Vj-133/2003/20

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az Eurodrinks Kft ellen fogyasztók tisztességtelen befolyásolása miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács megállapítja, hogy az Eurodrinks Kft. az általa gyártott

 • -

  "LORD GRENVILLE Finest Blended Whisky";

 • -

  a "LORD`S Prémium Blended Whisky"; valamint

 • -

  2003. április 22- ig a "KING WILLIAM Finest Blended Whisky"

elnevezésű termékeket a fogyasztók megtévesztésére alkalmas hasi címkével forgalmazta.

A Versenytanács a "LORD GRENVILLE Finest Blended Whisky"-nek és a "LORD`S Prémium Blended Whisky"-nek a jogsértő hasi címkékkel történő forgalombahozatalát a határozat kézhezvételétől megtiltja.

A határozat felülvizsgálatát az Eurodrinks Kft. annak kézbesítésétől számított harminc napon belül kérheti a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel.

Indoklás

I.

Az eljárás megindítása

 • 1)

  A Gazdasági Versenyhivatal 2003. szeptember 15-én versenyfelügyeleti eljárást indított az Eurodrinks Kft ellen annak vizsgálatára, hogy az általa forgalmazott

  • -

   "LORD GRENVILLE Finest Blended Whisky";

  • -

   "LORD`S Prémium Blended Whisky";

  • -

   "KING WILLIAM Finest Blended Whisky" (változtatás után: "KING WILLIAM Prémium szeszesital")

megnevezésű áruk címkéjén található feliratok és grafikai elemek sértik-e a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló módosított 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 8. § (2) bekezdését, mely szerint tilos az árú lényeges tulajdonsága - így különösen összetétele, eredete, származási helye - tekintetében valótlan tényt vagy valós tényt megtévesztésre alkalmas módon állítani.

II.

A megállapított tényállás

 • 2)

  Az 1991. évben alapított Eurodrinks Kft. meghatározó tevékenysége szeszesitalok gyártása és forgalmazása. A versenyfelügyeleti eljárás tárgyát képező termékek közül

  • -

   a "KING WILLIAM Finest Blended Whisky"-t (a továbbiakban: "KING WILLIAM") a 2000.;

  • -

   "LORD GRENVILLE Finest Blended Whisky"-t (a továbbiakban: "LORD GRENVILLE") a 2001.;

  • -

   "LORD`S Prémium Blended Whisky"-t (a továbbiakban: "LORD`S") a 2002.

évben kezdett el gyártani és forgalmazni az Eurodrinks Kft.

 • 3)

  Az egyes termékek ún. hasi címkéje az előzőek szerinti megnevezésen túlmenően a termék minőségére utaló angol nyelvű szövegeket (special quality, finest quality, illetve premium quality), a gyártó angol nyelvű megjelölését (Eurodrinks Ltd.), az alkoholtartalom és a mennyiség nemzetközileg szokásos jelzését, valamint egy címert tartalmaz. A termékek (lényegesen kisebb méretű) hátoldali címkéje tartalmazza magyar nyelven a gyártó vállalkozás, illetve a termék főbb jellemzőit.

 • 4)

  A "KING WILLIAM" és a "LORD GRENVILLE" - az élelmiszerekről szóló 1995. évi XC. törvény és az ahhoz kapcsolódó jogszabályok (a továbbiakban együtt: Ét.) alapján készítendő - gyártmánylapját (mely tartalmazza a termék címkéit is) a területileg illetékes Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző Állomás (a továbbiakban: ÁEÉÁ) jóváhagyta. A "LORD`S" 2002. évi forgalombahozatalakor hatályos Ét. szerint az elkészítendő gyártmánylap ÁEÉÁ általi jóváhagyására már nem volt szükség.

 • 5)

  A "KING WILLIAM" címkéje szerinti termékmegjelenítésre az Eurodrinks Kft. védjegyoltalommal rendelkezik.

 • 6)

  Az Eurodrinks Kft. által gyártott, a vizsgálat tárgyát képező három áru az Ét-hez kapcsolódó 2002. július 1-jétől hatályos Magyar Élelmiszerkönyv 1-3-1576/89. számú előírásának 1. § 4.b. pontja alapján nem minősül "whisky"-nek. A 10. § azonban meghatározott minőségi jellemzőkkel bíró áruk esetében (mely minőségi jellemzőknek az Eurodrinks Kft árui megfelelnek) kifejezett felhatalmazást adott a "whisky" elnevezésre, a 2002. december 31-ig gyártott árukra nézve.

