Vj-162/2001/9

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a CEE Property Invest Immobilien AG és a Sparkassen-Immobilienanlagen AG (képviseli a Dezső, Réti és Antall Ügyvédi Iroda, 1077 Budapest, Wesselényi u. 16/A, Dr. Veszely Katalin ügyvéd), mint kérelmező és az ECE European Estates AG , az ECE Bau- & Beteiligungs Gmbh és Christian Hummer , (minhárom: Hietzinger Hauptstrasse 28, 1130 Bécs) mint kérelmezettek közötti összefonódás engedélyezése iránti eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács az összefonódást engedélyezi.

A határozat felülvizsgálatát annak kézhezvételétől számított 30 napon belül a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel lehet kérni.

Indoklás

I. A tényállás

1. A kérelmezett tranzakció

A bécsi CEE Property Invest Immobilien AG. (CEE) és a Sparkassen-Immobilienanlagen AG. üzletrész-adásvételi szerződést kötöttek a szintén bécsi ECE European Estates AG-val (ECE), az ECE Bau- & Beteiligungs GmbH-val (ECE BB), továbbá Christian Hummer úrral.

A CEE a szerződés szerint üzletrész átruházás útján megszerzi a magyar piacon tevékenykedő EPI Kft., a CHH Kft., a DÓM Kft. társaságokat és azok leányvállalatait, melyek fő tevékenysége irodaházak hasznosítása bérbeadás útján.

Az érintett vállalkozások és az irodaépületek bérbeadásának piaca

Az összefonódással érintett áru az ingatlan bérbeadás, az érintett földrajzi piac regionális, gyakorlatilag a főváros területe, ideértve a vele szinte egybeépült Budaörsöt is.

Az ingatlanpiac az utóbbi években jelentős fejlődésen ment keresztül, új helyi és nemzetközi befektetők jelentek meg. A piac három fő szegmensének az iroda, ipari raktárak és kiskereskedelmi helyiségek tekinthetők.

A kérelmezett tranzakció az irodaépületek részpiacán jött létre. Budapesten 2000-ben 1.213.600 m 2 -nyi (1.000 m 2 -nél nagyobb bérelt és tulajdonosok által használt, elmúlt 12 évben épített vagy felújított) irodakínálat volt jellemző (az 1990. előtt készült épületeket is ideszámítva ez a terület 1 millió m 2 -rel több lenne.). Új irodaházak folyamatosan épülnek, 2002. végére várhatóan 1.420.000 m 2 lesz az összes bérelhető felület.

A kérelmezett társaságok közül két társaság - a Mahler Kft. (The River Estates irodaház) és a Dóm Kft. (ECE City Center irodaház) - realizált 2000-ben árbevételt ingatlan bérbeadásból. A társaságok 2000. évi értékalapú piaci részesedése 3 % alatti. Az irodaházak területét véve alapul a három társaság részesedése még ennél is kisebb.

A húsz legnagyobb versenytárs m 2 alapon számított 2001. év végére becsült piaci részesedései alapján megállapítható, hogy az irodapiac igen tagolt, a résztvevők csekély -1,2-től 3,9 %-ig terjedő - részesedésekkel bírnak.

II. Jogi értékelés

Engedélyköteles összefonódás

Az üzletrész vásárlási szerződés a Tpvt. 23. § (1) b) pontja értelmében összefonódásnak minősül, hiszen a CEE irányítási jogot szerez a szerződésben nevezett magyarországi vállalkozások fölött. Az őt irányító Sparkassen-Immobilienanlagen AG-vel kiegészülve e társaságok üzletrészeinek összességét vásárolja meg.

Az összefonódás engedélyezését kérők egy szerződés alapján létrejövő három felvásárlást kívántak engedélyeztetni. A Versenytanács szerint egyfelől nem egy konkrét szerződést, hanem mindig a Tpvt. szerinti értelemben vett összefonódást engedélyez, másfelől nincs akadálya annak, hogy egymással összefüggő ügyeket egy eljárásban bíráljon el. Az összefonódások engedélyezése során - tekintettel nem utolsó sorban az eljárási díj mértékére - akkor van helye két vagy több tranzakciót egy eljárásba vonni, ha azok ugyanazon gazdasági tevékenységhez kapcsolódnak, az érintett vállalkozások mindkét oldalon a Tpvt. 23. § (2) bekezdése értelmében egy gazdasági egységet alkotnak és az ügyletek között nincsen jelentősebb időbeli különbség.

