Vj-77/2003/5

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Shell Hungária Kereskedelmi Rt. kérelmezőnek összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként részt vett a Totalfinaelf Hungária Kereskedelmi Kft. - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a Shell Hungária Kereskedelmi Rt. megvásárolja a Totalfinaelf Hungária Kereskedelmi Kft. Üzemanyag Üzletágát.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel.

Indoklás

I.

A kérelmezett összefonódás

 • 1)

  Egy szélesebb körű nemzetközi megállapodás részeként a Shell Hungária Kereskedelmi Rt. (a továbbiakban: Shell Rt.) 2003. március 31-én megállapodást kötött a Totalfinaelf Hungária Kereskedelmi Kft. (a továbbiakban: TFE Kft.) üzemanyag-töltőállomásaihoz kapcsolódó vagyontárgyak megvásárlására, illetve egyes szerződések engedményezésére (a továbbiakban: Üzemanyag Üzletág). A Megállapodás különbséget tesz:

  • -

   a TFE Kft. tulajdonában lévő; illetve

  • -

   harmadik személyek tulajdonában lévő és a TFE Kft. által kizárólagos szállítási szerződés mellett üzemanyaggal ellátott

töltőállomások között, mely utóbbi (összesen 30) töltőállomás esetében az ügylet megvalósulása ezen harmadik személy tulajdonosok beleegyezésétől is függ.

 • 2)

  A kérelmező Shell Rt. 2003. április 28-án kelt kérelmében az 1) pont szerinti tranzakcióhoz - mint vállalkozások összefonódásához - a 2000. évi CXXXVIII. törvénnyel módosított, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) VI. fejezetének rendelkezései alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérte.

II.

Az összefonódás résztvevőinek piaci helyzete

A Shell-csoport

 • 3)

  A Shell Rt. a Shell Petroleum N.V. és az általa közvetlenül vagy (más vállalkozáson keresztül) közvetve irányított vállalkozások által alkotott vállalkozás-csoport (a továbbiakban: Shell-csoport) tagja. A Shell-csoport meghatározó tevékenysége a kőolajtermékek előállítása és értékesítése.

 • 4)

  A Shell Rt. üzemanyagok és kenőanyagok töltőállomásokon történő (kiskereskedelmi) értékesítésével foglalkozik, továbbá töltőállomásain shop- és autómosó szolgáltatást nyújt. A Shell Rt. Magyarország területén 130 töltőállomással rendelkezik.

 • 5)

  A Shell Rt. 2002. évi nettó árbevétele közel 130 milliárd forint volt. Részesedése az üzemanyagok magyarországi kiskereskedelmi forgalmából mintegy 16 százalék, az üzemanyag-töltőállomásokból pedig 10-11 százalék közötti.

 • 6)

  A Shell Rt. kilenc vállalkozás üzletrészeinek száz százalékos tulajdonosa, mely vállalkozások kizárólag a Shell Rt. részére nyújtanak töltőállomás üzemeltetési, illetve marketing szolgáltatást, más vállalkozástól nettó árbevételt 2002. évben nem értek el.

 • 7)

  A Shell-csoporthoz tartozó további magyarországi vállalkozás a Shell Gas Hungary Rt., mely Székesfehérváron rendelkezik PB-gáz tároló- és töltőüzemmel. A Shell Gas Hungary Rt. (a részben a MOL Rt-től, részben importból vásárolt) PB-gázt 11,5 és 23 kg töltősúlyú háztartási-, illetve 11 kg töltősúlyú motorikus felhasználású palackban hozza forgalomba, részben a Shell Rt. üzemanyag-töltőállomásain. A Shell Gas Hungary Rt. - a Shell Rt. részére történő értékesítés nélkül - 2002. évben mintegy 8 milliárd forint nettó árbevételt ért el.

Az Üzemanyag Üzletág

 • 8)

  Az Üzemanyag Üzletághoz 70 töltőállomás tartozik, melyek az üzemanyag- és kenőanyagok értékesítése mellett shop- és autómosó szolgáltatást is nyújtanak. Töltőállomásai az ország területén elszórtan helyezkednek el: Budapesten és Pest megyében összesen 23, a megyék többségében pedig egy-két töltőállomással rendelkezik.

 • 9)

  Az Üzemanyag Üzletág 2002. évi nettó árbevétele mintegy 40 milliárd forint volt. Az üzemanyagok magyarországi kiskereskedelmi forgalmából részesedése 4 százalék körüli, az üzemanyag töltőállomásokból pedig 5-6 százalék közötti.

A versenytársak

 • 10)

  Az üzemanyag kiskereskedelemben a MOL Rt. a legnagyobb piaci szereplő 40 százalék körüli forgalmi részesedéssel, az ország egész területét lefedő kúthálózattal. Szintén jelentős 15-20 százalék közötti az OMV részesedése. Mellettük további négy nemzetközi vállalkozás-csoport (AGIP, ESSO, CONOCO-JET, AVANTI) rendelkezik kúthálózattal Magyarországon, többségük 5 százalékot megközelítő forgalmi részesedéssel.

