Vj-104/2003/6

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. (Budapest) kérelmező összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként részt vett a Banka DSK E.A.D. - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. irányítást szerezzen a Banka DSK E.A.D. felett.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel.

Indoklás

I.

Az összefonódás résztvevői

 • 1)

  A kérelmező Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. (a továbbiakban: OTP Rt.) 2003. május 20-án a bolgár Bankkonszolidációs Társaságtól megvásárolta a Banka DSK E.A.D. (a továbbiakban: DSK) részvényeinek száz százalékát.

 • 2)

  A kérelmező az 1) pont szerinti tranzakcióhoz - mint vállalkozások összefonódásához - 2003. június 12-én kelt kérelmében a 2000. évi CXXXVIII. törvénnyel módosított, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) VI. fejezetének rendelkezései alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérte.

 • 3)

  Az OTP Rt. a magyar hitelintézeti piac legnagyobb univerzális kereskedelmi bankja, melynek 2002. évi mérlegfőösszege meghaladta a kétezermilliárd forintot.

 • 4)

  Az OTP Rt. által közvetlenül vagy (más vállalkozáson keresztül) közvetve irányított vállalkozások (a továbbiakban együtt: OTP-csoport) a pénzügyi szolgáltatások széles körével foglalkoznak. A kérelmezett összefonódást megelőző két éves időszakban (2001. augusztus 23-át követően) egy vállalkozással a CD Hungary Ingatlanhasznosító, Forgalmazó és Szolgáltató Rt-vel (a továbbiakban: CD Hungary) bővült összefonódás révén az OTP-csoport (Vj-93/2002.). A CD Hungary 2000. évi nettó árbevétele 2,8 milliárd forint volt.

 • 5)

  A DSK a bolgár bankszektor második legnagyobb bankja, a lakossági szolgáltatások terén piacvezető. A DSK és az általa irányított vállalkozások nem értek el 2002. évben nettó árbevételt a Magyar Köztársaság területén.

II.

Az engedélyezési kötelezettség

 • 6)

  A DSK részvényei többségének OTP Rt. általi megszerzése a Tpvt. 23. § (1) bekezdés b) pontja és (2) bekezdés a) pontja alapján vállalkozások összefonódásának minősül.

A küszöbértékek számítása

 • 7)

  Tpvt. 24. § (1) bekezdése szerint az összefonódáshoz akkor kell engedélyt kérni, ha az érintett vállalkozások (Tpvt. 26. § szerint: az OTP-csoport tagjai és a DSK) előző üzleti évben elért együttes nettó árbevétele a tízmilliárd forintot meghaladja és

  • a)

   az irányítás alá kerülő vállalkozás - a vállalkozáshoz kapcsolódó közvetett résztvevőkkel (Tpvt. 26. § (3) bekezdés) együttes - előző évi nettó árbevétele ötszázmillió forint felett van, vagy

  • b)

   az irányítás alá kerülő vállalkozásoknak az a) pont szerint számított nettó árbevételével együtt az irányítást megszerző vállalkozás és az ahhoz kapcsolódó közvetett résztvevők az összefonódást megelőző két éven belül összesen ötszázmillió forintot meghaladó előző évi nettó árbevétellel rendelkező vállalkozással összefonódást valósítottak meg.

 • 8)

  A Tpvt. 27. § (1) bekezdése szerint a nettó árbevétel számítása során nem kell számításba venni az érintett vállalkozások egymás közötti forgalmát, a (2) bekezdés értelmében külföldön honos vállalkozások nettó árbevételének számítása során a Magyar Köztársaság területén elért nettó árbevételt kell figyelembe venni.

 • 9)

  Az összefonódással érintett vállalkozások közül az OTP Rt. mérlegfőösszegének tíz százaléka (melyet hitelintézetek esetében a Tpvt. 24. § (2) bekezdése alapján a nettó árbevétel helyett kell figyelembevenni) önmagában meghaladta a tízmilliárd forintot.

 • 10)

  Az irányítás alá kerülő vállalkozás (DSK) 2002. évben nem ért el nettó árbevételt a Magyar Köztársaság területén, így a Tpvt. 24. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ötszázmillió forintos küszöbérték értelemszerűen nem teljesül, ezért vizsgálni kell a Tpvt. 24. § (1) bekezdés b) pontja szerinti feltételt is.

 • 11)

  Az irányítást szerző OTP Rt. és az ahhoz kapcsolódó közvetett résztvevők (az OTP-csoport tagjai) a kérelmezett összefonódást megelőző két éven belül (vagyis 2001. május 20-át követően) 2,8 milliárd forint előző évi nettó árbevételű vállalkozásokkal valósítottak meg összefonódást (lásd 4. pont).

 • 12)

  Miután - a tízmilliárd forintos küszöbérték teljesülése mellett (lásd 10. pont) - az OTP-csoport a kérelmezett összefonódással együtt az azt megelőző két évben 500 millió forintot meghaladó (2,8 milliárd forint) összefonódást valósított meg, ezért a kérelmezett összefonódáshoz a Gazdasági Versenyhivatal engedélye szükséges.

III.

Az engedélyezés

 • 13)

  A Tpvt. 30. § (2) bekezdése szerint a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedély megadását, ha az összefonódás nem hoz létre vagy nem erősít meg olyan gazdasági erőfölényt, amely akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését az érintett piacon (Tpvt. 14. §).

 • 14)

  A Versenytanács kialakult gyakorlata szerint összefonódás horizontális-vertikális-portfolió- és konglomerátum hatásait vizsgálja (lásd: pl. Vj-13/2003.) Az adott esetben - figyelemmel arra, hogy a DSK nincs jelen a magyar piacon - a Versenytanács a magyar piacot érintően nem azonosított káros versenyhatásokat. Megjegyzi a Versenytanács, hogy mindez azt is jelentheti, hogy az összefonódás hatása nem is érvényesülhet a Magyar Köztársaság területén, vagyis a Tpvt. 1. § alapján az összefonódásra nem is terjed ki a Tpvt. hatálya. Ezt azonban - tekintettel arra, hogy az OTP Rt. a kérelmet benyújtotta - a Versenytanács érdemben nem vizsgálta.

 • 15)

  Mindezek alapján a Versenytanács a Tpvt. 77. § (1) bekezdés a) pontja szerinti határozatában - egyezően a Tpvt. 71. § (2) bekezdés alapján tett vizsgálói indítvánnyal - az összefonódást engedélyezte.

 • 16)

  A Versenytanács a 14) pontban foglaltakra is tekintettel a kérelmezett összefonódás esetében alkalmazhatónak találta a Tpvt. 63. § (3) bekezdésének ac) pontját, mely szerint a versenytanácsi határozatot 45 napon belül kell meghozni, ha az engedély a Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján nyilvánvalóan nem tagadható meg.

IV.

Eljárási kérdések

 • 17)

  A Tpvt. 63. § (3) bekezdése ac) pontjának alkalmazásából következőleg az eljárási díj megfizetéséről rendelkezni nem kellett, mert a kérelmező a Tpvt. 62. § (1) bekezdése szerinti kettőmillió forintos eljárási díjat előzetesen lerótta.

 • 18)

  Az ügyfelek kérték a tárgyalás mellőzését, ezért a Versenytanács határozatát - a Tpvt. 74. § (1) bekezdésének alkalmazásával - tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 19)

  Az ügyfeleket megillető jogorvoslati jog a Tpvt. 83. § (1)-(2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2003. július 8.