Vj-75/2003/10

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a

 • -

  Masterfoods Magyarország Értékesítő Bt. I. rendű; valamint

 • -

  Parmalat Hungária Rt. II. rendű

kérelmezőnek versenyt korlátozó megállapodás nemleges megállapítása iránti kérelmére indult eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács megállapítja, hogy a Masterfoods Magyarország Értékesítő Bt. és a Parmalat Hungária Rt. között 2002. június 20-án létrejött Forgalmazási Szerződés nem esik tilalom alá.

A határozat felülvizsgálatát a kérelmezők a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel.

Indoklás

I.

A kérelmezett megállapodás

 • 1)

  A Masterfoods Magyarország Értékesítő Bt. (a továbbiakban Masterfoods) és a Parmalat Hungária Rt. (a továbbiakban: Parmalat) 2000. július 27-én "Gyártási Megállapodás"-t kötöttek ízesített (csokoládés, karamellás, vaníliás) tejes italoknak a Masterfoods szabványainak és termékspecifikációinak megfelelő gyártására, valamint aszeptikus csomagolására, raktározására és szállítására.

 • 2)

  2002. június 20-án a Masterfoods és a Parmalat "Forgalmazási Szerződés"-t és "Marketing Szerződés"-t kötöttek, az 1.) pont szerint termékek (a továbbiakban: Termékek) Parmalat általi forgalmazására, illetve a Masterfoods által a Parmalat részére a forgalmazással kapcsolatos segítségnyújtás feltételeiről, egyben módosították a Gyártási Megállapodást.

 • 3)

  A Forgalmazási Szerződés az alábbi főbb rendelkezéseket tartalmazza:

  • 1.

   A Parmalat kizárólagos forgalmazója a Termékeknek Magyarországon. A Masterfoods fenntartotta magának a jogot, hogy - meghatározott feltételek mellett - bármely új vásárló részére értékesítse a Termékeket, mely esetre a Parmalat vállalta, hogy ezen új vásárlók felé nem folytat aktív értékesítési tevékenységet. Szintén vállalta a Parmalat, hogy a Masterfoods által saját maga számára vagy más forgalmazó számára fenntartott területen sem folytat aktív értékesítési tevékenységet (nem keres vevőket, nem alapít fióküzletet, nem tart fenn elosztóraktárat.)

  • 2.

   A Parmalat vállalta, hogy kizárólag a Masterfoods-tól, vagy az azáltal kijelölt harmadik személytől szerzi be a Termékeket.

  • 3.

   A Parmalat vállalta, hogy tartózkodik a Termékekkel versenyző áruk importjától, gyártásától és forgalmazásától.

 • 4)

  A Masterfoods és a Parmalat a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló módosított 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) IV. fejezetének rendelkezései alapján - hivatkozva arra, hogy a köztük létrejött Forgalmi Szerződés a 3.) pontban foglaltakon túl további versenyjogilag releváns rendelkezéseket nem tartalmaz - kérték:

  • a)

   elsődlegesen annak megállapítását, hogy a Forgalmazási Szerződés a Tpvt. 13. § alapján nem esik tilalom alá, mert az általuk érintett piacnak tekintett magyarországi tej- és tejtermék piacon együttes piaci részesedésük nem éri el a 10 százalékot (a Parmalat részesedése 5 százalék körüli, a Masterfoods-é meg sem közelíti az 1 százalékot);

  • b)

   másodlagosan a Forgalmazási Szerződés egyedi mentesítését, mert az - álláspontjuk szerint - teljesíti a Tpvt. 17. § (1) bekezdés a-d., pontjai szerinti feltételeket.

II.

A megállapodás résztvevői

 • 5)

  A Masterfoods a Mars Incorporated által közvetlenül vagy (más vállalkozáson keresztül) irányított vállalkozás-csoport (a továbbiakban: Mars-csoport) tagja.

 • 6)

  A Mars-csoporthoz három magyarországi vállalkozás tartozik.

  • 1.

   A Masterfoods a Mars-csoporthoz tartozó vállalkozások által gyártott édességmárkák, állateledelek, valamint az UNCLE BEN`S termékcsalád magyarországi forgalmazását szervezi és bonyolítja.

  • 2.

   A Masterfoods Magyarország Gyártó Kft. kizárólag állateledelgyártással foglalkozik.

  • 3.

   A Masterfoods Hungary Táplálékgyártó és Értékesítő Kft. a Masterfoods beltagja, gazdasági tevékenységet több éve nem végez.

 • 7)

  A Parmalat az olaszországi központú Parmalat-csoport tagja. Meghatározó tevékenysége a tej- és tejtermékek gyártása és értékesítése Magyarország egész területén.

 • 8)

  A Parmalat-csoporthoz további magyarországi vállalkozás nem tartozik, a Parmalat-csoport külföldön honos tagjai tejtermékeket közvetlenül nem értékesítenek Magyarországon.

