Vj-165/2003/51

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Gazdasági Versenyhivatal által a Magne Trade Egészségtechnológiai Rt. eljárás alá vont ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása miatt indult eljárásban - tárgyaláson - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács megállapítja, hogy az eljárás alá vont vállalkozás, az általa forgalmazott MagneVic Reple megnevezésű készülék reklámjaiban, továbbá az áru Kezelési Utasításának 12. és 15 oldalán, valamint a Betegségek Kezelése című terméktájékoztatóban a fogyasztók megtévesztésére alkalmas módon tájékoztatott az áru egészségre gyakorolt hatása vonatkozásában.

A jogsértő magatartás további folytatásától - vagyis a Kezelési Utasítás fentiekben meghatározott jogsértő tájékoztatásokkal való használatától és a Betegségek Kezelése című terméktájékoztató további alkalmazásától - eltiltja.

A határozat felülvizsgálatát annak kézhezvételétől számított 30 napon belül, a Gazdasági Versenyhivatalnál előterjesztendő, de a Fővárosi Bírósághoz címzett keresettel kérheti az eljárás alá vont vállalkozás.

Indoklás

I.

A Gazdasági Versenyhivatal az 1996. évi LVII törvény (továbbiakban: Tpvt.) 70. § (1) bekezdése alapján hivatalból indított vizsgálatot annak megállapítására, hogy az eljárás alá vont vállalkozás a Tpvt. 8. §-ába ütközően jogsértő magatartást folytatott-e azzal, hogy termékét olyan betegségek kezelésére gyógyítására is hatékonynak hirdette, melynek vonatkozásában az egészségre gyakorolt hatás valóságának alátámasztására nem rendelkezett megfelelő klinikai orvos szakértői dokumentumokkal.

II.

 • 1.

  A 2002. szeptember 26-án alakult Rt. fő tevékenységi körébe tartozik a gyógyszer, illetve a gyógyászati termékek nagykereskedelme.

 • 2.

  Az akupunktúra a hagyományos kínai orvoslás egyik ágaként ezer éves gyógymód, melyet olyan eljárásként tartanak számon, mely szabályozza a szervezet belső energiáját.
  Az akupunktúra alkalmazása feltételezi egy, a test egész felületét behálózó energetikai hálózat létét, melyben - elágazásokkal a belső szervekhez is eljutva - vitális energiák keringnek. Az akupunktúra segít helyreállítani a szervezet energetikai egyensúlyát, szerepet játszik a betegségek megelőzésében, illetve a különböző fájdalmak kezelésében.
  Az akupunktúrás pontokat különböző módszerekkel, így fémtűkkel, masszással, nyomással, meleggel, vagy elektromossággal lehet ingerületbe hozni. Újabban a lágy lézersugarakat is használják ingerkeltésre.

 • 3.

  Az eljárás tárgyát képező reklámtevékenységgel érintett termék, a MagneVic Reple T100 (TG-9) típusú terápiás készülék, az áruhoz biztosított kezelési utasítás szerint ötvözi az emberi test belső szerveiről szerzett tudományos ismereteket, a meridiánok hagyományos kínai orvoslásban foglalt elméletét és gyakorlatát, valamint a modern elektronika mágnesességről és elektromosságról alkotott ismereteit.

  Az áru az akupunktúrás pontokat, bioaktív bőrzónákat és meridiánokat egyidejű elektromos és mágneses hatásnak teszi ki.

 • 4.

  A terméket az Orvos- és Kórháztechnikai Intézet (ORKI) ET termékellenőrzési tanúsítványa alapján forgalmazzák.
  A terméktanúsítást 215 db készülékre rendelte meg az eljárás alá vont vállalkozás a 47/1999.(X.6.) EüM rendelet (továbbiakban: R.) 4. melléklete szerint, mely melléklet l. pontja értelmében az eljárás célja annak tanusítása, hogy az adott termék megfelel-e a típusvizsgálati tanúsítványiban leírt típusnak és teljesíti-e a rendelet rá vonatkozó követelményeit.
  Az ORKI szerint megrendelt, az R. 5-ős melléklete szerinti (gyártásminőség biztosítási rendszer) helyszíni vizsgálatot az ORKI a gyártónál, Kínában lefolytatta. (R.melléklet 3.3. pont).
  A tanúsítvány mellékletében gyártási szám szerint megnevezett 215 készülékhez képest a tanúsítvány kiadása óta az eljárás alá vont vállalkozás több készüléket is behozott az országba.