 • 7)

  A vizsgált időszakban az Eurodrinks Kft. kizárólag 2002. december 31-e előtt gyártott "LORD GRENVILLE" és a "LORD`S" termékeket hozott forgalomba. A "KING WILLIAM" esetében (a 2002. december 31. előtt gyártott készletek kimerülését követően) 2003. április 22-től az Eurodrinks Kft. új címkét alkalmazott, melyen a "whisky" elnevezést a "szeszes ital" váltotta fel. A "LORD GRENILLE" és "LORD`S" termékek esetében is elkészítette az Eurodrinks Kft. azokat (a "whisky" helyett szintén "szeszes ital" elnevezést tartalmazó) címke-tervezeteket, amelyeket a 2002. december 31. után gyártott termékeken kíván alkalmazni.

III.

Az Eurodrinks Kft. álláspontja

 • 8)

  Az Eurodrinks Kft. elsődlegesen kérte az eljárás jogsértés hiánya miatti megszüntetését, másodlagosan - a jogsértés megállapítása esetén - a bírság kiszabásának mellőzését.

 • 9)

  Az elsődleges kérelme kapcsán az Eurodrinks Kft. hivatkozott arra, hogy:

  • a)

   termékeinek feliratozása mindenben megfelel az Ét., illetve a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak, ami - álláspontja szerint - kizárja a Tpvt. 8. § rendelkezéseinek megsértését is;

  • b)

   "KING WILLIAM` esetében kizárja - álláspontja szerint - a Tpvt. 8. §-ának megsértését az is, hogy a Magyar Szabadalmi Hivatalnak a védjegyoltalom megadásakor tekintettel kellett lennie az 1997. évi XI. törvény 3. § (1) bekezdés b) pontjára is, mely szerint a megjelölés nem részesülhet védjegyoltalomban, ha az áru fajtája, minősége, földrajzi származása vagy egyéb tekintetben alkalmas a fogyasztók megtévesztésére;

  • c)

   az angol nyelv általánosan alkalmazott közös európai nyelvvé vált, azt Magyarországon is általánosan ismerik, használják, ezért az angol nyelvű feliratokból a fogyasztók még nem következtetnek a termék angol nyelvterületről való származására, különös tekintettel arra, hogy a szeszesitalok esetében általánosan jellemző az angol nyelvű feliratok használata;

  • d)

   a fogyasztók megtévesztésére való alkalmasság tekintetében a címkén szereplő információk összességét kell figyelembevenni, márpedig a hátcímkén a termékekre vonatkozó minden lényeges információn szerepel magyar nyelven.

 • 10)

  A bírság kiszabásának mellőzésére irányuló kérelme tekintetében az Eurodrinks Kft. az alábbiakra hivatkozott:

  • a)

   a vizsgálat nem tárt fel olyan konkrét esetet, hogy bárki, bármelyik termékét külföldi termékként vette volna meg;

  • b)

   a "KING WILLIAM" címkéjét már a versenyfelügyeleti eljárás megindítását megelőzően megváltoztatta, és a másik két termék esetében is elkészítette a "whisky" feliratot nem tartalmazó címkék tervezetét, melyek közül a "LORD GRENVILLE" módosított címkéje már elkészült, a "LORD`S" terméké pedig a nyomdában van.

IV.

A Verseytanács jogi értékelése

 • 11)

  A Tpvt. 8. § (1) bekezdése értelmében tilos a gazdasági versenyben a fogyasztókat megtéveszteni. A 8. § (2) bekezdése szerint a fogyasztók megtévesztésének minősül különösen, ha az áru ára, lényeges tulajdonsága - így különösen összetétele, használata, az egészségre és a környezetre gyakorolt hatása, valamint kezelése, továbbá az áru eredete, származási helye, beszerzési forrása vagy módja - tekintetében valótlan tényt, vagy valós tényt megtévesztésre alkalmas módon állítanak, az árut megtévesztésre alkalmas árujelzővel látják el, vagy az áru lényeges tulajdonságairól bármilyen más, megtévesztésre alkalmas tájékoztatást adnak.

 • 12)

  A Versenytanács elöljáróban - figyelemmel az Eurodrinks Kft. védekezésére is (lásd 9.a. és b. pont) - szükségesnek tartja annak rögzítését, hogy a kialakult (és a Legfelsőbb Bíróság Kf.II.39.312/2001/4. számú ítéletével megerősített) gyakorlata szerint a címkék más hatóság által történő jóváhagyása (más jogszabályoknak való megfelelése), illetve védjegyoltalma önmagában nem zárja ki, hogy azok a Tpvt. rendelkezéseibe ütközhessenek.

