Vj-165/2001/9

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a General Electric Company (képviseli Köves Clifford Chance Pünder Ügyvédi Iroda, dr. Lakatos Péter ügyvéd, 1075 Budapest, Madách Imre út 14.), mint kérelmező és a Spirent Plc, Spirent B.V., Spirent International Inc. és Spirent GmbH, mint kérelmezettek közötti összefonódás engedélyezése iránti eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács az összefonódást engedélyezi.

A határozat felülvizsgálatát annak kézhezvételétől számított 30 napon belül a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel lehet kérni.

Indoklás

I. A tényállás

1. A kérelmezett tranzakció

A General Elecric Company (GE) 2001. szeptember 10-én aláírt megállapodás alapján meg kívánja szerezni az irányítási jogot a SPIRENT PLC., a SPIRENT B.V., a SPIRENT INTERNATIONAL INC. és a SPIRENT GmbH. összesen 19 leányvállalata (SPIRENT SENSORS DIVISION - továbbiakban SSD) felett, melyek a világ számos pontján helyezkednek el. A két társaság leányvállalatain keresztül jelen van a magyar piacon.

2. Az érintett vállalkozások

Az amerikai GE számos termékkörben illetve szolgáltatásnyújtásban érdekelt, világszinten tevékenykedő vállalkozás.

A SPIRENT SENSOR DIVISION (SSD) az eladásra kerülő leányvállalatok közös megnevezése, amelyek hő-, nedvesség-, nyomás-és gázérzékelő termékek és alrendszerek tervezésével, gyártásával, valamint értékesítésével foglalkoznak.

3. Az érzékelők (szenzorok) piaca

A megvásárolandó vállalkozás-csoport, az SSD érzékelők gyártásával és forgalmazásával foglalkozik. Az egyes felhasználói számára gyártanak különböző termékeket és ezeket alkalmazó rendszereket, hőmérséklet, páratartalom és nedvesség, a nyomás és a gáz érzékelésére. Az SSD gyártja és forgalmazza mind az érzékelő technikai egység alapját képező elemeket, mind az alapegység tevékenységének bővítésére szolgáló részegységeket, amelyet így több fajta érzékelési funkcióval rendelkeznek. Olyan, érzékelőkkel ellátott csomagoló rendszerek és elektronikai eszközök tervezése és gyártása is hozzátartozik az SSD tevékenységeihez, amelyek az általános ellenőrző rendszerek követelményeinek megfelelnek. Ilyen eszközök például a különböző szondák és távadó készülékek. Ezeket a termékeket felhasználják a gépjármű motorok visszajelzőiben, orvosi katéterekben, termálvizek gyógyászati felhasználásánál használt ellenőrző eszközökben, fűtő, légkeverő valamit légkondicionáló berendezéseknél, automata épületfigyelő és "clean room" technológiáknál stb.

A Spirent társaság hőmérséklet, nyomás és gázérzékelőkkel foglalkozó részlegei nem folytatnak tevékenységet Magyarországon. Az SSD csoport csak nedvesség- és páratartalom mérőeszközöket/érzékelőket forgalmazott 2000-ben, amivel a hazai piac elhanyagolható százalékát teszi ki. A GE nem folytat tevékenységet ezen a területen.

A páratartalom és nedvesség érzékelőket széleskörűen használják az irodákban, kórházakban és a "clean room" környezet kialakításakor és üzemeltetésekor. A páratartalom és nedvesség érzékelők működése többfajta technológián alapul, melyek magukba foglalják a telített lítium-klorid, alumínium-oxid, szilicium-oxid oldatos, valamint az ellenállásos és a dielektromos polimer és az optikai fagyott tükör higrometrián alapuló eljárásokat.

A felhasználás körébe beletartozik: az automata épületellenőrzés, fűtés, légkeverő és légkondicionáló egységek, a feldolgozó és ipari továbbító eszközök, elektromos felszereléseket gyártó vállalatok számára szükséges eszközök (pl. félvezetőgyártók), környezetvédelmi méréseket végző készülékek, meteorológia és kalibrációs eszközök, építőanyagok nedvességtartalmát mérő műszerek és rendszerek (pl. a festékek felviteléhez szükséges körülmények mérése, ellenőrzése), a mezőgazdasági termelés hatékonyságát növelő berendezések, a termények szárítását és a tárolását elősegítő eszközök, valamint a "clean room" technológia ellenőrzését szolgáló rendszerek.

