Vj-136/2003/8

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Siemens Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Rt. kérelmező összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként részt vett a Danfoss Kereskedelmi Kft. - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a Siemens Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Rt. megvásárolja a Danfoss Kereskedelmi Kft. áramlásmérés-technikai üzletágát.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel.

Indoklás

I.

A kérelmezett összefonódás

 • 1)

  A kérelmező Siemens Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Rt. (a továbbiakban: Siemens Rt.) 2003. augusztus 21-én szerződést kötött a Danfoss Kereskedelmi Kft. (a továbbiakban: Danfoss Kft.) áramlásmérés-technikai üzletágának (a továbbiakban: Üzletág) megvásárlására.

 • 2)

  A Siemens Rt. az 1) pont szerinti tranzakcióhoz - mint vállalkozások összefonódásához - 2003. szeptember 22-én kelt kérelmében a 2000. évi CXXXVIII. törvénnyel módosított, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) VI. fejezetének rendelkezései alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérte.

II.

Az összefonódás résztvevőinek piaci helyzete

 • 3)

  A Siemens Rt. a Siemens AG és az általa közvetlenül vagy közvetve irányított vállalkozások által alkotott vállalkozáscsoport (a továbbiakban együtt: Siemens-csoport) tagja. A Siemens-csoport a világ közel 200 országában van jelen az információ és kommunikáció, az automatizálás és irányítás, az építési technológiák, a villamosenergia-termelés, a szállítás és elosztás, az orvosi szolgáltatások, a világítástechnika, valamint az ingatlanfinanszírozás területén. Az áramlásmérők magyarországi forgalmából a Siemens-csoport részesedése nem éri el az 1 százalékot.

 • 4)

  A Siemens-csoportnak a Magyar Köztársaság területén 2002. évben elért nettó árbevétele - vállalkozáscsoporton belüli forgalom nélkül - mintegy 100 milliárd forint volt. A Siemens-csoporthoz tartozó Siemens AG a jelen kérelem tárgyát képező Üzletág-vásárlást megelőző két éven belül (vagyis 2001. augusztus 21-ét követően) 2003. április 21-én megvásárolta az Alstom SA egy üzletágát, mely 2002. évben 500 millió forintot meghaladó nettó árbevételt ért el a Magyar Köztársaság területén.

 • 5)

  A Danfoss Kft. az Üzletághoz tartozó termékekből 2002. évben 137 millió forint nettó árbevételt ért el a Magyar Köztársaság területén, melynek révén részesedése az áramlásmérők magyarországi forgalmából mintegy 10 százalék.

 • 6)

  Áramlásmérők gyártásával egyetlen magyarországi vállalkozás, a Gamma Kft. foglalkozik (részesedése az országos forgalomból mintegy 10 százalék). A nagy számú külföldi vállalkozás közül az Emerson (25 százalék) és az Endress & Hauser (20 százalék) rendelkezik a legmagasabb részesedéssel az áramlásmérők magyarországi forgalmából.

III.

Az engedélykérési kötelezettség

 • 7)

  Az Üzletág - mint vállalkozásrész (Tpvt. 23. § (5) bekezdés) - Siemens Rt. általi megvásárlása a Tpvt. 23. § (1) bekezdés a) pontja alapján vállalkozások összefonódásának minősül.

 • 8)

  Az összefonódással érintett vállalkozások (a Tpvt. 26. § alapján: az Üzletág és a Siemens-csoport tagjai) 2002. évi - a Tpvt. 27. § (1) és (2) bekezdés szerint számított - együttes nettó árbevétele meghaladta a tízmilliárd forintot, ezen belül az Üzletágé ugyan nem érte el az ötszázmillió forintot, azonban a Siemens-csoport a kérelmezett összefonódással együtt az azt megelőző két évben 500 millió forintot meghaladó összefonódást valósított meg (lásd 4. pont). Ezért a kérelmezett összefonódáshoz a Tpvt. 24. § (1) bekezdés b) pontja alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélye szükséges.

IV.

Az engedélyezés

 • 9)

  A Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedély megadását, ha az összefonódás nem hoz létre vagy nem erősít meg olyan gazdasági erőfölényt, amely akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését az érintett piacon (Tpvt. 14. §).

 • 10)

  A Versenytanács kialakult gyakorlata szerint az összefonódás horizontális-, vertikális-, portfolió- és konglomerátum hatásait vizsgálja (pl. Vj-13/2003.)

 • 11)

  Az Üzletág és a Siemens-csoport közös magyarországi tevékenysége az áramlásmérők forgalmazása. Ezek tekintetében a Versenytanács földrajzi piacként (Tpvt. 14. § (3) bekezdés) Magyarország egész területét tekintette. Ezen érintett piacon az Üzletág és a Siemens-csoport együttes (10 százalék körüli) részesedése alapján az összefonódásnak nem valószínűsíthetők káros horizontális hatásai.

 • 12)

  Az Üzletág tevékenysége alapján vertikális versenyhatásokkal nem kell számolni. Portfolió-hatás elvileg jelentkezhet, abból adódóan, hogy a Siemens-csoport jelenleg csak minimális mértékben van jelen az áramlásmérők magyarországi piacán, az összefonódás révén viszont már nem jelentéktelen piaci szereplővé válhat. Ennek azonban káros magyarországi versenyhatásai nem valószínűsíthetők, mert a magyar vállalkozások az érintett termékeket nagy számú vállalkozástól szerezhetik be.

 • 13)

  Konglomerátum hatással szintén nem kell számolni, mert az Üzletág az összefonódást megelőzően is egy jelentős nemzetközi vállalkozás-csoporthoz tartozott.

 • 14)

  Mindezek alapján a Versenytanács a Tpvt. 77. § (1) bekezdés a) pontja szerinti határozatában - egyezően a Tpvt. 71. § (2) bekezdés alapján tett vizsgálói indítvánnyal - az összefonódást engedélyezte.

 • 15)

  A Versenytanács a 11-13) pontban foglaltakra is tekintettel a kérelmezett összefonódás esetében alkalmazhatónak találta a Tpvt. 63. § (3) bekezdésének ac) pontját, mely szerint a versenytanácsi határozatot 45 napon belül kell meghozni, ha az engedély a Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján nyilvánvalóan nem tagadható meg.

V.

Eljárási kérdések

 • 16)

  A Tpvt. 63. § (3) bekezdése ac) pontjának alkalmazásából következőleg az eljárási díj megfizetéséről rendelkezni nem kellett, mert a kérelmező a Tpvt. 62. § (1) bekezdése szerinti kettőmillió forintos eljárási díjat előzetesen lerótta.

 • 17)

  Az ügyfelek kérték a tárgyalás mellőzését, ezért a Versenytanács határozatát - a Tpvt. 74. § (1) bekezdésének alkalmazásával - tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 18)

  Az ügyfeleket megillető jogorvoslati jog a Tpvt. 83. § (1)-(2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2003. október 28.