III.

A vizsgálói indítvány

 • 9)

  A vizsgáló - nem vitatva, hogy a kérelmezők együttes részesedése a magyarországi tej- és tejtermékek forgalomból nem éri el a 10 százalékot - a megállapodással érintett piacot (Tpvt. 14. §) a kérelmezőknél szűkebben, az ízesített tejitalok magyarországi piacaként határozta meg. Ezen a piacon a Tej Terméktanács országos forgalomra vonatkozó adatai, továbbá a kérelmezők - üzleti titokként kezelni kért - forgalma alapján a Masterfoods és a Parmalat együttes részesedése lényegesen alatta marad a 10 százaléknak.

 • 10)

  Az előzőekre tekintettel a vizsgáló a Tpvt. 71. § szerinti jelentésében indítványozta annak megállapítását, hogy a Forgalmazási Szerződés nem esik tilalom alá.

IV.

Jogi értékelés

 • 11)

  A Tpt. 11. § (1) bekezdése értelmében tilos a vállalkozások közötti megállapodás, amely a gazdasági verseny korlátozását célozza, vagy ilyen hatást fejt, illetve fejthet ki. A (2) bekezdés szerint a tilalom - egyebek mellett - vonatkozik :

  • -

   az előállítás korlátozására vagy ellenőrzés alatt tartására (b. pont)

  • -

   a beszerzési források közötti választás lehetőségének korlátozására (c. pont); továbbá

  • -

   az értékesítési lehetőségek közötti választás korlátozására (d. pont).

 • 12)

  A Forgalmazási Szerződés nem vitathatóan korlátokat állít a Parmalat előállítási (gyártási), beszerzési és értékesítési tevékenysége elé (lásd 3. pont) ezért az a Versenytanács álláspontja szerint a Tpvt. 11. § alapján gazdasági versenyt korlátozó megállapodásnak minősül.

 • 13)

  A Tpvt. 13. § (1) és (2) bekezdése szerint nem esik tilalom alá a megállapodás, ha csekély jelentőségű, melynek akkor minősül a megállapodás, ha a megállapodást kötő és az azoktól nem független vállalkozásoknak az együttes piaci részesedése az érintett piacon a tíz százalékot nem haladja meg, kivéve, ha az

  • a)

   a vételi vagy eladási árak versenytársak közötti közvetlen vagy közvetett meghatározására, vagy

  • b)

   a piac versenytársak közötti felosztására vonatkozik.

 • 14)

  Az Értékesítési Szerződés a vételi vagy eladási árak meghatározására, illetve a piac felosztására vonatkozó rendelkezéseket nem tartalmaz, ezért a Versenytanács elvileg alkalmazhatónak ítélte a Tpvt. 13. §-át.

 • 15)

  A Versenytanács az Értékesítési Szerződéssel, mint megállapodással érintett földrajzi piacnak (Tpvt. 14. § (3) bekezdés) - egyezően a kérelmezők és a vizsgáló álláspontjával - Magyarország egész területét tekintette. Az érintett árupiac (Tpvt. 14. § (2) bekezdés) egyértelmű meghatározását a Versenytanács a jelen eljárásban szükségtelennek tartotta, mert a Masterfoods és a Parmalat együttes piaci részesedése

  • -

   mind a vizsgáló által kizárólag a keresleti helyettesítés szempontjai alapján meghatározott lehetséges legszűkebb piacon (ízesített tejitalok);

  • -

   mind a kérelmezők álláspontja szerinti (az érdemben nem vizsgált esetleges kínálati helyettesítést is tükröző) lehetséges legtágabb piacon (tej- és tejtermékek egésze)

tíz százalék alatti mértékű.

 • 16)

  Megjegyzi a Versenytanács, hogy a megállapodást kötő Masterfoods és Parmalat együttes érintett piaci részesedése egyben a 14. § (2) bekezdése szerinti együttes érintett piaci részesedést is jelenti, mert a tőlük nem független vállalkozások (Tpvt. 15. §) nem szereplői a megállapodással érintett piacnak (lásd 6-8. pont.).

 • 17)

  Mindezek alapján a Versenytanács Tpvt. 77. § (1) bekezdés a.) pontja szerinti határozatában megállapította, hogy az Együttműködési Szerződés nem esik a Tpvt. 11. § szerinti tilalom alá. Ezen álláspontjára tekintettel a Versenytanács nem foglalkozott a kérelmezők egyedi mentesítés iránti másodlagos kérelmével.

V.

Jogi értékelés

 • 18)

  A kérelmezők kérték a tárgyalás mellőzését, ezért a Versenytanács határozatát - a Tpvt. 74. § (1) bekezdésének alkalmazásával - tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 19)

  Az ügyfeleket megillető jogorvoslati jog a Tpvt. 83. § (1)-(2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2003. július 8.