Vj-140/2001/13

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Gazdasági Versenyhivatal által a Végh Tibor vezérigazgató (1151 Budapest, Mogyoród útja 42.) által képviselt Főtaxi Autóközlekedési és Szolgáltató Rt ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása miatt indult eljárásban - tárgyaláson - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács megállapítja, hogy az eljárás alá vont vállalkozás a fogyasztók megtévesztésére alkalmas jogsértést valósított meg a Pesti Est kulturális programajánló lapban 2001. januártól 2001. augusztus 15-ig közzétett "Múlt századi árakon" szövegezésű reklámmal.

Kötelezi az eljárás alá vont vállalkozást, hogy fizessen meg a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557 bírságbevételi számlájára 1.500.000 Ft versenyfelügyeleti bírságot.

A határozat ellen, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül, a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó, de a Fővárosi Bírósághoz címzett keresettel lehet élni.
A keresetnek a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya.

Indoklás

I.

A Gazdasági Versenyhivatal az 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) 70.§ (1) bekezdése alapján hivatalból indított vizsgálatot annak megállapítására, hogy az eljárás alá vont vállalkozás a Pesti Est Kulturális Programajánló lapban közzétett "Múlt századi árakon" szövegezésű reklámmal a Tpvt. 8.§ (2) bekezdés a) pontjában ütköző jogsértést valósított-e meg.

II.

T É N Y Á L L Á S

1) Budapest és környékén nyolc nagyobb és három kisebb taxis társaság végez személyszállítást, kik, valamint a társaságokhoz nem tartozó személyszállító magánvállalkozók között éles piaci verseny folyik a fuvarmegrendelések számának növelése érdekében. A Közlekedési Felügyelet adatai szerint fenti területen 5768 engedélyt adtak ki.
A piacot a túlkínálat jellemzi, ahol a verseny alapvetően az árérzékenységen alapuló negatív árversenyben ölt testet.

2) A személy-taxi szolgáltatás díját a Fővárosi Önkormányzat szabályozza rendeletileg, melyben a szolgáltatók által felszámítható tarifa-maximumot határozza meg. A maximált árat figyelembevéve a vállalkozások önállóan alakítják ki ténylegesen felszámított díjaikat.

3) A jelentős piaci erővel bíró, legrégibb társaságként működő eljárás alá vont vállalkozás, ki 1999-ben 702 db, 2000-ben 856 db, míg 2001-ben 684 db taxit működtetett, 2000. év januárjától 2001. augusztus 15-ig folyamatosan jelentette meg a hetente 10.000 példányban terjesztett Pesti Est kulturális programajánló magazinban - a magazin több oldalán - azt a reklámot, mely "Múlt századi árakon" szövegezéssel ajánlotta az eljárás alá vonti szolgáltatást.
A reklámot is tartalmazó magazint a Pesti Est matricáit viselő taxisok terjesztették barter ügylet keretében, melynek 2000. évi költségét 6.857 ezer Ft-ban, teljes 2001. évi költségét 6.432 ezer Ft-ban jelölte meg az eljárás alá vont vállalkozás.

4) Az eljárás alá vont vállalkozás, - kinek 2000. évi személyi-taxi árbevétele 766 millió Ft volt - az utolsó három évben az alábbi tarifákat alkalmazta:

1999. évben alkalmazott tarifák

Tarifa

Alkalmazás

Alapdíj Ft.

Viteldíj Ft/km

Várakozás Ft/perc

1.

Utcai és vidék

100

160

35

2.

Telefonos

100

140

30

2000. évben alkalmazott tarifák

Tarifa

Alkalmazás

Alapdíj Ft.

Viteldíj Ft/km

Várakozás Ft/perc

1.

Utcai és vidék

100

160

35

2.

Telefonos

100

140

30

3.

Technikai

0

1

0

2001. Január 01-től alkalmazott tarifák

Tarifa

Alkalmazás

Alapdíj Ft.

Viteldíj Ft/km

Várakozás Ft/perc

1.

Utcai

100

160

35

2.

Telefonos

100

140

30

3.

Vidéki

100

210

0

4.

Technikai

0

1

0

2001. Április 01-től alkalmazott tarifák

Tarifa

Alkalmazás

Alapdíj Ft.

Viteldíj Ft/km

Várakozás Ft/perc

1.

Utcai

200

160

35

2.

Telefonos

200

140

30

3.

Vidéki

200

210

0

4.

Technikai

0

1

0

2001. Június 01-től alkalmazott tarifák

Tarifa

Alkalmazás

Alapdíj Ft.