III.

Az engedélykérési kötelezettség

 • 11)

  A Tpvt. 23. § (1) bekezdés a) pontja alapján vállalkozások összefonódása jön létre, ha a vállalkozás része egy tőle független vállalkozás részévé válik. A Tpvt. 23. § (5) bekezdése alapján vállalkozásrésznek minősülnek az olyan eszközök vagy jogok, amelynek megszerzése önmagában vagy a megszerző vállalkozás rendelkezésére álló eszközökkel és jogokkal együtt elégséges a piaci tevékenység végzéséhez.

 • 12)

  Az Üzemanyag Üzletág a 11) pontban foglaltaknak megfelel, ezért a Shell Rt. általi megszerzése vállalkozások összefonódásának minősül.

 • 13)

  Az összefonódással érintett vállalkozások (a Tpvt. 26. § alapján: az Üzemanyag Üzletág, valamint a Shell-csoport tagjai) 2002. évi - a Tpvt. 27. § (1) és (2) bekezdés szerint számított - együttes nettó árbevétele meghaladta a tízmilliárd forintot, ezen belül az Üzemanyag Üzletágé az ötszázmillió forintot, ezért a kérelmezett összefonódáshoz a Gazdasági Versenyhivatal engedélye szükséges.

IV.

Az engedélyezés

 • 14)

  A Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedély megadását, ha az összefonódás nem hoz létre vagy nem erősít meg olyan gazdasági erőfölényt, amely akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését az érintett piacon (Tpvt. 14. §).

 • 15)

  A Versenytanács kialakult gyakorlata szerint az összefonódás horizontális-, verti-kális-, portfolió- és konglomerátum hatásait vizsgálja (lásd pl.: Vj-13/2003.).

 • 16)

  A Shell Rt. és az Üzemanyag Üzletág közös tevékenysége az üzemanyagok töltőállomásokon történő (kiskereskedelmi) értékesítése, továbbá az utóbbihoz kapcsolódó egyes szolgáltatások (snack, autómosó). Együttes részesedésük az üzemanyagok kiskereskedelme, mint érintett árupiac (Tpvt. 14. § (2) bekezdés) tekintetében

  • -

   az országos forgalomból mintegy 20 százalék;

  • -

   az ország összes töltőállomásából pedig 16 százalék körüli.

 • 17)

  Az üzemanyagok kiskereskedelme tekintetében ugyanakkor a földrajzi piac (Tpvt. 14. § (3) bekezdés) nyilvánvalóan szűkebb, mint az ország egész területe. Ezen földrajzi piacok egyértelmű meghatározását azonban a Versenytanács szükségtelennek tartotta, mert figyelemmel

  • -

   a Shell Rt. és az Üzemanyag Üzletág előzőek szerinti együttes százalékos országos részesedésére;

  • -

   a MOL-csoport jelentős mértékű, az ország egész területére kiterjedő kúthálózatára;

  • -

   a nagyszámú további versenytársra; továbbá

  • -

   az Üzemanyag Üzletág csekélyszámú, elszórtan elhelyezkedő töltőállomására

a szűkebb (helyi) földrajzi piacokon sem valószínűsíthetők káros horizontális hatások.

 • 18)

  Az összefonódás résztvevőinek tevékenysége alapján vertikális- és portfolió hatásokkal nem kell számolni, és káros konglomerátum hatás sem valószínűsíthető, mert az Üzemanyag Üzletág az összefonódást megelőzően is egy jelentős nemzetközi vállalkozás-csoporthoz tartozott.

 • 19)

  Mindezek alapján a Versenytanács a Tpvt. 77. § (1) bekezdés a) pontja szerinti határozatában - egyezően a Tpvt. 71. § (2) bekezdés alapján tett vizsgálói indítvánnyal - az összefonódást engedélyezte.

 • 20)

  A Versenytanács a 16-18) pontban foglaltakra is tekintettel a kérelmezett összefonódás esetében alkalmazhatónak találta a Tpvt. 63. § (3) bekezdésének ac) pontját, mely szerint a versenytanácsi határozatot 45 napon belül kell meghozni, ha az engedély a Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján nyilvánvalóan nem tagadható meg.

V.

Eljárási kérdések

 • 21)

  A Tpvt. 63. § (3) bekezdése ac) pontjának alkalmazásából következőleg az eljárási díj megfizetéséről rendelkezni nem kellett, mert a kérelmező a Tpvt. 62. § (1) bekezdése szerinti kettőmillió forintos eljárási díjat előzetesen lerótta.

 • 22)

  Az ügyfelek kérték a tárgyalás mellőzését, ezért a Versenytanács határozatát - a Tpvt. 74. § (1) bekezdésének alkalmazásával - tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 23)

  Az ügyfeleket megillető jogorvoslati jog a Tpvt. 83. § (1)-(2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2003. május 28..