Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-111/2003/34

A Gazdasági Versenyhivatal versenytanácsa a GEOSAURUS Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Cegléd) és a (Szekszárd) Betonút Szolgáltató és Építő Rt. (Budapest) eljárás alá vontakkal szemben versenykorlátozó megállapodás és összehangolt magatartás miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A versenytanács az eljárás alá vont vállalkozások ellen folyó versenyfelügyeleti eljárást megszünteti.

A határozattal szemben a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Bíróságnak címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtott keresettel lehet élni.

Indoklás

I.

A versenyfelügyeleti eljárás tárgya

 • 1.

  A Gazdasági Versenyhivatal (a továbbiakban: GVH) a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló többször módosított 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 70. §. (1) bekezdése alapján 2003. július 21-én hivatalból indított vizsgálatot annak megállapítására, hogy az eljárás alá vont vállalkozások a Cegléd Város Termálprojekt megvalósítására kiírt nyílt előminősítéses közbeszerzési eljárás kapcsán versenykorlátozó magatartást tanúsítottak-e a pályázatra adott ajánlati árak előzetes egyeztetésével, összehangolásával, ezáltal megsértve a Tpvt. 11. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket.

II.

Az eljárás alá vontak

 • 2.

  A GEOSAURUS Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (a továbbiakban: Geosaurus) 1995 óta működik - jelenleg egy telephellyel és két fiókteleppel, negyvenmillió forint jegyzett tőkével. Fő tevékenységi körében építőipari kivitelezési munkákat, környezetvédelmi, településtisztasági tevékenységet, szaktanácsadást végez, építőanyag gyártással foglalkozik többek között. A vállalkozás eddigi tevékenysége során egyebek mellett benzinkutakat épített fel, több tízezer négyzetméter útburkolatot fektetett le, az ország több településének több pontját térburkolattal látta el. A vállalkozás 2002. évi nettó árbevétele 2,154 milliárd forint volt.

 • 3.

  A Betonút Szolgáltató és Építő Rt. (továbbiakban Betonút) 1993. november 3-án, a Betonútépítő Vállalat jogutódjaként jött létre. A Betonút széles tevékenységi körrel rendelkező, többféle terméket és szolgáltatást nyújtó vállalkozás. Az útépítésen túl tevékenységi köréhez tartozik a híd-, vasút-, mély- és magasépítés, szennyvíztisztító- és hulladéklerakó-telepek kivitelezése. A Betonút a budapesti központ mellett főmérnökségeket és telephelyeket tart fenn az ország több pontján. A vállalkozás a magyar építőipari piac egyik jelentős szereplője, 2003. évi nettó árbevétele 38,747 milliárd forint volt.

III.

Az eljárás alá vontak magatartása

 • 4.

  Cegléd város önkormányzata előminősítéses közbeszerzési eljárást keretében építtette fel a városi termálfürdőt. A kivitelező kiválasztása céljából a város a Közbeszerzési Értesítő 41. számában (KÉ 7223/2001. nyilvántartási számon) 2001. október 10-én megjelentette nyílt előminősítéses közbeszerzési eljárásban való részvételre hívó részvételi felhívását. A pályázati dokumentációt hat vállalkozás váltotta ki: (1) a Középületépítő Rt., (2) a Betonút Rt., (3) az Alterra Építőipari Kft., (4) a Kész Kft., (5) a Countur-Bau Rt., és (6) a Geosaurus Kft.
  A határidőre mindannyian beadták pályázati anyagaikat. A részvételi pályázati szakaszra benyújtott anyagok felbontására 2002. január 24-én 10 órakor került sor. Az előminősítést követően három ajánlattevőt kért fel a pályáztató ajánlattételre. A beérkezett ajánlatok alapvető tartalma a következő volt:

Vállalkozás

Vállalkozói díj tartalékkerettel

Befejezési határidő

Alterra

2.747.324.266

2002. december 15.

Betonút

2.506.625.000

2002. december 15.

Geosaurus

2.542.000.000

2002. október 20.

A Közbeszerzési törvény 64. § (3) bekezdés f) pontja alapján a pályázati anyagok értékelési szempontjai és az azokhoz rendelt súlyok az alábbiak voltak: ajánlati ár (50 %), fizetési határidő (10 %), jótállási kötelezettség vállalása és a hozzátartozó biztosíték mértéke (10 %), késedelmi kötbér mértéke (10 %), kis- és középvállalkozások részvételi esélyének növelése (20 %). A 2002. február 8-án 10 órakor tartott eredményhirdetést követően a Geosaurus-szal kötött Cegléd önkormányzata szerződést, annak ellenére, hogy nem a Geosaurus kérte a legalacsonyabb kivitelezési díjat. A Geosaurus azért nyerhetett, mert közepes vállalkozásnak tekinthető és több helyi kis- és közepes vállalkozás bevonását is ígérte, amit a kiírók preferáltak.