  Az ORKI a 6. sorszámú iratban kifejtette, hogy a tanúsítás során, azon túl, hogy vizsgálták a gyártó cég minőségbiztosítási rendszerét, különös figyelmet fordítottak a klinikai vizsgálatok dokumentációira is. A klinikai eredményeket az Uniós direktívák szerinti gyakorlatnak megfelelően szúrópróbaszerűen ellenőrizték, mely ellenőrzés során pozitív vizsgálati eredményeket találtak. A tanúsítási dokumentumokat orvos-szakértőik áttekintették és azt megfelelőnek találták.

  A fenti információt az ORKI megerősítette azzal, hogy az R. lehetővé teszi, hogy ismertnek tekintett eljárások során a klinikai eredményekre mértékadó irodalmi források figyelembevételével, ezekre hivatkozás történhessen az orvostechnikai eszközt gyártó részéről.
  Az ORKI nyilatkozata szerint az eljárással érintett készülék vonatkozásában erre került sor az R. 10. melléklet 10.1. pontjára figyelemmel.
  Az ORKI jelezte azt is, hogy a készülék képességeinek további tartalmáért a gyártó illetve a forgalmazó tartozik felelősséggel.
  Az ORKI kiemelte, hogy a készülék alkalmas a Kezelési Utasításban, illetve a Betegségek Kezelése kiadványokban felsorolt betegségek kezelésére illetve gyógyítására abban az értelemben, hogy a beteg mentális és fizikai állapotában javulás következik be.
  A kezelési utasítás erre vonatkozóan ad leírást úgy, hogy kiemeli az orvosi kontroll szükségességét. (13. sz. irat)

  A megismételt megkeresésre az ORKI úgy nyilatkozott, hogy az EU gyakorlatnak megfelelően a gyártó felelős azért, hogy a készülék képes legyen azon egészségre gyakorolt hatások elérésére, melyet a használati utasítás ígér. Az ORKI a műszaki-minőségi tulajdonságokért felel tevékenységi körében, míg azt, hogy a Használati Utasításban ígért, egészségre gyakorolt hatásokat képes-e kifejteni a készülék, az ORKI csak akkor tanúsíthatja hitelesen, ha a gyártó erre nézve becsatolja az Egészségügyi Tudományos Tanács véleményét. (3.5. 36. pont sorszámú iratok.)
  Az ORKI értelemszerűen nem vállal felelősséget a tanúsított termék konkrét használatáért és az adott kezelés kimeneteléért.

 • 5.

  A vizsgálatban megkeresett Egészségügyi- Családügyi és Szociális Minisztérium Miniszteri Természetgyógyászati Tanácsadó Testülete a hozzá intézett megkeresésben feltett kérdésekre úgy nyilatkozott, hogy a rendelkezésére álló dokumentumokból megállapíthatóan a forgalmazó 100 %-os eredmény mellett nagyszámú betegségre ajánlja a készüléket.

  A Testület véleménye szerint a kínai orvosi igazolásokból nem állapítható meg az alkalmazott vizsgálati módszer lényege, hiányzik a statisztikai analízis, szignifikancia, a nem reagálók valós száma, illetve egyáltalán magáról az elvégzett klinikai vizsgálat mikéntjéről, helyéről valódiságáról sincs pontos adat.

  Fentiek alapján a Testület azt az álláspontot alakította ki, miszerint komoly kétség fér ahhoz, hogy az eljárás alá vonti tájékoztatóban felsorolt valamennyi betegségre hatásos az adott készülék.
  A Testület megjegyezte, hogy a WHO hivatalos listát bocsátott ki, az akupunktúra egészségre gyakorolt hatásával kapcsolatban, mely tájékoztató nem tartalmaz olyan mennyiségű kórképet, melyet az eljárás alá vont vállalkozás feltüntet. A 100 %-os hatékonysággal történő sikeres kezelési lehetőséget a kínai klinikai vizsgálatok felsorolása nem támasztja alá, főként nem 260 féle betegséggel kapcsolatban.
  A Testület kifejtette azon álláspontját, hogy az ORKI ellenőrzése csak a klinikai vizsgálatok megtörténtére és nem azok tartalmára (valós orvosi szakmai tartalom) terjedt ki, így az Egészségügyi Tudományos Tanács előzetes engedélyével lefolytatott - a szakmai követelményeknek megfelelő vizsgálat hiányában - a Testület megkérdőjelezte a készülék hatásosságát azokra a Használati Utasításban foglalt betegségekre nézve, melyek nem szerepelnek a WHO listán (34. sorszámú irat)

 • 6.

