Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-57/2005/7

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Formont Szolgáltató Kft. kérelmező összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként részt vett a Clar Invest Tanácsadó és Szolgáltató Kft. - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a Formont Szolgáltató Kft. irányítást szerezzen a Clar Invest Tanácsadó és Szolgáltató Kft. felett.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel.

Indoklás

I.

A kérelmezett összefonódás

 • 1.

  A kérelmező Formont Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Formont Kft.) 2005. március 21-én Üzletrész Adásvételi Szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötött a Clar Invest Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Clar Kft.) üzletrészei 30 százalékának megvásárlására, miáltal részesedése a Clar Kft. üzletrészeiből 60 százalékra emelkedett.

 • 2.

  A Formont Kft. az előzőek szerinti üzletrész vásárlásához - mint vállalkozások összefonódásához - 2005. április 21-én kelt kérelmében a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló, módosított 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) VI. fejezetének rendelkezései alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérte.

II.

Az összefonódás résztvevői

 • 3.

  A kérelmező Formont Kft. üzletrészeinek többségi tulajdonosa Jámbor János, aki további tizenegy vállalkozás üzletrészei többségét tulajdonolja. A Jámbor János többségi tulajdonában lévő vállalkozások (a továbbiakban együtt: Jámbor-csoport)

  • -

   más (többségében külföldön honos) vállalkozások részére, azok telephelyén végzett húsfeldolgozással (a csoport egyetlen tagja sem rendelkezik húsüzemmel);

  • -

   autókereskedelemmel;

  • -

   ingatlanfejlesztéssel és forgalmazással;

  • -

   építés-szerelési tevékenységgel; valamint

  • -

   a Vasas labdarúgó csapatának működtetésével

foglalkoznak.

 • 4.

  A Jámbor-csoport tagjainak 2004. évi együttes nettó árbevétele - a csoporton belüli forgalom nélkül - 7,5 milliárd forint volt, melyen belül a magyarországi vállalkozások részére végzett húsfeldolgozás nettó árbevétele mintegy 100 millió forintot tett ki.

 • 5.

  A Clar Kft. befektetési holding társaság, mely 2004. évben nettó árbevételt nem ért el. Kizárólagos tevékenysége a Herz Szalámigyár Rt. (a továbbiakban: Herz Rt.) - tulajdonában lévő - 99,99 százalékos részvénycsomagjának kezelése.

 • 6.

  A Herz Rt. vásárolt alapanyagokból (félsertés, szalonna, színhús, fűszerek) állít elő húsipari késztermékeket, több mint 90 százalékban ún. szárazárukat (szalámik, kolbászok).

 • 7.

  A Herz Rt. 2004. évi nettó árbevétele 9,3 milliárd forint volt, részesedése a magyarországi szárazáru forgalomból mintegy 9 százalék.

III.

Az engedélykérési kötelezettség

 • 8.

  A Clar Kft. üzletrészei 60 százalékának a Formont Kft. általi megszerzése a Tpvt. 23. § (1) bekezdés b) pontja és (2) bekezdés a) pontja alapján vállalkozások összefonódásának minősül.

 • 9.

  Az összefonódással érintett vállalkozások (Tpvt. 26. § alapján: a Jámbor-csoport tagjai, a Clar Kft. és a Herz Rt.) 2004. évi nettó árbevétele együttesen meghaladta a tízmilliárd forintot, ezen belül az irányítás alá kerülő Clar Kft. által irányított Herz Rt-é az ötszázmillió forintot, ezért a kérelmezett összefonódáshoz a Tpvt. 24. § (1) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélye szükséges.

IV.

Az engedélyezés

 • 10.

  A Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedély megadását, ha az összefonódás nem hoz létre vagy nem erősít meg olyan gazdasági erőfölényt, amely akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését az érintett piacon (Tpvt. 14. §).

 • 11.

  A Versenytanács kialakult gyakorlata szerint az összefonódás horizontális-, vertikális-, portfolió- és konglomerátum hatásait vizsgálja a Gazdasági Versenyhivatal elnöke és a Versenytanács elnöke által kiadott 1/2003. számú közleményben (a továbbiakban: Közlemény) foglaltak szerint.

 • 12.

  A Jámbor-csoport és a Herz Rt. azonos tevékenysége a húsfeldolgozás. Lényeges eltérés azonban, hogy a Herz Rt. azt saját üzemében végzi, és a késztermék a tulajdonát képezi, amivel szemben a Jámbor-csoport a feldolgozást más vállalkozás üzemében végzi, és a készterméknek ez utóbbi vállalkozás válik a tulajdonosává. Mindebből adódóan a Jámbor-csoport és a Herz Rt. egymáshoz képesti piaci elhelyezkedése horizontális (mindketten végeznek húsfeldolgozást) és vertikális (a Jámbor-csoport által nyújtott szolgáltatást a Herz Rt. is igénybeveheti) elemeket is hordoz magában. A Versenytanács azonban ezen kapcsolat részletes elemzését szükségtelennek tartotta, mert

  • -

   a Herz Rt-nek a lehetséges legszűkebb érintett piacon (áru szempontjából: a szárazáruk; földrajzi értelemben: Magyarország) a részesedése nem éri el még a 10 százalékot sem; továbbá

  • -

   a Jámbor-csoport tevékenysége a magyarországi húsfeldolgozáshoz (és ezen belül szárazáru feldolgozáshoz) képest elenyésző mértékű

melyekre tekintettel az összefonódásnak a húsfeldolgozást érintően horizontális és vertikális összefüggésben sem valószínűsíthetők káros versenyhatásai.

 • 13.

  A Jámbor-csoport további tevékenységei alapján az összefonódás következtében vertikális- és portfolió hatásokkal nem kell számolni, továbbá a Herz Rt. piaci részesedésére tekintettel káros konglomerátum hatások sem valószínűsíthetők.

 • 14.

  Mindezek alapján a Versenytanács a Tpvt. 77. § (1) bekezdés a) pontja szerinti határozatában - egyezően a Tpvt. 71. § (2) bekezdés alapján tett vizsgálói indítvánnyal - az összefonódást engedélyezte.

 • 15.

  A Versenytanács a 12-13) pontokban, valamint a Közleményben foglaltakra tekintettel a kérelmezett összefonódás esetében alkalmazhatónak találta a Tpvt. 63. § (3) bekezdésének ac) pontját, mely szerint a versenytanácsi határozatot 45 napon belül kell meghozni, ha az engedély a Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján nyilvánvalóan nem tagadható meg.

V.

Eljárási kérdések

 • 16.

  A Tpvt. 63. § (3) bekezdése ac) pontjának alkalmazásából következőleg az eljárási díj megfizetéséről rendelkezni nem kellett, mert a kérelmezők a Tpvt. 62. § (1) bekezdése szerinti kettőmillió forintos eljárási díjat előzetesen megfizetették.

 • 17.

  Az ügyfelek kérték a tárgyalás mellőzését, ezért a Versenytanács határozatát - a Tpvt. 74. § (1) bekezdésének alkalmazásával - tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 18.

  Az ügyfeleket megillető jogorvoslati jog a Tpvt. 83. § (1)-(2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2005. május 18.