 • 5.

  A kivitelezés során a Geosaurus alvállalkozói szerződést kötött a Betonúttal bizonyos kivitelezési munkák elvégzésére.

IV.

Az érintett piac

 • 6.

  A Tpvt. 14. §-a alapján az érintett piac a Közbeszerzési Értesítő 41. számában (KÉ 7223/2001. nyilvántartási számon) kiírt és 2001. október 10-én megjelent nyílt előminősítéses közbeszerzési eljárásra való részvételi felhívás alapján a ceglédi fürdő-komplexum (Cegléd Város Termálprojekt) nyílt előminősítéses közbeszerzési eljárás keretében történő megépítése.

 • 7.

  Az érintett "termék"-piac földrajzilag a Magyar Köztársaság területére terjed ki.

 • 8.

  A versenytanács megjegyzi, hogy a közbeszerzési eljáráson ajánlatot benyújtó versenytársak a pályázat jellegéből adódóan egyértelműen azonosíthatóak, ugyanis a megállapodással érintett piacokon kizárólag az eljárás alá vont vállalkozások voltak jelen.

V.

A vizsgálati jelentés

 • 9.

  A GVH Kartell Csoportja információk alapján valószínűsítette, hogy az eljárás alá vont vállalkozások a pályáztatás során előzetesen megegyeztek a nyertes személyében és pénzügyi kompenzációról szóló megállapodást kötöttek a győztes vállalkozás személyének biztosítása érdekében.

 • 10.

  A GVH a versenyfelügyleti eljárás megindításával egyidejűleg a Tpvt. 65/A §-a adta lehetőséggel élve 2003. július 22-én a Geosaurus székhelyén és ügyvezetőjének magánlakásán előzetes, értesítés nélküli helyszíni szemlét tartott.

 • 11.

  A versenyfelügyeleti eljárás során a Betonút Rt. két vezető tisztségviselőjének határidőnaplójában az alábbi bejegyzéseket találták a 2002. február 11-én 10 órakor megtartott igazgatósági értekezletről készített feljegyzések között:

  • a)

   "Cegléd thermálfürdőt GEOSAURUS nyerte
   bruttó 2,5 Md Ft (nettó 2,0) kiszállás?!?"
   ...
   "Cegléd Thermálfürdő technológiai szerelés ~ 112 M Ft"

  • b)

   "Cegléd thermál: GEOSAURUS"

(Lásd Vj-111/2003/22. és Vj-111/2003/23. számon elfekvő iratokat.)

 • 12.

  A tárgyi bizonyítékok számbavétele és szóbeli meghallgatások kiértékelése után a vizsgáló megállapította, hogy a vizsgálat nem talált olyan bizonyítékot, amely az eljárás alá vont vállalkozások közötti feltételezett tárgyalások tender előtti folytatását egyértelműen igazolták volna. A rendelkezésre álló vállalati feljegyzések az ajánlatok felbontása után készültek.

 • 13.

  Mindezek alapján a vizsgáló arra a következtetésre jutott, hogy jogsértést nem lehet kétséget kizáróan megállapítani, ezért az eljárás alá vontakkal szemben folytatott versenyfelügyeleti eljárás megszüntetésére tett indítványt.

VI.

Az eljárás alá vont vállalkozások álláspontja

 • 14.

  Az eljárás alá vont Betonút egyebek mellett jogsértés hiánya miatt kérte az eljárás megszüntetését.

VII.

Jogi háttér

 • 15.

  A Tpvt. 11. §-a rendelkezik a gazdasági versenyt korlátozó megállapodások tilalmáról. A 11. § (1) bekezdés szerint tilos a vállalkozások közötti megállapodás és összehangolt magatartás, amely a gazdasági verseny korlátozását, megakadályozását célozza, vagy ilyen hatást fejthet ki. Míg a 11. § (2) bekezdés e) pontja fogalmazza meg a versenytársak közötti a versenyeztetéssel kapcsolatos összejátszás tilalmát.

 • 16.

  Tpvt. 14. § (1) alapján az érintett piacot a megállapodás tárgyát alkotó áru és földrajzi piac figyelembe vételével kell meghatározni. A megállapodás tárgyát alkotó árun kívül figyelembe kell venni a - felhasználási célra, az árra, a minőségre és a teljesítés feltételeire tekintettel - ésszerűen helyettesíthető árukat (keresleti helyettesíthetőség), továbbá a kínálati helyettesíthetőség szempontjait. Földrajzi terület az, amelyen kívül a fogyasztó nem, vagy csak számottevően kedvezőtlenebb feltételek mellett tudja az árut beszerezni, vagy az áru értékesítője nem, vagy csak számottevően kedvezőtlenebb feltételek mellett tudja az árut értékesíteni.

 • 17.

