Vj-109/2001/24

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa Deák János meghatalmazott tulajdonostárs által képviselt Mosonmagyaróvári Városi Televízió Korlátolt Felelősségű Társaság (9200 Mosonmagyaróvár, Barátság u. 4. szám alatti) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalma miatt indított eljárás során tartott nyilvános tárgyaláson meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács megállapítja, hogy az eljárás alá vont vállalkozás azon állítása, hogy "A Mosonmagyaróvári Városi Televízió a legjobb választás! A műsoraink nézettsége magas, reklámjaink pedig gyorsak és olcsók", továbbá a "műsoraink nézettsége a kábeltelevízióval ellátott háztartásokban 98 %-os, míg a Duo TV-é 2 %-os" - alkalmas a fogyasztók megtévesztésére.

E magatartás folytatását a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül megtiltja.

A Versenytanács bírság kiszabását mellőzi.

E határozat ellen az eljárás alá vont vállalkozás a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható, de a Fővárosi Bírósághoz címzett nem halasztó hatályú felülvizsgálat iránti keresettel élhet.

Indoklás

A Versenytanács az ügyfél előadása, a csatolt írásbeli bizonyítékok, a 2000. évi CXXXVIII. törvénnyel módosított 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 71. §-a nyomán készült vizsgálati jelentés alapján a következő tényállást állapította meg:
Mosonmagyaróvárott az eljárás alá vont vállalkozás (a továbbiakban: MMVTV) szerint a háztartások 80 %-a, más adat szerint 96 %-a van a kábeltelevíziós hálózatba kapcsolva, amelyen egyebek mellett fogható az MMVTV és versenytársának a Duo TV-nek műsora.
Az MMVTV mint televíziós műsorszolgáltató, naponta változó tartalmú, a közéleti témáktól a játékfilmek vetítéséig terjedő műsort sugároz hétköznap öt és fél órában, szombaton és vasárnap két - két órában. A kereskedelmi televízióként működő MMVTV bevételének meghatározó része a hirdetési megrendelésekből ered.
Az MMVTV jellemzően heti 15 alkalomra értékesíti a hirdetési lehetőséget, ami 16.200.- Ft + ÁFA összegbe kerül. Ennél huzamosabb ideig sugárzott hirdetés nem kerül arányosan többe, ami által az MMVTV igyekszik egy hétnél hosszabb távú hirdetési szerződéseket kötni.
Vele szemben versenytársa, aki hetente változó műsort szolgáltat, az egy hétre szóló hirdetési lehetőséget 5.000.- Ft + ÁFA összegért kínálja, amiért a hirdetéseket a naponta sugárzott hírműsorba helyezik el.
A kábeltelevízión kívül Mosonmagyaróvárott az írott sajtóban is lehet hirdetni, ami megjelenésenként számítva általában drágább hirdetési mód, mint amit a két televíziós társaság a hirdetőknek nyújt. Például a Kisalföld című napilapban egy féloldalas hirdetés ára 440.000.- Ft + ÁFA megjelenésenként. Hasonló hirdetés a Lajta Press-ben 96.000.- Ft + ÁFA, a SzuperInfo-ban a legkisebb egységnyi hirdetési felület ára pedig 4 - 5.000.- Ft.

Az MMVTV-nél megrendelt reklámok maximum hét napon belül kerülnek adásba, de gyakran ennél rövidebb határidőt is vállalnak. Általános gyakorlat, hogy a megrendelt reklámot annak elkészülte után és csak az esetben kell kifizetni, ha az a megrendelő megelégedésére készült el.
A Duo TV a hirdetéseket csütörtökönként frissíti, ezért az e napot megelőzően adott megrendeléseket jellemzően addig teljesítik.
Az írott sajtóbeli megrendeléseket általában a megjelenés előtt két munkanappal kell leadni.

A GARABO Kft. 2001. márciusában, mint lehetséges reklámmegrendelő tájékozódni akart a mosonmagyaróvári televíziónézettségi adatokról, s ezért egy kérdőívet készített, amelyben öt kérdésre várt választ:

 • 1.

