Vj-105/2003/3

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a

 • -

  Magyarországi Volksbank Rt. I. rendű; valamint

 • -

  Volksbank Ingatlankezelő Kft. II. rendű

kérelmező összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként résztvett a

 • -

  BNP Paribas Hungária Bank Rt. ; valamint

 • -

  BNPP Ingatlankezelő Kft.

tárgyaláson kívül meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács megállapítja, hogy

 • -

  a BNP Paribas Hungária Bank Rt. Törökvészi úti és Istenhegyi úti fiókjában folytatott pénzügyi szolgáltatási és befektetési szolgáltatási tevékenységének a Magyarországi Volksbank Rt. által történő átvételéhez; továbbá

 • -

  a Volksbank Ingatlankezelő Kft-nek a Törökvészi úti és az Istenhegyi úti fiókok banküzemi eszközeinek a BNPP Ingatlankezelő Kft. által történő megvásárlásához

nem szükséges a Gazdasági Versenyhivatal engedélye.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel.

Indoklás

I.

A kérelem

 • 1)

  A BNP Paribas Hungária Bank Rt. (a továbbiakban: BNP Paribas) és a BNPP Ingatlankezelő Kft. (a továbbiakban: BNPP Kft.), illetve a Magyarországi Volksbank Rt. (a továbbiakban: Volksbank) és a Volksbank Inhatlankezelő Kft. (a továbbiakban: Volksbank Kft.) 2003. május 29-én Megállapodás-t kötöttek, melynek értelmében:

  • a)

   a Volksbank átveszi a BNP Paribas Budapest, Törökvészi út 30/b. és Budapest, Istenhegyi út 40/a. szám alatt található bankfiókjainak (a továbbiakban: Bankfiókok) ügyfélállományát (a pénzügyi szolgáltatási és befektetési szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos szerződéseket);

  • b)

   a Volksbank Kft. megvásárolja a BNPP Kft-től a Bankfiókok banküzemi eszközeit.

 • 2)

  A Volksbank az Austria Volksbanken Holding GmbH által közvetlenül vagy közvetve irányított vállalkozások által alkotott vállalkozáscsoport (a továbbiakban: Volksbanken-csoport) tagja. Mérlegfőösszege 2002. december 31-én 114 milliárd forint volt.

 • 3)

  A Bankfiókok mérlegfőösszege 2002. december 31-én 4089 millió forint volt.

 • 4)

  A Volksbanken-csoportnak a VB-Leasing International Holding GmbH feletti egyedüli irányítási joga 2002. július 24-én kötött szerződéssel a Volksbanken-csoport és a DZ Bank AG közös irányításává alakult át, amit a Gazdasági Versenyhivatal Vj-6/2003/14. számú határozatával engedélyezett. A Volksbanken-csoport 2001. május 29-ét követően nem volt résztvevője további olyan összefonódásnak, amelynek hatása érvényesülhetett a Magyar Köztársaság területén.

 • 5)

  Az I. és II. rendű kérelmező az 1. pont szerinti tranzakcióval - mint vállalkozások összefonódásával - kapcsolatosan 2003. június 18-án kelt kérelmében a 2000. évi CXXXVIII. törvénnyel módosított, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) VI. fejezetének rendelkezései alapján:

  • a)

   elsődlegesen annak megállapítását, hogy az összefonódás a Tpvt. 24. § szerinti értéket nem éri el (Tpvt. 63. § (3) bekezdés ab) pont);

  • b)

   másodlagosan az összefonódás engedélyezését.

II.

Jogi értékelés

 • 6)

  A Bankfiókok és az azokhoz kapcsolódó banküzemi eszközök a Tpvt. 23. § (5) bekezdése alapján vállalkozásrésznek minősülnek, melynek a Volksbank és a Volksbank Kft. általi megszerzése a Tpvt. 23. § (1) bekezdés a) pontja alapján vállalkozások összefonódásának minősül.

