telephelye. Ebből következőleg az összefonódás hatása érvényesülhet a Magyar Köztársaság területén, ezért arra a jelenleg és 2000. május 7-én is hatályos 1.§ alapján kiterjed(t) a Tpvt. hatálya.

 • 16)

  Az összefonódással érintett vállalkozások (a Tyco-csoport tagjai és az Üzletág) összefonódást megelőző (1999.) évi együttes nettó árbevétele (11422 millió forint) meghaladta tízmilliárd forintot, ezen belül az Üzletágé (2655 millió forint) az ötszázmillió forintot. Mindez azt jelenti, hogy az összefonódáshoz mind a jelenleg-, mind a 2000. május 27-én hatályos Tpvt. 24.§ (1) bekezdés alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélye szükséges.

 • 17)

  Mindezek alapján a Versenytanács megállapította, hogy az engedélykérésre a Tpvt. 28.§ (1) bekezdése alapján kötelezett Tyco elmulasztott engedélyt kérni az 1) pont szerinti Megállapodáshoz, mint vállalkozások összefonódásához.

 • 18)

  A Tpvt. 78. § (1) bekezdése értelmében a Versenytanács bírságot szabhat ki azzal szemben, aki a törvény rendelkezéseit megsérti. A Tpvt. 79.§ alapján a birság összege a Tpvt. 24.§ szerinti engedély iránti kérelem elmulasztása esetén legfeljebb napi tízezer forint. A Tpvt. 78.§ (2) bekezdése szerint a bírságot az eset összes körülményeire tekintettel kell meghatározni.

 • 19)

  A Versenytanács - egyezően a Tpvt. 71.§ (2) bekezdése alapján tett vizsgálói indítvánnyal - a birság kiszabását mellőzte. Döntésénél a Tpvt. 78. § (2) bekezdése szerinti szempontokra tekintettel figyelembe vette, hogy

  • -

   a jogsérelem súlya (a gazdasági verseny veszélyeztetettségének foka és a fogyasztói érdekek sérelmének köre) elhanyagolható mértékű volt (részletesen lásd. 22.-23. pont); továbbá

  • -

   az eljárás alá vont Tyco az eljárást segítő együttműködő magatartást tanúsított (lásd. 4. pont).

IV.

Az engedélyezés

 • 20)

  A Tpvt. 77. § (1) bekezdés b) pontja szerint a Tpvt. 67.§ (3) bekezdése alapján indított eljárásban az eljáró versenytanács engedélyezheti a vállalkozások összefonódását.

 • 21)

  A Tpvt. 30.§ (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedély megadását, ha az összefonódás nem hoz létre vagy nem erősít meg olyan gazdasági erőfölényt, amely akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését az érintett piacon.

 • 22)

  Az összefonódás révén a Tyco-csoporthoz kerülő Üzletág külföldön honos tagjai a Magyar Köztársaság területén nem értek el nettó árbevételt, a Magyar Köztársaság területén jelenlévő vecsési telephely (utóbb: Tyco MPI Kft) pedig kizárólag exportra értékesítette (értékesíti) áruját, vagyis az összefonódásban résztvevő két vállalkozáscsoport közül az egyik nincs jelen áruival Magyarországon, mint érintett földrajzi piacon, és e csoport magyarországi tagja - lévén vámszabadterületi társaság - lényegében azonos feltételekkel értékesíthetne Magyarország területén, mint a külföldön honos vállalkozások.

 • 23)

  Az előzőekre tekintettel a vizsgált összefonódásnak horizontális és vertikális összefüggésben, valamint a Tyco-csoport tevékenységi körének bővüléséből adódóan sem valószínűsíthetők a magyar piacot érintő káros versenyhatásai, ezért a Versenytanács a Tpvt. 77. § (1) bekezdés b) pontja szerinti határozatában - egyezően a Tpvt. 71.§ (2) bekezdés alapján tett vizsgálói indítvánnyal - az összefonódást engedélyezte.

 • 24)

  Az engedély a Tpvt. 30.§ (5) bekezdése alapján kiterjed a 2. pont szerinti, a T&B által vállalt versenykorlátozásra, mert az a Versenytanács kialakult gyakorlata szerint (Elvi állásfoglalások 90., Versenyfelügyeleti Értesítő 2000. évi 5. szám) szükséges az összefonódás megvalósításához

V.

Az eljárási díj

 • 25)

  A Tpvt. 62.§ (2) bekezdése szerint, ha a Versenytanács a Tpvt. 77.§ (1) bekezdés b) pontjának alkalmazásával az összefonódást engedélyezi, egyúttal kötelezi az engedélykérést elmulasztó vállalkozást a Tpvt. 62.§ (1) bekezdése szerinti eljárási díj megfizetésére, melynek összege az ügy elintézésére - a Tpvt. 63.§ (3) bekezdése szerint - rendelkezésre álló határidőtől függően kettő- vagy tízmillió forint.

 • 26)

  A Tpvt.-nek a hivatalból indított eljárások elintézési határidejét szabályozó 63.§ (2) bekezdés b) pontja nem állapít meg külön határidőt arra az esetre, amikor a Tpvt. 67.§ (3) bekezdés szerint az összefonódás engedélyezési kérelem elmulasztása miatt hivatalból indul a versenyfelügyeleti eljárás. A Versenytanács ezért - figyelemmel a Tpvt. 77.§ (1) bekezdés b) pontjára, mely szerint a Tpvt. 67.§ (3) bekezdése alapján indított eljárásban az összefonódás engedélyezhető - arra az álláspontra helyezkedett, hogy a hivatalból indult eljárásban is a Tpvt. 63.§ (3) bekezdése szerinti, a kérelemre indult összefonódás engedélyezési eljárásokra vonatozó határidők az irányadók, az alábbiak szerint.

  • a)

   45 nap az ügyintézési határidő, ha nem jött létre összefonódás vagy az összefonódás a Tpvt. 24.§ szerinti küszöbértéket nem éri el, mely esetekben a hivatalból indított eljárást meg kell szüntetni, és értelemszerűen eljárási díj sincs.

  • b)

   Szintén 45 nap a határidő, ha az összefonódás a Tpvt. 30.§ (2) bekezdése alapján nyilvánvalóan nem tagadható meg. Ebben az esetben az eljárási díj a Tpvt. 62.§ (1) bekezdése alapján kettőmillió forint

  • c)

   120 nap az ügyintézési határidő minden egyéb - az a) és b) pontban nem említett - esetben, amikoris az eljárási díj a Tpvt. 62.§ (1) bekezdése szerint tízmillió forint.

 • 27)

  Mindezek alapján a Versenytanács - figyelemmel arra, hogy az engedély nyilvánvalóan nem volt megtagadható(lásd 22.-23. pont) - kettőmillió forint eljárási díj megfizetésére kötelezte a Tyco vállalkozást.

VI.

Eljárási kérdések

 • 28)

  Az ügyfelek (a Tpvt. 52.§ alapján a kérelmező Tyco és az Üzletágat részére értékesítő T&B) képviselőik útján kérték a tárgyalás mellőzését, ezért a Versenytanács határozatát - a Tpvt. 74.§ (1) bekezdésének alkalmazásával - tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 29)

  Az ügyfeleket megillető jogorvoslati jog a Tpvt. 83.§ (1) - (2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2001. október 10.

dr. Bodócsi András sk.
dr. Kállai Mária sk.
dr. Bara Zoltán sk.
Szabó Györgyi