Vj-183/2001/12

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Kármán Ferenc ügyvezető által képviselt Siemens Leasing Kft. (1143 Budapest, Hungária krt. 126-132.) mint kérelmező, valamint a Vida Tamás és Nagy László ügyvezetők által képviselt TraffiCOM Hírközlési Szolgáltató Kft. (1089 Budapest, Orczy út 34.) mint kérelmezett vállalkozások összefonódásának engedélyezése iránti kérelemre indult eljárásban meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a Siemens Leasing Kft. irányítást szerezzen a kérelmezett Trafficom Hírközlési Szolgáltató Kft. felett.

Versenytanácsa a Siemens Leasing Kft-t 402.000, -Ft (azaz, négyszázkettőezer forint) bírsággal sújtja, amelyet e határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles befizetni a Gazdaság Versenyhivatal 10032000-01037557 számú bírságbevételi számlájára.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézhezvételtől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható keresettel.

Indoklás

I.

A tranzakció és a kérelem

 • 1)

  A kérelmező Siemens Leasing Kft 2001. július 20-án üzletrész átruházási szerződést kötött a Budapesti Közlekedési Rt-vel (a továbbiakban: BKV) a nevezett tulajdonában lévő TraffiCOM Hírközlési Szolgáltató Kft (a továbbiakban: TrafiCOM) 99 százalékos üzletrészére vonatkozóan. A szerződésben rögzítették, hogy

  • a.

   a BKV a TraffiCOM számára vonaljog-hasznosítási szerződést köt, amelyben továbbra is vonaljogot biztosít számára;

  • b.

   a TraffiCOM - vállalkozási szerződés keretében - távközlési szolgáltatások nyújtását vállalja a BKV részére;

  • c.

   a BKV a TraffiCOM számára - bérleti szerződés keretében - biztosítja a b. pontban leírt vállalakozási szerződés teljesítéséhez szükséges feltételek egy részét.

 • 2)

  Az 1) pontban leírt üzletrész átruházási szerződés előzményeként a Siemens Telefongyár Kft. megnyerte a BKV által a TraffiCOM üzletrészek értékesítése tárgyában kiírt pályázatot, amelynek eredményét 2000. július 24-én hirdették ki.

 • 3)

  A jelen kérelmet megelőzően a Siemens Leasing Kft a TraffiCOM üzletrészeinek 99 százalékát átruházta a Siemens Telefongyár Kft-re, amelyhez a 2001. szeptember 24-i beadványukban a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) engedélyét kérték. A VJ-157/2001. számon megindult versenyfelügyeleti eljárás a vizsgáló 2001. október 11-én megszüntette, mert az ügyfelek - a GVH-val lefolytatott konzultációk után - kérelmüket visszavonták.

 • 4)

  A jelen kérelmet 2001. november 7-én nyújtották be. Az eljárás - hiánypótlást beérkezését követően - 2001. november 28-án indult.

II.

Az összefonódással érintett vállalkozások

 • 5)

  A kérelmező Siemens Leasing Kft. a Siemens-csoport tagja, tevékenységi körében különböző bérleti konstrukciók keretében elsősorban ipari, távközlési és informatikai eszközök, egészségügyi és kommunális berendezések finanszírozását végzi. Száz százalékos tulajdonosa a Siemens Finance & Leasing GmbH Grünwald, mely utóbbi cég kétharmad részben tulajdonosa a Siemens Finance Rt Budapest cégnek is.

 • 6)

  A Siemens-csoport anyavállalata a Siemens AG Berlin/München, míg magyarországi vezető cége a Siemens Rt Budapest. A cégcsoport magyarországi tevékenysége kiterjed az informatika és kommunikáció, az ipar, a közlekedés, az energiaszolgáltatás, az orvostechnika, háztartási készülékek, fénytechnika területeire. A jelen kérelem tárgyát képező tranzakció szempontjából elsősorban az informatikai és kommunikációs hálózatok, hasonló célú mobil rendszerek kiépítésével kapcsolatos tevékenységeknek van jelentősége.

 • 7)

  A müncheni anyacég által irányított Siemens Telefongyár Kft fő tevékenysége az ipari híradástechnikai termékek (elsősorban telefon alközpontok), különböző elektronikai alkatrészek gyártása. Ezek mellett foglalkoznak még vezetéképítéssel, valamint szigetelt vezeték- és kábelgyártással is. A Siemens Telefongyár Kft száz százalékos tulajdonában lévő ÁLT-GÉP Kft. gépipari tevékenységet folytat, a gyár másik leányvállalata, az Árpád `99 Kft ingatlankezelési tevékenységet folytat. A cégcsoporthoz tartozik a Sysdata Kft, fő tevékenysége a Siemens-csoport által gyártott eszközökhöz, távközlési és informatikai rendszerekhez használatos szoftverek fejlesztése.

 • 8)

  A kérelmezett TraffiCOM a BKV távközlési alközponti rendszerének üzemeltetését, felügyeletét és karbantartását látja el. Csekély mértékben adatátviteli szolgáltatást is nyújt.

III.

