Vj-118/2003/26

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a MIMX Holdings GmbH & Co. KG kérelmező összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként részt vett a Minimax Holding GmbH - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a MIMX Holding GmbH & Co.KG irányítást szerezzen a Minimax Holding GmbH felett.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel.

Indoklás

I.

A kérelmezett összefonódás

 • 1)

  A kérelmező MIMX Holdings GmbH & Co.KG (a továbbiakban: MIMX) 2003. június 11-én megállapodott a Minimax Holding GmbH (a továbbiakban: Minimax) üzletrészeinek megvásárlásáról.

 • 2)

  A MIMX az 1) pont szerinti tranzakcióhoz - mint vállalkozások összefonódásához - 2003. július 11-én kelt kérelmében a 2000. évi CXXXVIII. törvénnyel módosított, a tisztességes piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) VI. fejezetének rendelkezései alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérte.

 • 3)

  A vizsgáló által a Tpvt. 68. § (4) bekezdése alapján elrendelt hiánypótlást a kérelmező 2003. augusztus 8-án teljesítette.

II.

Az összefonódás résztvevői

Az Investcorp-csoport

 • 4)

  A MIMX az Investcorp Bank B.S.C. által közvetlenül és közvetve irányított vállalkozások által alkotott vállalkozás-csoport (a továbbiakban: Investcorp-csoport) tagja, melyet az 1.) pont szerinti tranzakció lebonyolítása céljából hoztak létre.

 • 5)

  Az Investcorp-csoport meghatározó tevékenysége befektetési tranzakciók (társasági beruházások, ingatlan-befektetések, technológiai beruházások, vagyonkezelés) szervezése.

 • 6)

  Az Investcorp-csoporthoz tartozó magyarországi vállalkozás, a Révai Nyomda Kft. magazinokra és termékkatalógusokra specializált nyomtatási tevékenységet végez. 2002. évi nettó árbevétele 11,6 milliárd forint volt.

 • 7)

  Az Investcorp-csoport külföldön honos tagjai 2002. évben nem értek el nettó árbevételt a Magyar Köztársaság területén.

A Minimax-csoport

 • 8)

  A Minimax és az általa közvetlenül vagy közvetve irányított vállalkozások (a továbbiakban együtt: Minimax-csoport) tűzvédelmi rendszerek és tűzvédelmi berendezések gyártásával, valamint tűzvédelmi és tűzmegelőzési szolgáltatások nyújtásával foglalkoznak.

 • 9)

  A Minimax-csoport magyarországi tagja a Minimax Hungária Tűzvédelmi és Biztonságtechnikai Kft. (a továbbiakban: Minimax Kft.) a Minimax-csoport külföldön honos tagjai által gyártott termékek magyarországi forgalmazásával és kapcsolódó szolgáltatások nyújtásával foglalkozik.

 • 10)

  A Minimax Kft. 2002. évi nettó árbevétele, valamint a Minimax-csoport külföldön honos tagjainak 2002. évben a Magyar Köztársaság területén elért nettó árbevétele együttesen meghaladta az ötszázmillió forintot.

III.

Az engedélykérési kötelezettség

 • 11)

  A Minimax üzletrészeinek a MIMX általi megszerzése a Tpvt. 23. § (1) bekezdés b) pontja és a (2) bekezdés a) pontja alapján vállalkozások összefonódásának minősül.

 • 12)

  A kérelem szerinti összefonódás ugyan külföldön honos vállalkozások között jön létre, azonban az irányítást szerző és az irányítás alá kerülő vállalkozáscsoportnak is vannak magyarországi tagjai, így az összefonódás hatása érvényesülhet a Magyar Köztársaság területén, ezért arra kiterjed a Tpvt. hatálya (Tpvt. 1. §).

 • 13)

  Az összefonódással érintett vállalkozások (Tpvt. 26. § szerint: az Investcorp- és a Minimax-csoport tagjai) 2002. évi együttes nettó árbevétele meghaladta a tízmilliárd forintot, ezen belül az irányítás alá kerülő Minimax-csoporté az ötszázmillió forintot, ezért a kérelmezett összefonódáshoz a Tpvt. 24. § (1) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélye szükséges.

IV.

Az engedélyezés

 • 14)

  A Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedély megadását, ha az összefonódás nem hoz létre vagy nem erősít meg olyan gazdasági erőfölényt, amely akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését az érintett piacon (Tpvt. 14. §).

 • 15)

  A Tpvt. eddigi alkalmazási tapasztalatai alapján - egyezően a nemzetközi versenyjogi gyakorlattal - egy összefonódásnak az alábbi hatásai lehetnek a gazdasági erőfölényes helyzetre és általában is a gazdasági versenyre.