A három összefonódás jelen esetben egy ügyként volt elbírálható, mivel

 • -

  vevői oldalon ugyanaz a két, egymással irányítási viszonyban levő vállalkozás szerepelt,

 • -

  az eladás tárgyai azonos tevékenységet folytató vállalkozások voltak,

 • -

  a három üzletrész átruházásra egyidőben, egy szerződésben került sor és

 • -

  a három eladó - nyilatkozatuk szerint - közös irányításuk következtében egy gazdasági egységet alkot.

Az engedélykérést megalapozó küszöbszámok mértéke, valamint a cégkapcsolatok alapján megállapítható, hogy a kérelmezett irányításszerzés csak akkor engedélyköteles a Tpvt. 24. § (1) bekezdése alapján, ha a kérelmező CEE-t közvetetten irányító EI AG-ról megállapítható, hogy a benne 25%-os tulajdonrésszel bíró Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG a Tpvt. 23. § (2) bekezdése értelmében irányítási joggal rendelkezik felette.

Az EI AG úgy nyilatkozott, hogy részvényeik 25%-a található az Erste Bank der österreichischen Sparkassen Ag. "álló eszközei között", aki ezzel főrészvényese a társaságnak. Igaz, hogy az Erste nem jogosult az EI AG szerveinek többségének megválasztására, a gyakorlat azt mutatja, hogy a részvényesek jelentős része nem vesz részt az EI AG közgyűlésein. Nyilatkozata szerint az Erste Bank szokás szerint rendelkezik a közgyűlésen a szavazatok többségével és a felügyelő bizottságot ténylegesen ő választotta meg.

Az EI AG ezen nyilatkozata alapján a Versenytanács megállapíthatónak tartotta, hogy az Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG a Tpvt. 23. § (2) d) szerinti értelemben képes a másik vállalkozás döntéseinek tényleges, meghatározó befolyásolására. Az Erste Bank csoport tagjainak forgalmát is figyelembe véve az összefonódás a Tpvt. 24. § (1) bekezdése alapján engedélykötelesnek minősül.

Az összefonódás engedélyezhetősége

A Tpvt. 30. § (2) bekezdése szerint a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedélyt, ha az összefonódás nem hoz létre vagy nem erősít meg olyan gazdasági erőfölényt, amely akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését az érintett piacon vagy annak jelentős részén.

Érintett piacnak az iroda ingatlanok bérbeadásának budapesti piaca tekintendő.

Az erőfölény vizsgálata szempontjából kiemelkedő fontosságú a piaci részesedések vizsgálata: ha ez nem jelentős, akkor az egyéb tényezők vizsgálatának - pl. piacralépés akadályai - nem szükséges nagy súlyt adni. Az érintett piac szerkezetét megvizsgálva megállapítható, hogy azon élénk verseny folyik, egyetlen vállalkozás sem rendelkezik piaci erővel. Az összefonódás nem eredményez érezhető mértékű piaci koncentrációt.

A Versenytanács ennek alapján megállapította, hogy a szerződéssel létrejövő összefonódás a Tpvt. 30. §-ának (1) bekezdésére tekintettel nem hoz létre, nem erősít meg gazdasági erőfölényt az érintett piacon, így a kérelmezett szerződéssel létrejövő összefonódás engedélyezése a Tpvt. 30. §-a (2) bekezdése alapján nem tagadható meg.

III. Eljárási kérdések

A Versenytanács határozatát - az ügyfél kérelmére - tárgyaláson kívül hozta meg, a Tpvt. 63. § (3) bekezdés a) pont ac) alpontja alapján, mivel az összefonódást követően a kérelmező piaci részesedése alapján nyilvánvalóan nem került erőfölényes helyzetbe.

Az eljárási díjról külön rendelkezni nem kellett, mert azt a kérelmező a kérelem benyújtásával egyidejűleg befizette.

A jogorvoslati jogot a Tpvt. 83. § biztosítja.

Budapest, 2002. január 24.

dr. Tóth Tihamér sk.
dr. Bara Zoltán s.k.
dr. Bodócsi András s.k.
Horváth Lászlóné