Vj-4/2002/25

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa Tóth és Társa Ügyvédi Iroda (1087 Budapest, Könyves K. krt. 76., ügyintéző: dr. Tóth Imre ügyvéd) által képviselt Tchibo Budapest Korlátolt Felelősségű Társaság (2040 Budaörs, Iparos u. 3-5. szám alatti) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalma miatt indított eljárás során tartott nyilvános tárgyaláson meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács megállapítja, hogy az eljárás alá vont vállalkozás a fogyasztók megtévesztésére alkalmas módon állította egy 2001. júniustól szeptemberig tartott környezetvédelmi célú akció során Exclusive Mild nevű termékéről, hogy a "legtisztább fekete. A világ legkörültekintőbben gondozott ültetvényeiről, környezetbarát technológiák felhasználásával".

Vele szemben 1.000.000.- (azaz Egymillió) Ft bírságot szab ki, amelyet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles megfizetni a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557. számú bírságbevételi számlájára.

E határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül az eljárás alá vont vállalkozás a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható, de a Fővárosi Bírósághoz címzett keresettel élhet.

Indoklás

A Versenytanács az ügyfél előadása, a B-641/2001. számú iratok és egyéb írásbeli bizonyítékok, valamint a 2000. évi CXXXVIII. törvénnyel módosított 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 71. §-a nyomán készült vizsgálati jelentés alapján a következő tényállást állapította meg:
A fogyasztók körében élvezeti célokat szolgáló feketekávé nyersanyaga a szemes kávé, amelyet trópusi és szubtrópusi ültetvényes területeken termesztenek elsősorban Dél- és Közép-Amerikában, Afrikában. A kávécserje vörös bogyótermésén belül van a kávészem, ami nyersen, vagy megpörkölve, különböző feldolgozási folyamaton átesve kerülhet forgalomba. A világszerte folyó termesztés technológiáiról, különösen annak környezetbarátnak nevezhető módjáról hiteles adatok nincsenek. A környezetbarát termék és/vagy technológia minősítés akkor foghatna helyt, ha a hagyományos, azonos avagy hasonló rendeltetésű termékeknél, technológiáknál bizonyítottan kisebb környezeti károkat okozna, mércének tekintve, hogy nincs olyan természeti környezetben folytatott termelés, feldolgozó tevékenység, ami valamilyen mértékben ne károsítaná a környezetet.
A hazai hatályos jog a környezetbarát megkülönböztető jelzés használatának feltételrendszerét szabályozza (1995. évi LIII. törvény, 29/1997. (VIII. 29.) KTM rendelet), de az nem vonatkozik - egyebek mellett - élelmiszer- és italárukra. A kávé előállítás környezetbarátnak minősülő technológiájára feltételrendszer sincs, így annak környezetbarátkénti értékelése nem is végezhető el. Mindettől függetlenül a védjegynek nem minősülő környezetbarát kifejezés használatát a 29/1997. (VIII. 29. KTM rendelet nem tiltja.

Az Európai Unió tagországaiban működő cégek, köztük a Tchibo is, az uniós környezetvédelmi előírásokat alkalmazzák, ami minőségbiztosítási, élelmiszerbiztonsági rendszerek tevékenységükben való meghonosításával párosul.
A kávé és tea feldolgozással foglalkozó eljárás alá vont vállalkozást (a továbbiakban: Kft.) 1991-ben alapította a németországi illetőségű Tchibo cég. A Kft. termékeinek a Magyar Élelmiszerkönyv 2-86-os irányelveinek megfelelőségét a Pest Megyei Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző Állomás rendszeresen ellenőrzi, minőségi kifogás alá eső tételt nem talált.
A Kft. bevezette az úgynevezett HACCP rendszert, ami azt jelenti, hogy a vállalkozás folyamatos ellenőrzést végez a gyártás bizonyos részeinél.
A Kft. 2001. évi nettó árbevétele 9 milliárd 823 millió forint volt.

A hazai kávépiacot a pörkölt kávék uralják mintegy 70 %-os piaci részesedéssel, háttérbe szorítva az azonnal oldódó kávékat és a keverékeket.
A pörkölt kávék forgalmazása három nagy gyártó (Sara Lee Hungary Kávé és Tea Kft., és a Kraft Foods Hungary Kft. négy márkája (Dowe Egberts, Tchibo, Eduscho, Jacobs) között oszlik meg. Az őrölt kávék közötti minőség/ár szerinti osztályozás alapján a legmagasabb kategóriába tartozik a Kft. Tchibo Exkluzív, Tchibo Exkluzív Mild, Eduscho Gála elnevezésű terméke, valamint a Kft. versenytársainak termékei a Dowe Egberts Omnia és a Jacobs Krönung.
A Kft. a Tchibo Exkluzív Mild termékét 2001. áprilisában vezette be a piacra.

