Vj-173/2001/

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Dr. Szegedy Krisztina (1055 Budapest, Honvéd u. 20.) által képviselt BNP Paribas Lease Group S.A. (FR-92800 Puteaux, Le Métropole, 46-52 rue Arago) mint kérelmező, valamint a Leasfinanz Hungaria Rt (1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 14.) és a Leasfinanz Kft. (1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 14.) mint kérelmezettek összefonódásának engedélyezése iránti kérelemre indult eljárásban, tárgyaláson kívül, meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a kérelmező BNP Paribas Lease Group S.A. közvetlen irányítást szerezzen a kérelmezett Leasfinanz Hungaria Rt és a Leasfinanz Kft. vállalatok felett.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézhezvételtől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható keresettel.

Indoklás

I.

A kérelem

 • 1)

  A kérelmező 2001. július 4-én adásvételi szerződést kötött az osztrák székhelyű Leasfinanz AG vállalkozással az utóbbi két magyarországi leányvállalatának, a Leasfinanz Hungaria Rt és a Leasfinanz Kft. vállalkozások 100-100 százalékos tulajdonrészének átruházásáról. A szerződés szerint a GVH engedélyének megszerzése előfeltétele az adásvétel hatályosulásának.

 • 2)

  A kérelmező a 2001. október 25-én benyújtott kérelmében az 1) pont szerinti részvényvásárláshoz - mint vállalkozások összefonódásához - a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló a 2000. évi CXXXVIII. törvénnyel módosított 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 68. § (1) bekezdés c) pontja alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérte. A vizsgálat a hiánypótlás beérkezése után 2001. november 23-án indult.

II.

Az összefonódással érintett vállalkozások

 • 3)

  A kérelmező BNP Paribas Lease Group S.A. a BNP Paribas S.A. bank köré szerveződött vállalatcsoport tagja. A BNP Paribas Lease Group S.A. tevékenységi körébe tartozik különböző eszközök vétele, eladása, bérlete, lízingje a mezőgazdaság, a kereskedelem, az ipar és az ipétőipar területén; banki-, pénzügyi- és hitelműveletek főként váltóelfogadás, hitelkártya, és egyéb pénzügyi tevékenység (értékparírbefektetés, -jegyzés, -letét, -őrzés, biztosításközvetítés, egyéb ügynöki tevékenység).

 • 4)

  A BNP Paribas Hungaria Rt univerzális kereskedelmi bank, a középbankok kategóriájába tartozik, mérlegfőösszege alapján 2000-ben a piaci részesedése egy százalék körüli, jellemzően vállalati ügyfélkörrel. A vállalati betétek részpiacán 2.4 százalék, a kisvállalkozói betétpiacon, 1.7 százalék, a vállalati rövidlejáratú hitelekén 1.6 százalék volt a részesedése. A többi termékének részaránya egy százalék alatti. A banknak a budapesti központon kívül van még két, szintén fővárosi bankfiókja, azonban elektronikus úton az ország bármely részének képes szolgáltatásokat nyújtani.

 • 5)

  A BNP Paribas S.A. bank tulajdonában van még a felszámolásra kijelölt BNP Paribas Magyarország Rt, amely pénzügyi tanácsadással, valamint a Magyar Cetelem Bank Rt, amely jellemzően áruhitelezéssel foglalkozik. Mindkettőjük piaci részesedése egy százalék alatti.

 • 6)

  A Leasfinanz AG két magyarországi leányvállalatának fő tevékenysége a termelőeszközök, döntően haszongépjárművel, illetve gépek és berendezések pénzügyi lízingje (Leasfinanz Hungaria Rt) és tartós bérlete (Leasfinanze Kft.). A két cég elsősorban a kis- és a középvállalkozói kategóriába tartozó ügyfelek számára nyújt a banki hitelnél kedvezőbb és rugalmasabb forráslehetőséget. A két vállalkozás finanszírozási főösszege 2000-ben 4.3 milliárd forint volt. A Lízingszövetség által nyílvántartott vállalkozások összforgalmából ezáltal együttesen sem részesednek egy százalékkal.

III.