Viteldíj Ft/km

Várakozás Ft/perc

1.

Utcai

200

180

37

2.

Telefonos

200

150

37

3.

Szerződéses

200

140

30

4.

Vidéki

200

210

0

5.

Technikai

0

1

0

I.

5) A Versenytanács a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása miatt a Vj-93/1999. számon folyamatban volt eljárásban az eljárás alá vont vállalkozás terhére már állapított meg jogsértést, mivel - szolgáltatása jellemzéseként - alaptalanul alkalmazta a szolgáltatását a versenytársi szolgáltatások közül kiemelő, felsőfokú jelzőket.

II.

1) A vizsgálati jelentés a díjak 2001. évi emelkedésére tekintettel a jogsértés megállapítását indítványozta, rögzítve azt, hogy a reklámban irt "Múlt századi árakon" a 2000. évi árak érthetők.
A birság összegénél kérte figyelembe venni a jogsértés hosszú időtartamán túl azt is, hogy az eljárás alá vont vállalkozás hasonló jogsértés miatt már volt marasztalva.
A birság összegét a 2001. év augusztus 15-ig felmerült reklámköltség 50 %-ban indítványozta megállapítani.

2) Az eljárás alá vont vállalkozás - jogsértés hiányában - kérte az eljárás megszüntetését, előadva, hogy

  • -

    2001. január 1. napjától csak a vidéki viteldíj mértéke emelkedett, ami nem alkalmas a reklámban sugallt állítás valóságának megingatására,

  • -

    2001. április 1. napjától kezdődően csak az alapdíjban következett be változás, minek mértéke a teljes díjon belül nem tekinthető jogsértés kiváltására alkalmas módon jelentősnek,

  • -

    a 2001. júniusától bekövetkezett, a fogyasztók által is érzékelhető viteldíj emelkedés nem alapozza meg a jogsértés megállapítását, mivel a reklám nincs hatással a fogyasztókra.


Hivatkozott arra, hogy a Pesti Est közönsége, mely fiatalokból áll, nem képezi a taxi piac célpiacát, illetve előadta, hogy 2001. januárjáig nem emelt díjat, és reklámjában a vállalkozás stabilitását, megbízhatóságát kívánta érzékeltetni a hosszú ideje változatlan tarifára való utalással.
Előadta továbbá, hogy a reklámban használt "Múlt századi árakon" kifejezés alatt az 1999-ben alkalmazott árakat értette.

III.

1) A Tpvt. 8.§ (1) bekezdése szerint tilos a fogyasztók gazdasági versenyben történő megtévesztése.
A 8.§ (2) bekezdése értelmében a fogyasztók megtévesztésének minősül, ha valamely vállalkozás az áru ára tekintetében valótlan tényt állit.

Az eljárás alá vont vállalkozás által alkalmazott, a tényállás 4. pontjában részletezett díjak vonatkozásában megállapítható volt, hogy az eljárás alá vont vállalkozás 2000-ben nem változtatott sem az alapdíjakon, sem a viteldíjakon, sem a várakozásért felszámított díjon.


2001. januárjától azonban a budapesti díjak érintetlen hagyása mellett a vidéki viteldíjat 160 Ft/km-ről 210 Ft/km-re emelte, majd a 2001. április 1-től alkalmazott tarifák - az alapdíj tekintetében - valamennyi szolgáltatásra nézve emelkedtek. Újabb tarifa emelés a 2001. június l-től következett be a budapesti utcai, és a telefonos megrendelések esetén a km-enként felszámított viteldíj tekintetében, illetve ugyancsak Budapesten a várakozás díja is megnőtt egységesen 37 Ft-ra.
Fentieket egybevetve megállapítható volt, hogy az eljárás alá vont vállalkozás a különböző fuvartípusok megrendelői által fizetendő teljes szolgáltatási díjat meghatározó egyes díjkomponensek emelése következtében az általa folyamatosan közzétett reklámokban 2001. január l. napjától kezdődően a szolgáltatása árára (teljes díj) nézve valótlan tényt állított, így megvalósította a Tpvt. 8.§ (2) bekezdésben irt jogsértést, mivel az áru árára nézve megtévesztésre alkalmas tájékoztatást adott.
Azáltal, hogy a magatartást versenypiacon, mégpedig olyan piaci körülmények között fejtette ki, amikoris az érintett piacot - vagyis Budapestet és környékét - a jelentős túlkínálatból eredően éles gazdasági verseny jellemezte, a magatartás alkalmas volt piaci hatás kiváltására, vagyis annak érvényesítése a piaci versenyben történt (Tpvt. 8. § (1) bekezdés).