  A közbeszerzésről szóló 1995. évi XL. Törvény (a továbbiakban: Kbt.) 42. § (3) bekezdése szerint 750 000 euró értékhatás feletti építési beruházások esetében kötelező előminősítéses eljárás lefolytatása. A nyílt előminősítéses eljárás két szakaszból áll: a részvételi szakaszban a pályázni kívánó vállalkozások közül a kiíró kiválasztja a teljesítésre pénzügyi, gazdasági és műszaki szempontból alkalmas vállalkozásokat, majd azokat az ajánlattételi szakaszban versenyeztetve kiválasztja a pályázati feltételekben foglalt szempontok szerint legjobb ajánlatot benyújtó vállalkozást. A részvételi szakaszban a kiíró még nem kérhet, a részvételre jelentkező pedig nem tehet ajánlatot.

 • 18.

  A Tpvt. 72. § (1) bekezdésének a) pontja szerint az eljáró versenytanács a vizsgáló jelentése alapján "az eljárást megszünteti, ha nem látja indokoltnak annak folytatását, illetve megállapítja, hogy az eljárás alá vont ügyfél a törvénybe ütköző magatartás hiányában nem marasztalható el".

 • 19.

  A Tpvt. 77. § (1) bekezdésének j) pontja szerint hozza meg az eljáró versenytanács az eljárást megszüntető határozatát.

VIII.

A versenytanács döntése

 • 20.

  20. A Tpvt. tilalmába ütközik, ha a vállalkozások a versenyeztetés során az ármeghatározásról tárgyalnak, kinyilvánítják egymás előtt ebbéli szándékukat, s ezt követően egymáshoz igazítják áraikat, és ezáltal az általuk követett piaci magatartást nem önállóan, hanem egymással együttműködve tanúsítják.

 • 21.

  21. Összehangolt magatartáson a vállalkozások olyan együttműködését kell érteni, amikor az akarategyezségben kifejeződő megállapodás létét megállapítani nem lehet, de a piaci magatartás összehangolása - az események rekonstruálásából, a motivációkból és a következményekre tekintettel - tetten érhető.
  Az összehangolt magatartás megvalósulhat úgy is, ha a vállalkozások információt cserélnek, vagy ha valamely vállalkozás előzetesen tájékoztatja a másik vállalkozást, vagy vállalkozásokat, például az általa érvényesítni kívánt árról.
  Ez esetben nincs szükség előzetes akarategyezségre, ugyanis az átadott információ következményeként az információt átadó és átvevő vállalkozások számára e nélkül is egyértelmű, hogy a másik fél miként járhat el. Az összehangolt magatartás tehát megvalósul, ha az egymással versenytársi pozícióban lévő vállalkozások olyan kapcsolatba lépnek, amely a versenytárs befolyásolására alkalmas, illetőleg a versenytárs számára megfelelő információt jelent a szándékolt piaci lépésről.

 • 22.

  Az összehangolt magatartások megállapítása kapcsán a bizonyítási teher a versenyhatóságon van. Az adott tényállás esetén a bizonyítottság alapvető feltétele volt, hogy egyértelmű igazolást nyerjen az érintett vállalkozások között létrejött megállapodás, vagy összehangolt magatartás.

 • 23.

  Jelen versenyfelügyeleti eljárás során nem nyert igazolást az, hogy az adott közbeszerzési eljárásban tett ajánlattétellel kapcsolatosan az eljárás alá vont vállalkozások versenykorlátozó módon összejátszottak volna.

 • 24.

  A versenytanács megállapította, hogy GVH birtokába jutott bizonyítékok nem elégségesek az eljárás alá vont vállalkozások közötti összejátszás bizonyítására. A vizsgálat további szakaszában foganatosított bizonyítási eljárások sem hoztak olyan eredményt, amelyek a versenyjog-ellenes magatartást kielégítően igazolták volna.

 • 25.

  A versenytanács további bizonyítás elrendelését nem tartja szükségesnek, mert igen csekély valószínűséget lát arra, hogy további bizonyítékok merüljenek fel.

 • 26.

  Mindezekre tekintettel a versenytanács nem látta indokoltnak a versenyfelügyeleti eljárás folytatását a Tpvt. 72. § (1) bekezdés a) pontjának első fordulatára figyelemmel, bizonyítottság hiányában az eljárást megszüntette.

IX.

Egyéb kérdések

 • 27.

  A Tpvt. 74. § (1) bekezdése szerint a versenytanács érdemi határozatát tárgyaláson hozza, ám ugyanezen törvényhely szerint az érdemi határozat tárgyaláson kívül is meghozható, ha a tárgyalás mellőzését az ügyfél kéri. Az eljárás alá vontak a versenytanács előzetes álláspontjának ismeretében írásban lemondtak a tárgyalás megtartásáról.

 • 28.

  A versenytanács érdemi határozata elleni jogorvoslat a Tpvt. 83. §-án alapul.

Budapest, 2005. január 19.