Erre a piacra jellemző a szállítók nagy száma és nincsenek jelentős akadályai annak, hogy új szereplők a piacra léphessenek.

A kivásárlásra kerülő SSD termékeivel a GE jelenleg is létező üzleti tevékenységét egészíti ki, ami egyben bővíti a GE termékválasztékát, termelékenyebb, magasabb minőségi követelményeknek megfelelő gyártósorok kialakítását teszi lehetővé.

II. Jogi értékelés

1. Engedélyköteles összefonódás

A kérelmezett ügylet a Tpvt. 23. § (1) b) pontja szerint vállalkozások összefonódásának minősül, mivel a GE az eladók leányvállalatai fölött közvetlenül vagy közvetve, a szavazati jogot biztosító részvények több mint ötven százalékával fog rendelkezni.

A GE és az általa irányított vállalkozások magyarországi forgalma meghaladja a Tpvt. 24. §-ban előírt 10 milliárd Ft-ot. Az Spirent csoport eladásra kerülő vállalkozásainak magyarországi árbevétele 2,2 millió Ft volt 2000-ben, ami nem éri el a Tpvt. 24. § (1) b) pontjában előírt 500 millió Ft-os küszöbértéket.

Ugyanakkor a GE 1999. december 10-én aláírt szerződéssel megvásárolta a MEDICOR Röntgen Rt-t, amelynek árbevétele 5,2 milliárd Ft volt (VJ-204/1999.). Egy 2000. február 17-én aláírt szerződéssel megvette továbbá a Radiológia Kft-t 222 millió Ft árbevétellel (VJ-41/2000.). A kérelmezett összefonódás ezért engedélyköteles, mert a Tpvt. 24 § (2) szerint az engedélykérési kötelezettség akkor is fennáll, ha az irányítás alá kerülő vállalkozásnak az éves nettó árbevétele az ötszázmillió forintot nem haladja ugyan meg, de ezzel az árbevétellel együtt ugyanaz a vállalkozás az összefonódást megelőző két évben összesen ötszázmillió forint nettó árbevételt meghaladó összefonódást valósított meg.

2. Az összefonódás engedélyezhetősége

A Tpvt. 30. § (2) bekezdése szerint a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedélyt, ha az összefonódás nem hoz létre vagy nem erősít meg olyan gazdasági erőfölényt, amely akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését az érintett piacon vagy annak jelentős részén.

Érintett piacnak tágabban az érzékelők piaca tekintendő, amelyek keresleti oldalról tovább oszthatók. Az eljáró versenytanács a pontosabb - a kínálati helyettesíthetőségre is kiterjedő - piacmeghatározást azért nem tartotta szükségesnek, mert a legszűkebben értelmezett piacon sem vethetők fel verseny aggályok.

Az adás-vétel tárgyát képező üzletággal ugyanis a GE korábban nem foglalkozott, így nem lehet horizontális koncentrációról beszélni. Az érintett piacokon az SSD-nek sehol sincs olyan jelentős piaci részesedése, amely alapján esetleg más irányú, pl. konglomerátum hatásokat vizsgálni kellett volna. Az erőfölény vizsgálata szempontjából kiemelkedő fontosságú a piaci részesedések vizsgálata: ha ez nem jelentős, akkor az egyéb tényezők vizsgálatának - pl. piacralépés akadályai - nem szükséges nagy súlyt adni.

A Versenytanács ennek alapján megállapította, hogy a szerződéssel létrejövő összefonódás nem hoz létre, nem erősít meg gazdasági erőfölényt az érintett piacon, így a kérelmezett szerződéssel létrejövő összefonódás engedélyezése a Tpvt. 30. §-a (2) bekezdése alapján nem tagadható meg.

III. Eljárási kérdések

A Versenytanács határozatát - az ügyfél kérelmére - tárgyaláson kívül hozta meg, a Tpvt. 63. § (3) bekezdés a) pont ac) alpontja alapján, mivel az összefonódást követően a kérelmező jelentéktelen nagyságú piaci részesedése alapján nyilvánvalóan nem kerül erőfölényes helyzetbe.

Az eljárási díjról külön rendelkezni nem kellett, mert azt a kérelmező a kérelem benyújtásával egyidejűleg befizette.

A jogorvoslati jogot a Tpvt. 83. § biztosítja.

Budapest, 2002. január 17.

dr. Tóth Tihamér sk. előadó
dr. Bara Zoltán sk.
dr. Bodócsi András sk.
Horváth Lászlóné