Vj-166/2001/14

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Riesz Tamás ügyvéd (1075 Budapest, Madách Imre u. 13-14.) által képviselt WPP Group plc. összefonódás engedélyezési kérelmére indult eljárásban, amelyben további ügyfélként résztvett a szintén dr. Riesz Tamás által képviselt Tempus Group plc. - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a WPP Group plc. irányítást szerezzen a Tempus Group plc. felett.

E határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel.

Indoklás

I.

A kérelmezett összefonódás

 • 1)

  A kérelmező WPP Group plc. (a továbbiakban: WPP) 2001. október 1-jén megvásárolta a Tempus Group plc. részvényeinek több, mint 50 százalékát, azzal a feltétellel, hogy az illetékes versenyhatóságok az ügyletet jóváhagyják.

 • 2)

  Az 1. pont szerinti tranzakcióhoz - mint vállalkozások összefonódásához - a WPP 2001. október 10-én kelt kérelmében a 2000. évi CXXXVIII. törvénnyel módosított, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) VI. fejezetének rendelkezései alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérte.

 • 3)

  A kérelmező által a Tpvt. 68. § (4) bekezdése alapján elrendelt hiánypótlást a kérelmező 2001. október 31-én teljesítette.

II.

Az összefonódás résztvevői

 • 4)

  Az angliai székhelyű WPP és az általa közvetlenül vagy közvetve irányított vállalkozások (a továbbiakban együtt: WPP-csoport) meghatározó tevékenysége a marketing szolgáltatás, amelyet a világ számos országában folytatnak.

 • 5)

  A WPP-csoporthoz tartozó magyarországi vállalkozások 2000. évben - a vállalkozás-csoporton belüli forgalom nélkül - 20 milliárd forint nettó árbevételt értek el, túlnyomó részben marketing szolgáltatások ellenértékeként.

 • 6)

  A WPP-csoport külföldön honos tagjai 2000. évben nem értek el nettó árbevételt a Magyar Köztársaság területén.

 • 7)

  A szintén angliai Tempus Group plc. által irányított vállalkozás csoportba (a továbbiakban: Tempus) tartozó magyarországi vállalkozás, a marketing szolgáltatási tevékenységet végző CIA Hungary Kft 2000. évben 1,5 milliárd forint nettó árbevételt ért el. A Tempus-csoport külföldön honos vállalkozások 2000. évben nem értek el nettó árbevételt a Magyar Köztársaság területén.

III.

A marketing szolgáltatás piaca

 • 8)

  A marketing szolgáltatások piaca az utóbbi tíz évben fejlődött ki Magyarországon. Míg 1990. évben mindössze három reklámügynökség működött, ma már valamennyi nagy nemzetközi reklámügynökség jelen van a piacon, és számos magyar vállalkozás is tevékenykedik a szakmában.

 • 9)

  A piac kilencvenes évek során bekövetkezett bővülésével párhuzamosan a korábban egységes marketing szolgáltatáson belül fokozatosan elkülönült egymástól

  • -

   a marketing kommunikációs; valamint

  • -

   a médiavételi

szolgáltatások vertikálisan egymásra épülő piaca.

9.1. A marketing kommunikációs szolgáltatás

  • -

   a hirdetések tervezését, kivitelezését,

  • -

   információs és tanácsadási feladatok végzését,

  • -

   fogyasztói kapcsolattartás irányítását, közvetlen marketing tevékenységet, rendezvényszervezést; valamint

  • -

   arculatkialakítást és tervezést

foglal magába.

9.2. A médiavételi szolgáltatás különböző médiumokban (hagyományos és kábeltelevízió, rádió, napilapok, magazinok, hirdetőtáblák, Internet) történő reklámidő, illetve reklámhely felhasználás tervezését és megvételét foglalja magában.

 • 10)

  A WPP-csoport magyarországi tagjai egyaránt nyújtanak marketing kommunikációs és médiavételi szolgáltatást, míg a Tempus közvetett irányítása alá tartozó CIA Hungary Kft. kizárólag médiavétellel foglalkozik.

 • 11)

  A WPP-csoport részesedése az országos forgalomból mind a marketing kommunikációs-, mind a médiavételi szolgáltatások tekintetében 10 százalék körül van. A CIA Hungary Kft. 1 százalék körüli mértékben részesedik az országos médiavételi forgalomból.

IV.

Az engedélykérési kötelezettség

 • 12)

  Az 1. pont szerinti tranzakció a Tpvt. 23.§ (1) bekezdésének b) és (2) bekezdésének a) pontja alapján vállalkozások összefonódásának minősül, melyre - jóllehet külföldön honos vállalkozások között jön létre - kiterjed a Tpvt. hatálya, mert az összefonódásban résztvevő mindkét vállalkozáscsoportnak (WPP és Tempus) van magyarországi tagja, mire tekintettel az összefonódás hatása érvényesülhet a Magyar Köztársaság területén (Tpvt. 1.§).

