Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-42/2005/7

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Magyar Távközlési Rt kérelmezőnek összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként résztvett a Telecom Crne Gore - Akcionarsko Drustvo Podgorica - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a kérelmező irányítást szerezzen a Telecom Crne Gore - Akcionarsko Drustvo Podgorica felett.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható keresettel.

Indoklás

 • 1.

  A Magyar Távközlési Rt (a továbbiakban: MATÁV Rt) nyilvános pályázati eljárás során jogot nyert a Telecom Crne Gore - Akcionarsko Drustvo Podgorica (a továbbiakban: TCG) részvényei 51 százalékának megvásárlására. A részvény-adásvételi szerződést a Montenegrói Köztársaság Kormánya és a MATÁV Rt 2005. március 15-én kötötte meg.

 • 2.

  Az 1) pont szerinti részvényvásárláshoz - mint vállalkozások összefonódásához - a MATÁV Rt a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló, módosított 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) VI. fejezetének rendelkezései alapján 2005. március 18-án kelt értelmében a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérte.

 • 3.

  A MATÁV Rt. és az általa közvetlenül vagy (más vállalkozásokon keresztül) közvetve irányított vállalkozások által alkotott vállalkozás-csoport (a továbbiakban: MATÁV-csoport) a távközlési piac minden szegmesében jelen van. A helyi, belföldi távolsági és nemzetközi vezetékes távbeszélő szolgáltatások nyújtásán kívül a csoporthoz tartozó T-Mobil Távközlési Rt-n keresztül Magyarország piacvezető mobil távközlési szolgáltatója, az Axeleron keresztül pedig az internet szolgáltatási piac meghatározó szereplője. Ezen túlmenően a MATÁV-csoporthoz tartozó további vállalkozások béreltvonali-, adatátviteli-, kábeltelevíziós- (MATÁVkábelTV Kft.) és vagyonbiztonsági szolgáltatásokat nyújtanak, valamint a csoport foglalkozik távközlési berendezések értékesítésével és bérbeadásával is.

 • 4.

  A MATÁV Rt részvényeinek 59,2 százalékos tulajdonosa MagyarCom Holding GmbH, melynek részvényei száz százalékban a Deutsche Telecom AG tulajdonában vannak, amely további négy magyarországi vállalkozás felett rendelkezik közvetlen vagy közvetett irányítási joggal.

 • 5.

  A 3-4) pontban említett magyarországi vállalkozások 2004. évi együttes nettó árbevétele - az egymás közötti forgalom nélkül - meghaladta az 500 milliárd forintot. A MagyarCom Holding GmbH, valamint a Deutsche Telecom AG és az általa irányított külföldön honos vállalkozások a Magyar Köztársaság területén nem értek el 2004. évben nettó árbevételt.

 • 6.

  A MATÁV Rt., illetve a MATÁV-csoporthoz tartozó további vállalkozás a 2005. március 15-ét megelőző kétéves időszakban két vállalkozással valósítottak meg összefonódást, melyek - adott összefonódásokat megelőző évi - együttes nettó árbevétele meghaladta az 500 millió forintot.

 • 7.

  A TCG Montenegró távközlési rendszerének fenntartója és hasznosítója, részben közvetlenül, részben az általa irányított vállalkozásokon (a továbbiakban együtt: TCG-csoport) keresztül a montenegrói távközlési piac valamennyi szegmensén jelen van.

 • 8.

  A TCG-csoportnak 2004. évben a Magyar Köztársaság területéről néhány millió forint nettó árbevétele származott magyarországi távközlési szolgáltatók (köztük a Matáv-csoport tagjai) részére nyújtott összekapcsolási szolgáltatásokból, valamint ideiglenes rádió és televízió összeköttetés biztosításából.

 • 9.

  Az 1) pont szerinti részvényvásárlás a Tpvt. 23.§ (1) bekezdésének a) és (2) bekezdésének b) pontja alapján vállalkozások összefonódásának minősül, melyre (jóllehet az nem a Magyar Köztársaság területén jön létre) a Tpvt. hatálya az 1.§ alapján kiterjed, mert az összefonódás hatása - a TCG-csoport Magyarországra irányuló exportja következtében - érvényesülhet a Magyar Köztársaság területén.

 • 10.

  Az összefonódás résztvevőinek nettó árbevételi adatai (lásd. 5. pont) és a MATÁV-csoport tagjainak a jelen összefonódást megelőző két éves időszakban megvalósított összefonódásai (lásd. 6. pont) alapján az összefonódás a Tpvt. 24. § (1)-(2) bekezdése értelmében engedélykötelesnek minősül.

 • 11.

  A Tpvt. 30. § (2) bekezdése szerint a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedély megadását, ha az összefonódás nem hoz létre vagy nem erősít meg olyan gazdasági erőfölényt, amely akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését az érintett piacon (Tpvt. 14. §).

 • 12.

  A Versenytanács az összefonódás horizontális-, vertikális-, portfolió- és konglomerátum hatásait vizsgálja, a Gazdasági Versenyhivatal elnöke és a Versenytanács elnöke által kiadott 1/2003. számú közleményben (a továbbiakban: Közlemény) foglaltak szerint.

 • 13.

  Az adott esetben - figyelemmel a TCG-csoport minimális mértékű magyar piaci jelenlétére - a Versenytanács a magyar piacot érintően nem azonosított káros versenyhatásokat. Ezért a Tpvt. 77. § (1) bekezdés a) pontja szerinti határozatában - egyezően a Tpvt. 71. § (2) bekezdés alapján tett vizsgálói indítvánnyal - az összefonódást engedélyezte.

 • 14.

  A Versenytanács a Közleményben foglaltakra is tekintettel a kérelmezett összefonódás esetében alkalmazhatónak találta a Tpvt. 63. § (3) bekezdésének ac) pontját, mely szerint a versenytanácsi határozatot 45 napon belül kell meghozni, ha az engedély a Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján nyilvánvalóan nem tagadható meg.

 • 15.

  A Tpvt. 63. § (3) bekezdése ac) pontjának alkalmazásából következőleg az eljárási díj megfizetéséről rendelkezni nem kellett, mert a kérelmező a Tpvt. 62. § (1) bekezdése szerinti kettőmillió forintos eljárási díjat előzetesen lerótta.

 • 16.

  Az ügyfelek kérték a tárgyalás mellőzését, ezért a Versenytanács határozatát - a Tpvt. 74. § (1) bekezdésének alkalmazásával - tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 17.

  Az ügyfeleket megillető jogorvoslati jog a Tpvt. 83. § (1)-(2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2005. április 13.