  Az eljárásban beszerzett nyilatkozatában az Egészségügyi Tudományos Tanács Elnöksége kifejtette, hogy a piacon csak az az orvostechnikai eszköz forgalmazható, melynek TE jelzése van, annak igazolásául, hogy a készülékkel kapcsolatban megfelelő minősítésre alkalmas vizsgálatokat végeztek el, minek eredményeként a megjelölt indikációs körben a készüléket hatásosnak találták.
  Fentiek függetlenek attól, hogy egyébként az adott készülék indikációs területe összhangban van-e a WHO által is elfogadhatónak tartott alkalmazási lehetőségekkel.
  Az Egészségügyi Tudományos Tanács Elnöksége kifejtette, hogy az eljárással érintett készüléket az ORKI nem ismerte el orvosi készülékként illetve annak csak megfelelőségi tanúsítványt adott.
  Az Egészségügyi Tudományos Tanács Elnöksége kifejtette továbbá, hogy bár a kínai orvoslásban használt elektró, illetve mágneses akupunktúra elfogadhatónak tekinthető, igen fontos annak bizonyítása, hogy az mely betegségcsoportok esetén eredményes.
  Kifejtette azt is, miszerint annak feltárása után, hogy az ORKI ténylegesen hány betegségre vonatkozóan adott ki megfelelőségi tanúsítványt, lehet állást foglalni abban, hogy a forgalmazó által állított terméktulajdonságok mennyiben felelnek meg a valóságnak.

  Az Egészségügyi Tudományos Tanács kiemelte, hogy az indukcióban felsorolt betegségek közül kifejezetten ellenjavallt, vagyis káros a rendellenes magzatai pozíció, a tudathasadásos elmebetegség, mindenféle daganatos megbetegedés, szív artythit glonrerolonephrtdpist készülékkel való kezelése.

 • 7.

  Az eljárás alá vont vállalkozás különböző formában tájékoztatta a fogyasztókat áruja tulajdonságairól.

  • 1.

   Kis számban nyomtatott (20-30 példány) szórólapjait kórházakban, esetileg gyógyszerészeknek, illetve a természetgyógyászatban járatos szakemberek részére jutatta el.
   A szórólapok közös állítása és egyben üzenete volt, hogy a készülék azáltal, hogy az akupunktúrás pontokat egyidejű elektromos és mágneses hatásnak veti alá, gyógyít. A szórólapokban foglalt közlés szerint a készülékhez tartozó kezelési utasítás képein számtalan betegség gyógyításához találhatók meg az azzal kezelendő akupunktúrás pontpárok. A tájékoztató azt is közölte, hogy a Kelezési Utasításban szereplő képek alapján az akupunktúrában teljesen járatlan személyek is eredményesen gyógyíthatnak a készülékkel (20/I., 20/III., 20/IV., 20/V.).

   Fenti állításokon túl a 20/III. és 20/IV. sorszámú szórólap kifejezetten számos krónikus betegség megszüntetésére ajánlotta a készüléket, a 20/III. sorszámú szórólap esetében azzal, hogy a készülék a gyógyszerek felváltására is alkalmas, a 20/IV. alatti szórólapnál pedig - a reklám teljes szövegezéséből adódóan - azzal a kérdés formájában megfogalmazott állítással, miszerint a készülék, mely különböző krónikus betegségeket szüntet meg, jobb, mint a gyógyszer azáltal, hogy nem jár mellékhatásokkal. Fenti szórólapokat az eljárás alá vont vállalkozás már nem terjeszti.

   A jelenleg még birtokában lévő hasáb alakú (20/VI.) - az ügy adatai szerint laikus fogyasztók felé terjesztett - szórólap azt közli a fogyasztóval, hogy a készülék teljesen járatlan személy számára is lehetővé teszi a kezelési utasítás alapján kidolgozott ábrák segítségével a gyógyító illetve egészségmegőrző kezelést.
   Az eljárás alá vont vállalkozás ezen utóbbi szórólap terjesztését is megszüntette.

  • 2.