2) A Tpvt. 9.§ szerint a reklámban használt kifejezéseknek a mindennapi életben elfogadott jelentése irányadó annak megállapításánál, hogy a tájékoztatás alkalmas-e a fogyasztók megtévesztésére.
Jelen ügyben függetlenül attól, hogy a jogsértéssel érintett fogyasztók az 1999. évi árakat tartották-e múlt századi áraknak (eljárás alá vonti értelmezés), vagy az elmúlt évszázad lezárulásának időpontja alatt a 2000. év december 31-ét értették - mint ahogyan azt a jelentés értelmezte - megvalósult a jogsértés, figyelemmel arra, hogy a díjemelés 2001-ben következett be az 1999-ben és 2000-ben változatlan díjakhoz képest.

3) Fent kifejtettekre tekintettel a Versenytanács nem fogadta el az eljárás alá vont vállalkozás azon védekezését, miszerint az egyes díjkomponensek emelése nem alapozza meg a jogsértést.
A fogyasztók szempontjából a törvényben használt "áru ára" kifejezésnek a teljes szolgáltatási díj felel meg és legfeljebb a jogsértés súlya változhat azáltal, hogy az áru tényleges árához képest milyen nagyságrendű a valótlan állítás.
Az eljárás alá vont vállalkozás által előadott azon feltételezés, hogy 2001. júniusától kezdődően a reklám nem volt hatással a fogyasztókra szintén nem volt elfogadható, mivel a Tpvt. 8.§ (2) bekezdése alkalmazásában, a törvény szövegezéséből megállapíthatóan, a jogsértés megállapításához elegendő az állítás megtévesztésre való alkalmassága.
A Versenytanács álláspontja szerint nem engedhető meg az sem, ha valamely vállalkozás megbízhatóságát, árai viszonylagos stabilitását jogszerűtlen eszközökkel kívánja a fogyasztók tudomására hozni.

4) Fentiekre tekintettel a Versenytanács a Tpvt. 77. § (1) bekezdése értelmében a jogsértést megállapította és a 78. § (1) bekezdése alapján bírságot szabott ki.

A birság összegének meghatározásakor a 2001. januártól 2001. augusztus 15-ig felmerült reklámköltség összegéből, azaz 4.000.000 Ft-ból indult ki a Versenytanács.
A konkrét bírságösszeg megállapításakor az eljárás alá vont vállalkozás terhére vette figyelembe az eljárás alá vont vállalkozás piaci helyzetét, ki álláspontja szerint a budapesti piac legnagyobb piaci résszel rendelkező vállalkozása, magatartása felróhatóságát, mivel a reklám folyamatos megjelenítésekor nem úgy járt el, ahogy az az árak változása miatt elvárható lett volna, továbbá azt, hogy az eljárás alá vont vállalkozás terhére már folyt a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásával kapcsolatos eljárás, mely jogsértés megállapításával zárult.
A jogsérelem súlyán belül terhére értékelte, hogy nagy példányszámú és havonta többször megjelenő újságban jelent meg, több oldalon is a jogsértő reklám, melyet széles körben olvasnak a különböző kulturális események iránt érdeklődő fogyasztók, akik ezen események kapcsán veszik, vagy vehetik igénybe a különböző taxis vállalkozások szolgáltatásait, továbbá a gazdasági verseny veszélyezettségének foka szempontjából azt, hogy a budapesti taxis piacon folyó éles verseny folyik, ahol a túlkínálat és a maximált ár következtében az eljárás alá vont vállalkozás előadása szerint is negatív árverseny folyik az árérzékeny fogyasztók megnyeréséért, és ezen árérzékeny fogyasztók találkoztak a valótlan tartalmú szöveggel.
A jogsértés súlyát növelte, hogy azon fogyasztók, akik az 1999. évi árakat értették múlt századi árakon 2001-ben, míg kedvezőbbnek ítélhették az eljárás alá vont vállalkozás versenytársakhoz képesti árait.
A jogsérelem súlyát csökkentette ugyanakkor, hogy a 2001. év elején csak a vidéki tarifák emelkedtek, illetve az ezt követő alapdíj emelkedés az összdijnak csak kis százalékát teszi ki, így a jelentősebb emelésre csak 2001. júniusától került sor, ami egyben azt is jelenti, hogy a jelentősebb jogsértés csak két és fél hónapig fejtette ki hatását.

Budapest, 2001. november 27.

Vérné dr. Labát Éva sk.
dr. Bodócsi András sk.
dr. Köbli József sk.
Szabó Györgyi