Engedélykérési kötelezettség

 • 9)

  A kérelmezett vállalkozás az 1) pontban leírt tranzakciót megvalósító szerződés alapján - tekintettel a Tpvt. 23. § (5) bekezdésére - vállalkozásrésznek minősül.

 • 10)

  Az 1) pontban leírtak a kérelmező számára a Tpvt. 23. § (2) bekezdése b) pontja alapján közvetlen irányítást tesznek lehetővé a kérelmezett vállalkozás felett, amely a Tpvt. 22. § (1) b) pontja alapján összefonódásnak minősül.

 • 11)

  A vállalatok összefonódásával kapcsolatos engedélykérési kötelezettség küszöbértékeket a Tpvt. 24. § (1) bekezdése határozza meg. Az összefonódás engedélyezése iránt benyújtott kérelemben közölt adatok alapján a Versenytanács megállapította, hogy a jelen határozat 1) pontjában leírt összefonódás engedélyköteles.

IV.

Az összefonódással érintett piacok

 • 12)

  A Versenytanács az érintett termékpiac meghatározása során a Tpvt. 14. §-ának megfelelően járt el. Vállalatok összefonódása esetén az érintett piacok meghatározása során az összefonódásban közvetlenül vagy közvetve érintett valamennyi vállalkozás valamennyi lényeges tevékenységének figyelembevételével kell elvégezni arra való tekintettel, hogy az összefonódás nyomán valamennyi érintett termék piacán létrejöhet-e vagy megerősödhet-e gazdasági erőfölény. Ebből a szempontból kitüntetett jelentősége van azoknak a piacoknak, amelyek között horizontális vagy vertikális kapcsolat van és az összefonódásban érintett mindkét vállalat(csoport) jelen van. A TraffiCOM és a Siemens-csoport a tranzakciót megelőzően horizontális kapcsolatban nem álltak, nem értékesítettek termékeket ugyanazon a piacon. A tranzakciót megelőzően a TraffiCOM a Siemens Telefongyár Kft-vel állt üzleti kapcsolatban, a tranzakciót követően esetleg a Sysdata Kft-vel kerülhet vertikális kapcsolatba. Az összefonódás egyéb hatásait (a konglomerátum és a portfólió hatások) csak a TraffiCOM szempontjából kell megvizsgálni, hiszen a két vállalkozás mérete és termékválasztéka között nagyságrendbeli eltérés mutatkozik a Siemens-csoport javára.

 • 13)

  Az összefonódással érintett és az előző pont alapján vizsgálandó termékek a vezetékes távközlési infrastruktúrához kapcsolódó szolgáltatások, valamint a vezetékes híradástechnikai fő- és alközpont-gyártás, végberendezés-gyártás és kommunikációs hálózatok előállítása. A vezetékes távközlési infrastruktúrához kapcsolódó szolgáltatások piacán az érintett vállalkozások közül csak a TraffiCOM van jelen, amelynek tevékenysége a BKV budapesti nyomvonalához kötődő kábelhely hasznosítása, valamint az ott elhelyezett optikai kábel bérbeadása. E szolgáltatások jellegéből következően az érintett földrajzi piac Budapest és közvetlen agglomerációja. A vezetékes híradástechnikai fő- és alközpont-gyártás, végberendezés-gyártás és kommunikációs hálózatok piacán csak a Siemens Telefongyár Kft van jelen, e termékek érintett piac országos. A Versenytanács ennél mélyebb és pontosabb piacmeghatározást nem tartott szükségesnek.

 • 14)

  A híradástechnikai fő- és alközpont-gyártás, végberendezés-gyártás és kommunikációs hálózatok piacán a Siemens Telefongyár Kft-nek mintegy 15 százalékos piaci részesedése van olyan jelentős multinacionális versenytársak mellett, mint a Panasonic, az Ericsson, a Nokia és a Motorola. Ez a piaci részesedés alatta van a GVH gyakorlatában kialakított küszöbértéknek (25 %), amelynél az egymással vertikális kapcsolatban lévő érintett piaci részesedés versenyaggályokat vethet fel.

 • 15)

  A Sysdata Kft. termékeinek túlnyomó többségét jelenleg exportra termeli, 2000. évi árbevételének 95 százaléka exportból származott. Megállapítható, hogy a Sysdata Kft. a hazai szoftverpiacon csak igen kis részben van jelen, ezért a TraffiCOM-mal esetlegesen kialakítandó üzleti kapcsolattal kapcsolatban nem merülhetnek fel versenyaggályok.

V.

Az engedélyezés alapja

 • 16)

  A Tpvt. 30. §-a (2) bekezdése értelmében a GVH nem tagadhatja meg az engedély megadását, ha az összefonódás nem hoz létre vagy nem erősít meg a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését akadályozó erőfölényt az érintett piacokon vagy annak jelentős részén. A jelen eljárásban a vizsgálat nem talált olyan információt, amely az érintett piacokon vagy annak bármelyik részpiacán erőfölényes helyzet kialakulásának lehetőségére utalna. Ezért az engedélyt a Versenytanács a Tpvt. 30. §-a (2) bekezdése alapján adta meg.