   A készülék reklámozására országos és regionális lapokat is felhasznált az eljárás alá vont vállalkozás.
   A Patika Magazinban 2003. szeptemberében, októberében és decemberében megjelent reklám szövegezése szerint (21/III.) a tapasztalatok bebizonyították, hogy az elektromos és mágneses energia együtt alkalmazva többszörös gyógyító hatást fejt ki.
   Azon közlést követően, hogy a kezelést kiegészítheti, hatékonyabbá teheti a gyógyszeres terápiát, esetleg csökkentheti annak mellékhatásait, a reklám arról is tájékoztatott, hogy az orvosi szakma olyan elismert szaktekintélyei álltak melléjük, kik korábban a konvencionális európai orvoslás elkötelezett hívei voltak, tekintettel arra, hogy személyesen győződtek meg a készülék révén alkalmazott terápia rendkívüli gyógyító tulajdonságairól.
   Ez a reklám is utalt a kezelési utasításra azzal a szövegezéssel, hogy a készüléket az akupunktúrában járatlan személy is használhatja eredményes gyógyító, illetve egészségmegőrző kezelés érdekében.

   Fentieken túl a hódmezővásárhelyi kiadású Szuperinfóban (21/I.) és egy Pécset terjesztett (21/III.) regionális hirdetési újságban reklámozott az eljárás alá vont vállalkozás egy-egy alkalommal.

   A Hódmezővásárhelyen megjelent hirdetés a korábbi hirdetések kezelési utasítással kapcsolatos állításait ismételte meg, olyan a többletállításokkal, miszerint a készülék számos krónikus betegség gyógyítására, illetve sok esetben a gyógyszerek felváltására is alkalmas.
   A Pécset megjelent hirdetés csak a kezelési utasítással kapcsolatban más állításokat ismételte meg jelen eljárással értékelten.

  • 3.

   Az ORKI-hoz az R. 7. sz. melléklete 3. i) pontja értelmében benyújtott Kezelési Utasítás és Betegségek Kezelése megnevezésű tájékoztatók - melyek a termék megvásárlását megelőzően a fogyasztók rendelkezésére állnak - közlik, hogy a készülék használata nem helyettesíti az orvosi diagnózist és kezelést, s mielőtt a fogyasztó a készüléket használatba venné, annak használatáról tájékoztassa kezelőorvosát, vagy kérje akupunktúrás gyógyításban, hagyományos kínai orvoslásban jártas orvos, vagy természetgyógyász javaslatát, véleményét.
   Közli a tájékoztató azt is, hogy a készülék csak az esetben alkalmazható eredményesen, amennyiben a kezelendő betegségekkel kapcsolatban a pontos diagnózis megállapítást nyert.
   A Kezelési Utasítás 12. oldala felhívja a figyelmet arra, hogy a kezelés az akupunktúrás pontok stimulálásán keresztül aktivizálja a szervezet a szervezet egyensúlybeállító tevékenységét.
   Közli, hogy a készülékkel elérhető erős akupont stimuláció igen erős gyógyító hatással jár, mely hatás az együttes elektromos és mágneses hatásnak köszönhető.
   A 15. oldalon megfogalmazott állítás szerint a tapasztalok szerint az általános krónikus betegségek tünetei általában egy-két kezelési ciklus után eltűntek, néhány beteget további egy-két kezelésben kellett részesíteni.

   A Betegségek Kezelése megnevezésű tájékoztató tartalmazza - annak tartalomjegyzékében - mindazon betegségcsoportokat, betegségeket, melyek használatára az eljárás alá vont vállalkozás ajánlja a készüléket.
   A belgyógyászati készülékek címszó alatt 33, a sebészeti betegségek címszó alatt 49, a bőrgyógyászati betegségek címszó alatt 6, a gyermekgyógyászati betegségek alatt 10, a nőgyógyászati betegségek fejezetben 14, a neurológiai betegségek fejezetben 15, míg az egyéb betegségek címszó alatt 29 betegséggel kapcsolatban ajánlja a készüléket.

   A betegségek kezelése című tájékoztató Figyelmeztetések címszó alatt megismétli a Kezelési Utasítás fontos tudnivalók címszó alatt közölt tájékoztatásokat.

 • 8.

  Az R. 2. § (1) bekezdése szerint az erre feljogosított szervezet az eszközök megfelelősségének vizsgálatával, ellenőrzésével és tanúsításával kapcsolatos feladatok ellátására jogosult.