 • 13)

  Szintén szükségesnek tartja a Versenytanács annak egyértelműsítését, hogy az egyébként nem vitathatóan valótlan "whisky" elnevezés használatára (miután arra a vizsgált időszakban az Ét-n alapuló jogszabály felhatalmazást adott) nem terjed ki a Tpvt. hatálya, annak 1. §-a alapján.

 • 14)

  Az előzőek ugyanakkor nem zárják ki az egyes árukon alkalmazott címkék összképének (az elnevezés, a feliratok és az ábrák együttese) Tpvt. 8. § rendelkezései alapján történő vizsgálatát. A Versenytanács álláspontja szerint a Eurodrinks Kft. által gyártott és forgalmazott mindhárom termék hasi címkéjén a whisky elnevezés mellett, alkalmazott kizárólag angol nyelvű feliratok, továbbá a külföldön honos vállalkozásra utaló "Eurodrinks Ltd". megjelölés együttesen azt a hamis látszatot keltik, hogy az adott áruk külföldiek, de legalábbis azokkal azonos minőségűek. Hangsúlyozza a Versenytanács, hogy nem önmagában az angol kifejezések használata, hanem azoknak a "whisky" árumegjelöléssel együttes feltüntetése alkalmas a fogyasztók megtévesztésére, mindenekelőtt abból adódóan, hogy a whisky szokásosan az angol nyelvterülethez (Nagy-Britannia, Kanada, USA) kötődő termék.

 • 15)

  A Versenytanács gyakorlata szerint a fogyasztók megtévesztésére való alkalmasság tekintetében meghatározó jelentőségű a fogyasztót érő első benyomás. Ezért a Versenytanács álláspontja szerint - miután a termék nagyméretű, a fogyasztóknak először szemébe ötlő, hasi címkéjén kizárólag az előzőek szerinti angol nyelvű feliratok találhatók - a megtévesztésre való alkalmasságot csak enyhíti, de nem szünteti meg az, hogy az áruk kisebb méretű hátoldali címkéjén apró betűkkel szerepel a termék összetétele és a gyártó vállalat magyar megnevezése.

 • 16)

  Mindezek alapján a Versenytanács a Tpvt. 77. § (1) bekezdés d) pontja szerinti határozatában megállapította, hogy a Tpvt. 8. § (2) bekezdés a) pontjába ütközik

  • -

   a "LORD GRENVILLE";

  • -

   a "LORD`S"; valamint

  • -

   2003. április 22-i alkalmazásáig a "KING WILLIAM"

hasi címkéje.

 • 17)

  A Versenytanács a "LORD GRENVILLE" és a "LORD`S" esetében a jogsértőnek minősülő hasi címkék további alkalmazását a rendelkező rész szerint megtiltotta. A "KING WILLIAM" termék esetében erre nem volt szükség, mert a 2003. április 22-től alkalmazott címke a Versenytanács álláspontja szerint nem ütközik a Tpvt. rendelkezéseibe.

 • 18)

  A Tpvt. 78. § (1) bekezdése alapján a Versenytanács bírságot szabhat ki azzal szemben, aki a Tpvt. rendelkezéseit megsérti. A bírság összegét a Tpvt. 78. § (2) bekezdésébe bekezdésében foglaltak alapján kell meghatározni, melyek alapján a Versenytanács a bírság kiszabását mellőzte. Ezen döntése során a Versenytanács figyelembevette, hogy

  • -

   az Eurodrinks Kft. a "LORD GRENVILLE" és a "LORD`S" termékek esetében is elkészítette az új címkéket, melyek nem ütköznek a Tpvt. rendelkezéseibe,

  • -

   a szakhatósági engedélyezési gyakorlatból is adódóan a versenytársi termékek esetében is széles körben elterjedt az angol nyelvű feliratok használata, ami az Eurodrinks Kft. magatartását ugyan nem teszi jogszerűvé, annak piaci hatását azonban mérsékli,

  • -

   a hátoldali címkék tartalmazzák a termékek megfelelő megítéléséhez szükséges információkat, ami szintén mérsékli a jogsértés piaci hatását.

V.

Eljárási kérdések

 • 19)

  A Versenytanács határozatát a Tpvt. 74. § alapján nyilvános tárgyaláson hozta.

 • 20)

  Az Eurodrinks Kft-t megillető jogorvoslati jog a Tpvt. 83. § (1)-(2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2004. január 6.