 • 7)

  Tpvt. 24. § (1) bekezdése szerint az összefonódáshoz akkor kell engedélyt kérni, ha az érintett vállalkozások előző üzleti évben elért együttes nettó árbevétele a tízmilliárd forintot meghaladja és

  • a)

   az irányítás alá kerülő vállalkozás - a vállalkozáshoz kapcsolódó közvetett résztvevőkkel (Tpvt. 26. § (3) bekezdés) együttes - előző évi nettó árbevétele ötszázmillió forint felett van, vagy

  • b)

   az irányítás alá kerülő vállalkozásoknak az a) pont szerint számított nettó árbevételével együtt az irányítást megszerző vállalkozás és az ahhoz kapcsolódó közvetett résztvevők az összefonódást megelőző két éven belül összesen ötszázmillió forintot meghaladó előző évi nettó árbevétellel rendelkező vállalkozással összefonódást valósítottak meg.

 • 8)

  A Tpvt. 24. § (2) bekezdése alapján hitelintézetek összefonódásánál a nettó árbevétel helyett a hitelintézet mérlegfőösszegének tíz százalékát kell figyelembe venni. A Tpvt. 27. § (4) bekezdése szerint vállalkozásrész esetében az értékesítő vállalkozás által az értékesített eszközök és jogok hasznosításával elért előző évi nettó árbevételt kell figyelembe venni.

 • 9)

  Az összefonódással érintett vállalkozásoknak a Tpvt. 26. § alapján a Volksbanken-csoport tagjai és a Bankfiókok (mint vállalkozásrész) minősülnek.

 • 10)

  A Tpvt. 24. § (1) bekezdés szerinti küszöbértékek közül az érintett vállalkozások előző évi együttes nettó árbevételére vonatkozó tízmilliárd forint nem vitathatóan teljesül, mert a Volksbank mérlegfőösszegének tíz százaléka (11,4 milliárd forint) önmagában meghaladja azt.

 • 11)

  Nem teljesül viszont a Tpvt. 24. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ötszázmillió forintos küszöbérték, mert a Bankfiókok (mint vállalkozásrész) mérlegfőösszegének tíz százaléka (409 millió forint) nem éri el azt.

 • 12)

  Az előzőekre tekintettel vizsgálni kellett a Tpvt. 24. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltakat. A kérelmezett összefonódás 2003. május 29-i létrejöttét megelőző kétéves időszakban a Volksbanken-csoport tagjai (vagyis a Volksbank, a Volksbank Kft. és az azokhoz kapcsolódó közvetett résztvevők) egyetlen a magyar piacot érintő összefonódásban vettek részt (lásd 4. pont). A Versenytanács álláspontja szerint azonban ez az összefonódás a Volksbanken-csoport szempontjából a Tpvt. 24. § (1) bekezdés b) pontjának alkalmazásakor nem vehető figyelembe. Annak révén ugyanis nem került új vállalkozás a Volksbanken-csoportba, hanem egy korábban általa egyedül irányított vállalkozás feletti irányítást osztja meg egy másik vállalkozással. Ezért a Tpvt. 24. § (1) bekezdés b) pontja szerinti feltétel sem teljesül.

 • 13)

  Mindezek alapján a Versenytanács a Tpvt. 77. § (1) bekezdés a) pontja szerinti határozatában - egyezően a Tpvt. 71. § (2) bekezdés alapján tett vizsgálói indítvánnyal - a Tpvt. 63. § (3) bekezdés ab) pontja alapján megállapította, hogy az összefonódás nem éri el a Tpvt. 24. § szerinti értéket, ezért ahhoz nem szükséges a Gazdasági Versenyhivatal engedélye.

III.

Eljárási kérdések

 • 14)

  A Tpvt. 63. § (3) bekezdése ab) pontjának alkalmazásából következőleg az eljárási díj megfizetéséről rendelkezni nem kellett, mert a kérelmező a Tpvt. 62. § (1) bekezdése szerinti kettőmillió forintos eljárási díjat előzetesen lerótta.

 • 15)

  Az ügyfelek képviselőjük útján kérték a tárgyalás mellőzését, ezért a Versenytanács határozatát - a Tpvt. 74. § (1) bekezdésének alkalmazásával - tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 16)

  Az ügyfeleket megillető jogorvoslati jog a Tpvt. 83. § (1)-(2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2003. július 21.