  Az R. 4. § (1) bekezdése szerint minden forgalomba hozott eszköznek meg kell felelnie az R. 1.sz. melléklete szerinti, az adott eszközre vonatkozó alapvető követelményeknek.
  Az osztályba sorolt eszközök esetében az 1. sz. Melléklet azon túl, hogy elvárja, hogy az adott készülék ne veszélyeztesse a betegek, felhasználók egészségi állapotát, biztonságát, illetve a gyártási megoldások megfeleljenek a biztonsági alapelveknek (1. és 2. pont), a 3. pontban kimondja azt is, hogy az adott eszköznek rendelkeznie kell a gyártó szándéka szerinti teljesítő képességgel és annak alkalmasnak kell lennie a gyártó által megadott, az R. 2. § a) pontjában hivatkozott funkciók ellátására.
  Az R. 2 § (1) bekezdés a) pontja azokat az eszközöket minősíti orvostechnikai eszközöknek, melyek alkalmasak a betegség megelőzésére, diagnosztizálására, kezelésére, vagy a betegség tüneteinek enyhítésére.
  Az R. 2. § (1) bekezdésének fenti, és az 1. sz. melléklet 3. pontjának rendelkezései - összhangban a 10. sorszámú mellékletben írtakkal - lehetővé teszik a klinikai értékelést a 10. sorszámú mellékletben írtak szerint.
  A 10. Melléklet a klinikai értékelés céljaként az 1. sz. melléklet 3. pontja szerinti előírásoknak való megfelelést továbbá a nem kívánatos mellékhatások meghatározását és értékelését írja elő. Meghatározza azt is, hogy a megfelelőség megerősítésének elsősorban klinikai értékelésen kell alapulnia, indokolt esetben azonban tudományos, szakirodalmi összeállítás, kritikusabb írásos jelentésen is alapulhat.

  Az ORKI - közlése szerint - fentiekhez képest értékelte szúrópróbaszerűen a rendelkezésére bocsátott klinikai előzményeket, illetve az igénybevett szakirodalmat, orvos-szakértő bevonásával (6., 13. iratok).

 • 9.

  A Versenytanács az R. fent megjelölt rendelkezései, valamint az ORKI, az Egészségügyi- Családügyi és Szociális Minisztérium Miniszteri Természetgyógyászati Tanácsadó Testülete és az Egészségügyi Tudományos Tanács véleményére tekintettel - figyelembevéve az eljárás alá vont vállalkozás által kifejtetteket is - megkereste az Egészségügyi-, Családügyi és Szociális Minisztérium Jogi Főosztályát az ORKI által lefolytatható vizsgálat mibenlétére, illetve az ORKI álláspont áruval kapcsolatos bizonyító erejére nézve is.

  Az Egészségügyi-, Szociális és Családügyi Minisztérium Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala a hozzá továbbított megkeresésre adott válaszban az alábbiakat közölte;

  • -

   Az ORKI-t az orvostechnikai eszközök megfelelősségének vizsgálatával, ellenőrzésével és tanúsításával kapcsolatos feladatok ellátására jelölte ki az egészségügyi miniszter (R. 2.§ (1) bekezdés i) pont).

  • -

   Az R. 10. mellékletében foglalt klinikai értékelési eljárásban az ORKI nem vesz részt.
   Az orvostechnikai eszközök klinikai értékelésének eljárási rendjét az R. 9. §-a, valamint a 10. sz. melléklete, és az emberen végzett orvostudományi kutatásokról szóló 23/2002. (V.9.) EüM rendelet szabályozza.
   Az R. 10. sz. mellékletének 1. pontja alapján a klinikai értékelés célja többek között az R. 1. sz. mellékletének 1-3. pontja szerinti követelményeknek való megfelelősség megerősítése.

  • -

   Az adott orvostechnikai eszköz egészségre gyakorolt hatásának vizsgálata céljából klinikai értékelési eljárást kell lefolytatni, melyben az ORKI nem vesz részt, tevékenysége csak az R. előírásainak megfelelően lefolytatott klinikai értékelés meglétének vizsgálatára terjed ki.

  • -

   Az ORKI által a megfelelősség-értékelési eljárás eredményeként adott CE jelölés az orvostechnikai eszközökre vonatkozó követelményrendszernek való megfelelősség jeleként értékelhető.

  • -

   A VHO lista az orvostechnikai eszközök területén nem alkalmazható, illetve nem értelmezhető.