A szemes kávéból készült feketekávé színe több tényező függvénye, közrehat benne a pörkölés minősége és foka, az őrlés finomsága, de nyilvánvalóan a végfelhasználás során alkalmazott fogyasztói elkészítési mód is.

Egy vállalkozás 2001. június és szeptember között számos hazai cég részvételével környezetvédelmi célzatúnak szánt nyereményjátékot szervezett. Ez lehetőséget adott a cégeknek, hogy a környezet- és az egészségkárosító tényezőkkel szembeni álláspontjukat, magatartásukat kifejezve reklámozhassák az akcióba bevont termékeiket a fogyasztókat is érintő környezetvédelmi érdekekre hivatkozva.
A játék lényege szerint a fogyasztóknak a játékban résztvevő cégek termékhirdetéseire, amelyeket a vásárlási számlájuk hátoldala tartalmazott, rá kellett ragasztani a termékhirdetésen található termék vonalkódját - vagyis a játékban való fogyasztói részvétel előfeltétele volt az akcióba bevont termék megvásárlása -, majd ehhez kellett párosítani a hozzátartozó környezetvédelmi üzenetet. Beküldés után nyereményekben részesülhettek.
Az akció három hónapja alatt az adott termék hirdetése és környezetvédelmi üzenete, kb. 5 milliószor jelent meg a pénztárgép szalagok hátoldalán. Az akció méreteit jelzi, hogy 22 termék körülbelül 82 millió hirdetése és környezetvédelmi üzenete jutott el a fogyasztókhoz.

A Tchibo Budapest Kft. környezetvédelmi üzenete a következő volt, a Tchibo Exclusive Mild termék hirdetéséhez kapcsolódóan:
"A legtisztább fekete. A világ legkörültekintőbben gondozott ültetvényeiről, környezetbarát technológiák felhasználásával. Szerves hulladékot ne dobjon ki, ha teheti komposztálja, ezzel természetes humuszt nyerhet."

A Gazdasági Versenyhivatalhoz bejelentés (Tpvt. 69. §) érkezett, amely sérelmezte a Kft. környezetvédelmi üzenetének felsőfokú állítását és a környezetbarát technológiák használatára való utalását, mivel köztudomás szerint a kávét vegyszerigényesen termelik és feldolgozása sem környezetbarát technológiával történik.