VI.

Az engedélyezés nem megtagadhatóságának nyilvánvalósága

 • 17)

  A Tpvt. az engedélyezés elintézési határidejére vonatkozóan a 63. § (3) bekezdésében szolgáltat eligazítást. E törvényhely a) per ac) pontja szerint a Versenytanácsnak a vállalkozások összefonódásának ellenőrzése során az érdemi határozatát a vizsgálat megindulásától számított 45 napon belül kell meghoznia, ha az engedély a Tpvt. 30. §-a alapján nyilvánvalóan nem tagadható meg. A nyilvánvalóság megállapíthatóságát a Versenytanács az érintett vállalatok alacsony piaci részesedésének egyszerű, egyértelmű, objektív és ellenőrizhető adatok rendelkezésre állásához kötötte. Az eljárás során a kérelmező adatai alapján egyszerűen és egyértelműen meg lehetett állapítani az érintett vállalkozások alacsony piaci részesedését. Ennek alapján a Versenytanács a döntését 45 napon belül meg tudta hozni, és az engedély nyilvánvalóan nem volt tagadható. Erre való tekintettel a Versenytanács a határozatát a Tpvt. 63. § (3) bekezdésének ac) pontja alapján hozta.

VII.

Az engedélykérés elmulasztása

 • 18)

  A Tpvt. 28. § (1) bekezdése szerint az összefonódáshoz az engedélyt a vállalkozás részt megszerző vállalkozás köteles kérni.

 • 19)

  A jelen eljárás tárgyát képező 2001. július 20-i keltezésű tranzakcióra vonatkozó kérelmet a kérelmező november 7-én nyújtotta be. A Tpvt. 28. § (2) bekezdése szerint az engedély iránti kérelmet a nyilvános ajánlati felhívás közzétételének, a szerződés megkötésének vagy az irányítási jog megszerzésének időpontjai közül a legkorábbitól számított harminc napon belül kell benyújtani. Jelen esetben a harminc napot a szerződés megkötésének időpontjától, azaz 2001. július 20-ától kell számolni. Ennek alapján megállapítható, hogy a kérelmező Siemens Leasing Kft-nek az engedély iránti kérelmet legkésőbb 2001. augusztus 19-ig be kellett volna nyújtania. A kérelmező tehát összesen 110 napot késett a kérelem benyújtásával.

 • 20)

  A Tpvt. 79. § alapján a bírság összege a Tpvt. 24. § szerinti engedély iránti kérelem előterjesztésének elmulasztása esetén legfeljebb napi tízezer forint. Következésképpen, a kérelmező által a kérelem késedelmes beadásáért fizetendő bírság maximális összege egymillióegyszázezer forint. A Versenytanács enyhítő körülményként értékelte azt, hogy a kérelmező 2001. szeptember 24-én a jelen tranzakcióval kapcsolatban lévő másik tranzakcióhoz a GVH engedélyét kérte. Ez utóbbi tranzakció során a Siemens Telefongyár Kft. átvette a TraffiCOM üzletrészének 99 százalékát a Siemens Leasing Kft-től. Ez a tranzakció azonban a Tpvt. 23. § (1) bekezdése alapján nyilvánvalóan nem engedélyköteles, hiszen egymástól nem független vállalkozások közötti tranzakcióról volt szó. A Versenytanács súlyosbító körülménynek értékelte azt, hogy a Siemens Leasing Kft. az engedélyköteles tranzakció révén a tulajdonába került üzletrészt az engedélykérés előtt átruházta más vállalkozásra. A Versenytanács enyhítő körülményként értékelte azt, hogy a kérelmező önként folyamodott engedélyért, bár ez a kérelem téves jogértelmezésen alapult, valamint azt, hogy a kérelmező a tévesen kérelmezett eljárást megszüntető határozat kézhezvételétől számított harminc napon belül beadta az új kérelmet.

 • 21)

  A Versenytanács nem fogadta el a vizsgálati jelentés indítványát a bírság kiszabásától való eltekintésre vonatkozóan azon általános elv alapján, hogy a törvény nem ismerete vagy téves értelmezése nem mentesít a törvény be nem tartásának következményei alól. Mindezekre való tekintettel a Versenytanács a 2001. augusztus 19-e és a téves kérelem beadása - 2001. szeptember 24-e - közötti (összesen 36 napos) időtartamra a maximális napi bírságot, a 2001. szeptember 25-e és a jelen kérelem beadásának napja - 2001. november 7-e - közötti (összesen 42 napi) időtartamra pedig napi ezer forint bírság kiszabásáról határozott.

VIII.

Egyéb megállapítások

 • 22)

  A Tpvt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kétmillió forint eljárási díjat a kérelmező a kérelem beadásával egyidejűleg befizetette, ezért erről külön rendelkezni nem kellett.

 • 23)

  A határozat elleni jogorvoslat lehetőségét a Tpvt. 83. §-a biztosítja.

Budapest, 2002. január 22.

dr. Bara Zoltán sk. előadó
dr. Tóth Tihamér sk.
dr. Bodócsi András sk.
Horváth Lászlóné