A megkeresésre adott válasz szerint - mely a Versenytanács által megküldött dokumentáció ismeretében készült - az Egészségügyi-, Szociális és Családügyi Minisztérium Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala Orvostechnikai Igazgatósága úgy foglalt állást, hogy az eljárás alá vont vállalkozás termékével kapcsolatban a válaszadás időpontjában egyetlen betegség tekintetében sem állapítható meg, hogy az az orvostechnikai eszközként értékelhető klinikai értékeléssel rendelkezik.

Az Orvostechnikai Igazgatóság tájékoztatta a Versenytanácsot arról is, hogy az ORKI felhívta az eljárás alá vont vállalkozást arra, hogy a fenti eszköz bármely betegség kezelésében való hatékonyságát igazolja.

III.

Az eljárás alá vont vállalkozás nem vitatta, hogy az előzetes álláspontban foglaltak szerint reklámjai, illetve terméktájékoztatói jogsértők voltak.

Előadta, hogy a továbbiakban nem kíván megjelentetni ilyen tartalmú reklámokat, illetve valamennyi szórólap kivonásra került a piacról.

Előadta, hogy a Kezelési Utasítást, de főként a Betegségek Kezelése című kiadványt nem használja, tekintettel arra, hogy abban megalapozatlan állítások vannak az áru egészségre gyakorolt hatása vonatkozásában.

Előadta továbbá, hogy az áru dokumentációját folyamatosan beszerzi, amit az Orvostechnikai Igazgatóság rendelkezésére bocsát, és a további áruforgalmazásra csak az esetben kerül sor, ha elkészülnek a kijavított Kezelési Utasítások.
A Betegségek kezelése című kiadványt átszerkesztik, és azokban csak az áru valós, és egyben bizonyított tulajdonságait fogják szerepeltetni.

A bírság kiszabása körében kérte figyelembe venni, hogy az Rt. új vezetése teljes egészében mellőzni kívánja a korábbi vezetés által alkalmazott jogsértő reklám, és terméktájékoztató tevékenységet.

IV.

A Tpvt. 8. § (1) bekezdése szerint tilos a fogyasztóknak a gazdasági versenyben való megtévesztése.

Megtévesztésre alkalmas magatartásnak tekinthető, ha valamely vállalkozás árujának olyan tulajdonságáról tájékoztatja a fogyasztókat, mellyel az - igazolhatóan - nem rendelkezik.

A tényállásban írt, és egyben eljárás tárgyává tett eljárás alá vonti reklámok, tájékoztatók - az eljárás alá vont vállalkozás által sem vitatottan - anélkül ígérték a fogyasztóknak - a szervezetre gyakorolt pozitív hatás vonatkozásában - az ott írt különböző árutulajdonságokat, hogy az ezek alapjául szolgáló klinikai vizsgálati eredményekkel rendelkeztek volna.

Fentiekre tekintettel a Versenytanács az eljárás alá vonti tájékoztató tevékenységgel kapcsolatosan a Tpvt. 8. § (1) és (2) bekezdés a) pontjába ütköző jogsértést megállapította a Tpvt. 77. § (1) bekezdés d) pontja alapján, és az eljárás alá vont vállalkozást eltiltotta a jogsértő magatartás folytatásától (Tpvt. 77. § (1) bekezdés f) pont).

A Tpvt. 78. § (1) bekezdése alapján a Versenytanács bírságot szabhat ki azzal a vállalkozással szemben, aki a törvény rendelkezéseit megsérti.
A bírság összegét az eset összes körülményeire, így különösen a jogsérelem súlyára, a jogsértő állapot időtartamára, a jogsértéssel elért előnyre, a jogsértő vállalkozás piaci helyzetére, magatartása felróhatóságára, illetve az eljárásban tanúsított magatartására figyelemmel lehet meghatározni.

A Versenytanács jelen ügyben eltekintett a bírság kiszabásától.
Döntésénél figyelembe vette, hogy az eljárás alá vont vállalkozás nem fejtett ki jelentősebb reklámtevékenységet, mindössze kis számú (20-30 példány) szórólapot alkalmazott, illetve hirdetései is kevés alkalommal - ezen belül területi lapokban - jelentek meg.
Jelentősebb piaci súllyal a Kezelési Utasítások illetve a Betegségek Kezelése tájékoztatók terjesztése bír, mivel azonban az eljárás alá vont vállalkozás ezek alkalmazásával is önként felhagyott, vagyis vállalta az önkéntes jogkövetést, a Versenytanács nem találta indokoltnak bírság kiszabását.

Budapest, 2004. szeptember 8.