A bejelentéses eljárás során a Kft. úgy értelmezte a tőle származó kifogásolt és valósnak mondott szöveget, hogy felsőfokú állításai (legtisztább-legkörültekintőbben) nem a termékre, hanem attól elválasztva a fekete szín tisztaságára és az ültetvényekre vonatkoztak, ahogy a használt technológiák milyenségére (környezetbarát) való utalás sem a termékkel függött össze. Nyilatkozata megszabta a Tpvt. 69. § (1) bekezdésére figyelemmel a Tpvt. 70. § (1) bekezdés szerint indított eljárás irányát, amelyben arra kellett bizonyítási eljárást lefolytatni - eredménytelenség esetén a Kft. terhére esően -, hogy a sérelmezett állítások a termékre vonatkoztatható valós állítások-e avagy attól függetlenül értelmezhető valós állítások-e. A bizonyítási teher jogkövetkezményeinek viselése a módosított 1997. évi LVIII. törvény (Grtv.) 17. § (3) bekezdés előírásából, de abból az általános jogelvből is következik, amely az állító félre rója a bizonyítás sikertelensége miatti következményeket. A Gazdasági Versenyhivatalra pedig a jogsértés következményeinek levonása hárul a Grtv. 15. § (2) bekezdésén keresztül hatályosuló Tpvt. szabályok szerint.
A megindult eljárás végülis arra korlátozódott, hogy a kifogásolt szóhasználat a termék lényeges tulajdonságára vonatkoztatható bizonyíthatóan valós állítás-e, mert a Kft. védekezésében letett a terméktől független értelmezésről. Álláspontjával a Versenytanács is egyetértett, részben az akció teremtette áruvásárlásra ösztönzés miatt, részben azért, mert a "fekete" kapcsolata a kávéval nyilvánvaló, a feketekávé közkedvelt fogyasztása okán. Miután a feketéhez hozzáértendő a kávétermék fogalma, ez azzal járt, hogy bizonyítani kellett mind a "legtisztább fekete" kijelentés valós voltát, mind az ezzel szerves összefüggésben lévő következő mondatbeli állítások igazságát, hiszen nyilvánvalóan a felsőfokú és a környezetbarát jelzővel illetett növénytermesztés és feldolgozás a "legtisztább fekete" előfeltétele. Vagyis a sérelmezett állításban a "legtisztább fekete" kifejezés az okozat, a hivatkozott növénytermesztési és feldolgozási minőség pedig az ok szerepét tölti be. A termesztés és a feldolgozás hivatkozott minőségének bizonyítására a Kft. elégségesnek tartotta, hogy a feldolgozásra kiterjedően igazolja a különböző előírások, sőt az önkéntesen vállalt magasabb színtű követelményeknek való megfelelését. A Versenytanács az ezirányú biztosítást szükségesnek, de nem elegendőnek tartotta. Abban az esetben, ha egy piaci szereplő a terméke egyedülállóságára utaló közlését felsőfokú vagy csak meghatározott feltételek között használatos kifejezésekre alapítja, bizonyításának arra kell irányulnia, hogy terméke másokénál különlegesebb, kiválóbb tulajdonsággal rendelkezik. Ehhez képest elégtelen, hogy a Kft. csupán az előírások betartását igazolta, arról nem is szólva, hogy a növénytermesztés körülményeire bizonyítékul szolgáló hiteles adatok sem léteznek.
A "legtisztább fekete" kifejezést a Kft. úgy hozta termékével összefüggésbe, hogy azt csupán a kávé színére értelmezte, állítva, hogy hirdetett kávéja olyan finom őrlésű, hogy abból nagyon sötét, vagyis tiszta fekete lesz a lefőzött kávé. Ezzel szemben a vizsgálat és a Versenytanács is a Kft. egész mondanivalójának a Tpvt. 9. §-ában foglalt értelmezése szerint foglalt állást e mondatot illetően is, s a használt kifejezéseket a mindennapi életben elfogadott általános jelentése szerint értékelte. Az akció hangoztatott céljából, s azon belül a Kft. ok, okozat összefüggésben értelmezett kétmondatos állításából csak az következhetett, hogy a hirdetett kávé versenytársai termékeinél nagyobb tisztaságú, azaz egyedülálló, szennyezés- és vegyszermentes nyersanyagból, valamint hasonló minősítésű feldolgozáson átesett kávé, ami ezért egyedülálló tisztasági fokú. A Kft. érvelése figyelmen kívül hagyta, hogy a Kft. egy környezetvédelmi akció keretében, ahhoz illeszkedően tett kijelentéseket. A kávé tisztaságára vonatkozó magyarázata, amely önmagában az őrlési finomság mértékének tulajdonította a kávé tisztaságát, nincs összhangban sem magával az akcióval, sem saját, a termesztést és a feldolgozást minősítő, egyébként a fentiek szerint nem bizonyított kijelentéseivel. Ezen túlmenően még a szín és a szemcseméret közti összefüggésre való hivatkozása sem állja meg a helyét, mert nyilvánvaló, hogy nem kizárólag, s valószínűleg nem is elsősorban a szemcsemérettől függ a kávé színe.
A fentiek alapján a Versenytanács az egészségre és a környezetre gyakorolt hatással kapcsolatos valótlan állítások miatt a Tpvt. 8. § (2) bekezdés a) pontja szerint a jogsértést megállapította. A bírságot a Kft. 2001. évi majdnem 10 milliárd Ft nettó árbevétele 0,05 %-ának indítványozott alapulvételével szabta ki (Tpvt. 78. §) úgy, hogy figyelembevette az akcióval érintett időszakban az adott kávé értékesítéséből származó mintegy 4 millió Ft-os bevételt, azt a körülményt, hogy a Kft. nem először került összeütközésbe a versenytörvénnyel (Vj-185/1994. számú határozat, kávékartell), továbbá a jelen magatartása sem csupán valótlan tulajdonságok reklámozás útján való közlése, hanem a környezet és egészségvédelem fontosságába vetett fogyasztói hit gyengítésére alkalmas magatartás.

A határozat elleni Tpvt. szerinti jogorvoslati jogot a 83. § biztosítja a Kft. számára.

Budapest, 2002. május 28.

dr. Kállai Mária sk. előadó
dr. Zavodnyik József sk.
dr. Bodócsi András sk.
Ágoston Marika