  Mosonmagyaróvár Önkormányzata mindkét városi televíziótól vásárol műsort, így több esetben ugyanazok a témák szerepelnek közpénzen, helyesnek tartja-e ? (Válasz igen - nem)

 • 2.

  Mely műsorokat nézi legszívesebben ?

 • 3.

  Ki a kedvenc műsorvezetője ?

 • 4.

  Tud-e különbséget tenni a két városi televízió között ? (válasz igen - nem)

 • 5.

  Ön szerint melyik televízió készít minőségibb műsort ?

A kérdőíves felmérést a GARABO Kft. megbízása alapján egy iskolai szövetkezet végezte el 2001. március 23-án akként, hogy a város három forgalmas helyén és környékén (gimnázium, posta, bevásárló hely) összesen 400 főt kérdeztek meg, akik többségükben az első kérdésre értékelhető választ nem adtak, míg a többi kérdésre döntően az MMVTV-t jelölték meg.
A GARABO Kft. hirdetési szerződést kötött az MMVTV-vel és a kérdőíveket továbbította az MMVTV-nek, amely azokból azt a következtetést szűrte le a készen kapott vagy maga által végzett összesítés alapján, hogy műsorainak nézettsége a kábeltelevízióval ellátott háztartásokban 98 %, a Duo TV-é pedig 2 %.

Az MMVTV kördiagrammal ábrázolva e nézettségi adatokat körülbelül 2001. májusától sugározta műsorában, de úgy, hogy azok egyéb sugárzott írásbeli felhívó kijelentéseinek mintegy képi alátámasztásaként szolgáltak. Műsorismertetés közepette ugyanis az MMVTV azt közölte, hogy

"A legjobb választás!"

"Reklámozzon Ön is nálunk!"

"A műsoraink nézettsége magas!"

"Reklámjaink pedig gyorsak és olcsók!"

Nem kizárt, hogy 2001. májusa előtt némi változtatással hasonló hirdetés már szerepelt az MMVTV műsorában, de az biztos, hogy 2001. májusára a fentebb ismertetett tartalmú reklámozás kezdete azért tehető, mert május végén került a kérdéses hirdetést rögzítő videokazetta a Gazdasági Versenyhivatal birtokába.
Az MMVTV 2001. májusa óta a hirdetésen annyit változtatott, hogy a kördiagram mellett elhelyezte azt a tájékoztatást is, hogy a "Meló-Diák Szövetkezet által készített felmérés alapján".

A versenytárs által sem vitatottan az MMVTV Mosonmagyaróvárott közismert.

A Gazdasági Versenyhivatal a Tpvt. 69. § (1) bekezdésére figyelemmel, a Tpvt. 70. § (1) bekezdése szerint a fogyasztómegtévesztésre alkalmasnak vélt kördiagrammal ábrázolt nézettségi adatok közzététele miatt eljárást indított az MMVTV ellen, amelyet 2001. augusztus 10-én kiterjesztett szöveges állítására is.

A készült vizsgálati jelentés - a Versenytanács álláspontjával megegyezően - a hirdetéssel megcélzott fogyasztói kör, a hirdetést feladni szándékozók szempontjából értékelte a kifogásolt magatartást, akiknek fogyasztói érdeke, hogy valós tájékoztatást vagy egyébként megtévesztésre alkalmatlan tájékoztatást kapjanak azon döntésük meghozatalához, hogy melyik hirdetési lehetőséget kínáló vállalkozás szolgáltatását vegyék igénybe.

Az MMVTV jogsértés hiányában az eljárás megszüntetését kérte. Reklámbeli állításainak igazolására előadta, hogy műsorainak minősége az irányban hat, hogy a kifogásolt állításai valósak. Elismerte, hogy helytelen volt a közvéleménykutatási adatokra való hivatkozása, ezért időközben gondoskodott a kördiagram reklámbeli eltávolításáról.