  • 1.

   Horizontális hatás akkor következik be, ha van olyan érintett piac (áru és földrajzi piac kombináció), amelynek azonos - akár eladói, akár vevői - oldalán mindkét, az összefonódásban résztvevő vállalkozás-csoport jelen van. Ekkor az összefonódás miatt csökken az egymással versenyben álló vállalkozások száma, növekszik az összefonódás révén bővülő vállalkozás-csoport piaci részesedése miáltal egyedül vagy más vállalkozásokkal közösen gazdasági erőfölényes helyzetbe kerülhet vagy a meglévő gazdasági erőfölény erősödhet.

  • 2.

   Vertikális hatásról akkor beszélünk, ha van olyan érintett piac, amelyen az egyik vállalkozás-csoport eladóként, a másik vállalkozás-csoport pedig vevőként van (lehet) jelen, azaz a két vállalkozás csoport a termelési-értékesítési lánc egymást követő fázisaiban tevékenykedik. Ebben az esetben a köztük meglévő piaci kapcsolat vállalkozáscsoporton belülivé válik. Ez megteremti az érdekeltséget arra, hogy ha a vállalkozás-csoport az egyik érintett piacon erőfölényben van, akkor ezzel a másik piacon visszaéljen, és lehetősége is nyílik versenyt korlátozó magatartások megvalósítására (például szerződéskötéstől való indokolatlan elzárkózás, diszkrimináció).

  • 3.

   A portfolió hatás az összefonódás révén létrejövő vállalkozás-csoport által gyártott (forgalmazott) áruk körének bővüléséből adódik. Ez különösen akkor járhat káros versenyhatásokkal, ha egymást kiegészítő (azonos vevők által vásárolt) áruk gyártói (forgalmazói) kerülnek egy vállalkozás csoportba. Ebben az esetben ugyanis, ha az egyik vállalkozás csoport valamely áru(k) piacán magas piaci részesedéssel rendelkezik, akkor az összefonódás következtében bővülő vállalkozás-csoport más áru(k) piacán képes lehet versenykorlátozó magatartás (pl. árukapcsolás) érvényesítésére.

  • 4.

   Konglomerátumhatásról akkor beszélünk, ha - jóllehet külön-külön vizsgálva egyetlen érintett piacon sem jön létre vagy erősödik meg gazdasági erőfölényes helyzet - összességében számottevően javul a vállalkozás csoport vagyoni, pénzügyi illetve jövedelmi helyzete, melyek a gazdasági erőfölény meghatározó tényezői (Tpvt. 22. § (2) bekezdés b.) pont), és alapot adhatnak versenyt korlátozó stratégiák (pl. piacrabló ár) alkalmazására.

 • 16)

  Az összefonódásban résztvevő két vállalkozás-csoport, az Investcorp és a Minimax magyarországi tevékenysége (a nyomdaipar, illetve a tűzvédelem) semmilyen formában nem kapcsolódik egymáshoz, ezért az összefonódásnak horizontális-, vertikális- és portfolió hatásai sem lehetnek.

 • 17)

  Az összefonódásnak káros konglomerátum hatása sem valószínűsíthető, mert a Minimax-csoport az összefonódást megelőzően is egy jelentős nemzetközi vállalkozás-csoporthoz tartozott.

 • 18)

  Mindezek alapján a Versenytanács a Tpvt. 77. § (1) bekezdés a) pontja szerinti határozatában - egyezően a Tpvt. 71. § (2) bekezdés alapján tett vizsgálói indítvánnyal - az összefonódást engedélyezte.

 • 19)

  A Versenytanács a 16-17) pontokban foglaltakra is tekintettel a kérelmezett összefonódás esetében alkalmazhatónak találta a Tpvt. 63. § (3) bekezdésének ac) pontját, mely szerint a versenytanácsi határozatot 45 napon belül kell meghozni, ha az engedély a Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján nyilvánvalóan nem tagadható meg.

V.

Eljárási kérdések

 • 20)

  A Tpvt. 63. § (3) bekezdése ac) pontjának alkalmazásából következőleg az eljárási díj megfizetéséről nem kellett rendelkezni, mert a kérelmező a Tpvt. 62. § (1) bekezdése szerint kettőmillió forint előzetesen lerótta.

 • 21)

  Az ügyfelek kérték a tárgyalás mellőzését, ezért a Versenytanács határozatát - a Tpvt. 74. § (1) bekezdésének alkalmazásával - tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 22)

  Az ügyfeleket megillető jogorvoslati jog a Tpvt. 83. § (1)-(2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2003. szeptember 2.