Vj-64/2003/12

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Pannon Lapok Társaság Kiadó Kft. (Zalaegerszeg) ellen gazdasági erőfölénnyel való visszaélés miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

A határozat ellen annak kézhezvételétől számított harminc napon belül a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál előterjesztendő keresetet lehet benyújtani.

Indoklás

I.

A tényállás

Az eljárás tárgya

 • 1.

  A Gazdasági Versenyhivatal (a továbbiakban GVH) azért indított 2003. április 9-én a Tpvt. 21. § vélelmezett megsértése tárgyában versenyfelügyeleti eljárást a Pannon Lapok Társaság Kiadó Kft-vel (továbbiakban PLT) szemben, mivel szombathelyi hirdetésfelvevő irodája egy konkurensnek vélt vállalkozás hirdetését elutasította.

A PLT tevékenysége

 • 2.

  A PLT a K.u.K Medien Beteiligungsgesellschaft GmbH & CO KG tulajdona, amely a német WAZ média csoporthoz tartozik. Négy megyei napilapot ad ki a Dunántúlon. A lapokban közzétett hirdetések felvétele, illetve a saját terjesztési hálózat működtetése is a PLT tevékenységei közé tartozik.

A vizsgált magatartás

 • 3.

  A Vas Népe 2002. őszén hirdette meg a CGR 2003. Vas megyei vállalkozói szaknévsor megjelentetését, melyet a napilap ingyenes mellékleteként 2003. februárban mintegy 62 ezer példányban jelentetett meg. A Westungarn Reklámügynökség a szaknévsorban való megjelentetését kérte, melyet a PLT Általános szerződési feltételeire hivatkozva megtagadott. A szombathelyi reklámügynökség egyebek mellett két ausztriai lapban reklámozni kívánók kizárólagos közvetítője (hirdetésfelvevője).

 • 4.

  A szerződést megkötötték, de azt a PLT Általános szerződés feltételek 3. pontjára hivatkozva utóbb felbontotta. E szerint "a PLT-nek joga van visszautasítani azon hirdetés megjelentetését, illetve szóróanyag terjesztését, amely politikai, gazdasági szempontból kifogásolható, közerkölcsbe ütközik, sérti az érvényben lévő jogszabályokat - különösen a reklámetikai kódex előírásait - a PLT mindennemű jogos érdekeit, nem egyeztethető össze a PLT által kiadott lapok profiljával, illetve annak megjelentetése a PLT-től nem várható el."

 • 5.

  A PLT által kiadott szaknévsor 24 oldalon 283 vállalkozást szerepeltet szakmánkénti rendezettségben, tartalomjegyzékében betűrendben is felsorolja e vállalkozásokat.

Helyettesítő termékek

 • 6.

  A PLT által kiadott szaknévsorhoz hasonlatos számos más termék létezik az ország adott területén. Ilyen az adattartalmában gazdagabb Vas megyei Arany Oldalak c. szakmai telefonkönyv, melyet a Magyar Telefonkönyvkiadó társaság évente jelentet meg. Vas megyében 106 ezer példányban jelenik meg az ingyenes, házhoz szállított kiadvány, melyben alapadatként bárki ingyenesen megjelenhet.

 • 7.

  Az országosan ismert Kisokos c. információs és reklámkiadvány földrajzilag nem fedi le ugyan a teljes megyét, de a legnagyobb városokban és azok vonzáskörzetében - szintén ingyenesen - hozzáférhető. A kiadványok Szombathely és Kőszeg területén 45 ezer példányban, Sárvár, Celldömölk, Répcelak régióban 15 ezer, a Körmend, Vasvár, Szentgotthárd térségben szintén 15 ezer példányban jelenik meg.

 • 8.

  Megjegyzendő továbbá, hogy egy vállalkozás működési területén számos módon hirdetheti tevékenységét, ezek közül csak egy az ingyenesen megjelenő reklám és tájékoztató kiadványok.

II.

Jogi értékelés

A gazdasági erőfölény hiánya

 • 9.

  Gazdasági erőfölényben van az érintett piacon, aki gazdasági tevékenységét a piac többi résztvevőjétől nagymértékben függetlenül folytathatja, anélkül, hogy piaci magatartásának meghatározásakor érdemben tekintettel kellene lennie versenytársainak, szállítóinak, vevőinek és más üzletfeleinek vele kapcsolatos piaci magatartására.

 • 10.

  A gazdasági erőfölény megállapítása szempontjából alapvető fontosságú az érintett piac meghatározása. A Tpvt. 14. § (1) bekezdése szerint az érintett piacot a megállapodás tárgyát alkotó áru és a földrajzi terület figyelembevételével kell meghatározni. A (2) bekezdés szerint a megállapodás tárgyát alkotó árun túlmenően figyelembe kell venni az azt - a felhasználási célra, az árra, a minőségre és a teljesítés feltételeire tekintettel - ésszerűen helyettesítő árukat (keresleti helyettesíthetőség), továbbá a kínálati helyettesíthetőség szempontjait. A (3) bekezdés a földrajzi piac meghatározásához ad támpontokat: földrajzi terület az, amelyen kívül a) a fogyasztó nem, vagy csak számottevően kedvezőtlenebb feltételek mellett tudja az árut beszerezni, vagy b) az áru értékesítője nem, vagy csak számottevően kedvezőtlenebb feltételek mellett tudja az árut értékesíteni.

 • 11.

  Az érintett piac jelen esetben legszűkebb esetben is a Vas megyében tartós megjelenési lehetőséget biztosító, vállalkozói hirdetésfelvételi, illetve megjelentetési szolgáltatás.

 • 12.

  E piacon a PLT nem élvez olyan helyzetet, amely alapján magát a piaci folyamatoktól jelentősen függetleníteni tudná. A vizsgáló által feltárt eladási adatok alapján részesedése 37 %, miközben van egy nála nagyobb részesedésű piaci szereplő. A Versenytanács fontosnak tartja hangsúlyozni, hogy a szűkített piachoz közel eső egyéb, alkalmankénti, nyomtatott sajtóban megjelenő hirdetési lehetőségek (különböző helyi reklámkiadványokban, a napilapban, más regionális újságokban) további kellő korlátozó erőt jelentenek a PÉT szaknévsorának kiadása során tanúsított piaci magatartására.

 • 13.

  Tekintettel arra, hogy a PLT erőfölényes helyzete teljes bizonyossággal nem állapítható meg az érintett piacon, a Versenytanács nem tartotta szükségesnek részletekbe menően megvizsgálni a visszaélés lehetőségét. Meg kell jegyezni, hogy a Versenytanács álláspontja nem jelenti azt, hogy a sérelmet szenvedett reklámügynökség bíróság előtt nem érvényesíthetné polgári jogi (a szerződés felmondásából adódó) igényét.

 • 14.

  A határozat elleni jogorvoslatot a Tpvt. 83. § biztosítja

Budapest, 2003. szeptember 25.