Az MMVTV hirdetési szolgáltatását a "legjobb választás"-ként ajánlotta a fogyasztók figyelmébe úgy, hogy még az adott reklámon belül meg is jelölte, hogy mások szolgáltatásai közül miért tartja szolgáltatását kiemelésre méltónak. Az MMVTV szerint műsornézettsége magas, a reklámjai gyorsak (a megrendeléstől számított rövid idő elteltével a reklámok adásba kerülnek) és olcsók. A vizsgálat irányát ezek az indokok szabták meg, s a vizsgálatnak ezen indokok valóságtartalmát kellett ellenőriznie.
Az állítások valóságának bizonyítása az MMVTV-t terhelte akként, hogy olyan magas nézettséget, olyan reklámgyorsaságot és alacsony árat kellett igazolnia, amely feljogosította a felsőfokú jelző használatára. A Versenytanács azért hangsúlyozza e három elem fokozott mértékét, mert önmagában a magas nézettségre, a reklámok gyorsaságára és olcsóságára való eljárás alá vonti hivatkozás megtévesztő tartalmat minőségi ismérv hozzáillesztése nélkül nem hordoz. A "legjobb választás" állítás egységbe foglalta a három elemet, így bármelyikük valósága iránti kétely egyúttal a más szolgáltatók hirdetési szolgáltatásai közül történő felsőfokú kiemelést is versenyjogellenessé teszi.
Az MMVTV-nek a magas nézettségre vonatkozó reklámon belül is megjelölt bizonyítéka valótlannak bizonyult.
Ugyanis a magas nézettség diagrammal is illusztrált közzétett felmérési eredményei az adatgyűjtés szakszerűségét nélkülözték, így az legfeljebb szubjektív vélekedésnek minősíthető és nem keltheti a szakszerűen lefolytatott pártatlan felmérés látszatát. Az MMVTV pártatlan kívülálló felmérésére való hivatkozása a versenyjogi felelősség alóli mentesülésével nem jár, hiszen a közvéleménykutatás eredményét az MMVTV saját piaci magatartásának részévé tette, amiért a piacon felelősséggel tartozik, függetlenül attól, hogy a felmérést ki rendelte meg, ki végezte el. A szakszerűtlenség megállapítására az adatfelvétel több hibája okot adott. Igy például a megkérdezett 400 fős csoport kiválasztásának módja miatt, eleve nem volt alkalmas arra, hogy kellőképpen képviselje a város lakosságát, s azon belül is a kábeles vétellel rendelkező városi népességet, annál is inkább, mert az MMVTV saját előadása szerint a városi háztartások 80 %-ában vehető a városi kábeltelevíziós adás. Az adatfelvétel során feltett kérdések pedig nem voltak alkalmasak olyan mutatók előállítására, amelyekből bármely TV-állomás nézettségére megállapítás volt tehető. Hiányoztak a megkérdezettek demográfiai jellemzői, s az olyan adatok, amelyek a TV-nézési szokásokra utalnak.

Önmagában a megrendelés adásától a hirdetés megjelenéséig eltelt idő és a hirdetés díja a sajtóbeli hirdetésekkel összevetve valóban kedvező, de kételyek támadnak az ugyancsak kábeltelevízión keresztül hirdetési szolgáltatást nyújtó versenytárs szolgáltatásával összehasonlítva, aki viszont az MMVTV műsorától eltérő műsorszolgáltatási jellemzőkkel nyújtja szolgáltatását. A versenytársak szolgáltatásai közötti mérlegelés azonban szükségtelen volt, miután a nézettségi adatok valótlanok voltak.

Mindezek alapján a Versenytanács a Tpvt. 8. § (2) bekezdés a) pontjába ütközően, mint az áru lényeges tulajdonságáról valótlan tény állításával elkövetett jogsértést megállapította egyben - a reklám egységben való értékelése folytán - a jelenleg is részben tartó hirdetési magatartás folytatását megtiltotta (Tpvt. 77. § (1) bekezdés f) pontja). Mivel az MMVTV jogsértő magatartása csekély tárgyi súlyú, a Versenytanács bírságkiszabását szükségesnek nem tartotta (Tpvt. 78. § (1) bekezdése), a vizsgálati indítvánnyal azonosan.

A határozat elleni Tpvt. szerinti jogorvoslati jogot a 83. § biztosítja az MMVTV számára.

Budapest, 2001. november 8.

dr. Kállai Mária sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
Vérné dr. Labát Éva sk.
Ágoston Marika