Az összefonódással érintett piacok

 • 7)

  A Versenytanács az érintett termékpiac meghatározása során a Tpvt. 14. §-ának megfelelően járt el. Az összefonódással érintett termékek a különböző lízingszolgáltatások. A szolgáltatások jellegéből kövekezően az érintett földrajzi piac országos. Ennél részletesebb termék- és földrajzi piacmeghatározást az érintettek elenyésző piaci részesedése, valamint a termékek jellege miatt a Versenytanács nem tartott szükségesnek.

 • 8)

  A lízingpiac sokszereplős, a szolgáltatók száma meghaladja a százat, közülük jelenleg 39 tagja a Magyar Lízingszövetségnek. A 2000. évben a Lízingszövetség tagjainak összes forgalma 450 milliárd, míg az összes lízingforgalom mintegy 600 milliárd forintra becsülhető. A Lízingszövetségben részt nem vevő mintegy 60 cég közül messze a Merkantil Lízing forgalma a legnagyobb, körülbelül 100 milliárd forinttal.

IV.

Engedélykérési kötelezettség

 • 9)

  Az 1) pontban leírtak a kérelmező számára a Tpvt. 23. § (2) bekezdése b) pontja alapján közvetlen irányítást tesznek lehetővé a kérelmezett vállalkozások felett, amely a Tpvt. 22. § (1) b) pontja alapján összefonódásnak minősül.

 • 10)

  A vállalatok összefonódásával kapcsolatos engedélykérési kötelezettség küszöbértékeket a Tpvt. 24. § (1) bekezdése határozza meg. Az összefonódás engedélyezése iránt benyújtott kérelemben közölt adatok alapján a Versenytanács megállapította, hogy a jelen határozat 1) pontjában leírt összefonódás engedélyköteles.

V.

Az engedélyezés alapja

 • 11)

  11) A Tpvt. 30. §-a (2) bekezdése értelmében a GVH nem tagadhatja meg az engedély megadását, ha az összefonódás nem hoz létre vagy nem erősít meg a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését akadályozó erőfölényt az érintett piacokon vagy annak jelentős részén. A jelen eljárásban a vizsgálat nem talált olyan információt, amely az érintett lízingszolgáltatások együttes piacán vagy annak bármelyik részpiacán erőfölényes helyzet kialakulásának lehetőségére utalna. Ezért az engedélyt a Versenytanács a Tpvt. 30. §-a (2) bekezdése alapján adta meg.

VI.

Az engedélyezés nem megtagadhatóságának nyilvánvalósága

 • 12)

  A Tpvt. az engedélyezés elintézési határidejére vonatkozóan a 63. § (3) bekezdésében szolgáltat eligazítást. E törvényhely a) per ac) pontjának szerint a Versenytanácsnak a vállalkozások összefonódásának ellenőrzése során az érdemi határozatát a vizsgálat megindulásától számított 45 napon belül kell meghoznia, ha az engedély a Tpvt. 30. §-a alapján nyilvánvalóan nem tagadható meg. A nyilvánvalóság megállapíthatóságát a Versenytanács az érintett vállalatok alacsony piaci részesedésének egyszerű, egyértelmű, objektív és ellenőrizhető adatok rendelkezésre állásához kötötte. Az eljárás során - a hiánypótlást követően - a kérelmező adatai alapján egyszerűen és egyértelműen meg lehetett állapítani az érintett vállalkozások alacsony piaci részesedését. A Lízingszövetség adatai alapján ugyanakkor objektív módon ellenőrizni lehetett a kérelmező által szolgáltatott információk megbízhatóságát. Ennek alapján a Versenytanács a döntését 45 napon belül meg tudta hozni, és az engedély nyilvánvalóam nem volt tagadható. Erre való tekintettel a Versenytanács a határozatát a Tpvt. 63. § (3) bekezdésének ac) pontja alapján hozta.

VII.

Egyéb megállapítások

 • 13)

  A Tpvt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kétmillió forint eljárási díjat a kérelmező a kérelem beadásával egyidejűleg befizetette, ezért erről külön rendelkezni nem kellett.

 • 14)

  14) A határozat elleni jogorvoslat lehetőségét a Tpvt. 83. §-a biztosítja.

Budapest, 2001. december 9.

dr. Bara Zoltán sk. előadó
dr. Kállai Márai sk.
dr. Bodócsi András sk.
Horváth Lászlóné