 • 13)

  Az összefonódással érintett vállalkozások (Tpvt. 26.§ alapján a WPP- és a Tempus-csoport tagjai) - Tpvt. 27. § alapján számított - 2000. évi együttes nettó árbevétele (21,5 milliárd forint) meghaladta a tízmilliárd forintot, ezen belül az irányítás alá kerülő Tempus-csoporté (1,5 milliárd forint) az ötszázmillió forintot, ezért a kérelmezett összefonódáshoz a Tpvt. 24. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélye szükséges.

V.

A versenyhatások

 • 14)

  A Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedélyt, ha az összefonódás nem hoz létre vagy nem erősít meg olyan gazdasági erőfölényt, amely akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését az érintett piacon (Tpvt. 14. §), vagy annak jelentős részén.

 • 15)

  Összefonódással érintett piac(ok)nak az(ok) minősülnek, amely(ek)en az összefonódás valamely - akár közvetlen, akár közvetett - résztvevője piaci tevékenységet fejt ki. E piacok közül azonban az összefonódásnak - speciális helyzeteket leszámítva - csak azokon lehet hatása a gazdasági erőfölényre (és általában is a gazdasági versenyre), amelyeken az összefonódásban résztvevő két vállalkozáscsoport legalább egy-egy tagja jelen van (lehet), akár vevőként, akár eladóként. Ha ugyanis a két vállalkozás-csoport:

  • -

   azonos piac azonos (vevői vagy eladói) oldalán tevékenykedik, akkor horizontális összefüggésben összefonódásuk esetén csökken az egymással versenyben álló vállalkozáscsoportok száma (növekszik a koncentráció); illetve, ha

  • -

   azonos piac ellentétes oldalán helyezkedik el, akkor a köztük meglevő (lehetséges) vevő-eladó (vertikális) kapcsolat jellegének - az összefonódás alapján bekövetkező - megváltozásából adódóan lehetnek káros hatásai az összefonódásnak a gazdasági versenyre.

 • 16)

  Az előzőekből kiindulva a Versenytanács az összefonódás várható versenyhatásait horizontális összefüggésben a médiavételi szolgáltatás magyarországi piacán vizsgálta, melyen WPP- és a Tempus-csoport együttes részesedése a 10-15 százalék közötti sávba esik. Ezen mérték alapján - a magyar piacon jelenlevő jelentős nemzetközi versenytársra is tekintettel - az összefonódásnak horizontális összefüggésben nem valószínűsíthetők káros versenyhatásai.

 • 17)

  A marketing kommunikációs szolgáltatás és a médiavételi szolgáltatás egymással vertikális kapcsolatban álló tevékenységek, azonban az összefonódás résztvevőinek az érintkező piac

  • -

   megrendelői oldalán meglevő 10 százalék körüli; illetve

  • -

   szolgáltatási oldalán mutatkozó 10-15 százalék közötti

részesedése alapján vertikális összefüggésben nem kell számolni sem eladói-, sem vevői erőfölény kialakulásával.

 • 18)

  Mindezek alapján a Versenytanács a Tpvt. 77. § (1) bekezdés a) pontja szerinti határozatában - egyezően a Tpvt. 71. § (2) bekezdés alapján tett vizsgálói indítvánnyal - az összefonódást engedélyezte.

 • 19)

  A Versenytanács a kérelmezett összefonódás esetében - figyelemmel a két vállalkozás-csoport alacsony együttes, illetve egyenkénti piaci részesedésére - alkalmazhatónak találta a Tpvt. 63. § (3) bekezdésének ac) pontját, mely szerint a versenytanácsi határozatot 45 napon belül kell meghozni, ha az engedély a Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján nyilvánvalóan nem tagadható meg.

VI.

Eljárási kérdések

 • 20)

  A Tpvt. 63. § (3) bekezdése ac) pontjának alkalmazásából következőleg az eljárási díj megfizetéséről rendelkezni nem kellett, mert a kérelmező a Tpvt. 62. § (1) bekezdése szerinti kettőmillió forintos eljárási díjat előzetesen lerótta.

 • 21)

  Az ügyfelek (a kérelmező WPP és az irányítása alá kerülő Tempus) kérték a tárgyalás mellőzését, ezért a Versenytanács határozatát - a Tpvt. 74. § (1) bekezdésének alkalmazásával - tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 22)

  Az ügyfeleket megillető jogorvoslati jog a Tpvt. 83.§ (1) - (2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2001. december 14.

dr. Bodócsi András sk.
dr. Bara Zoltán sk.
dr. Tóth Tihamér sk.
Szabó Györgyi