Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-56/2005/5

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Villas Austria GmbH (Ausztria) kérelmező összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként részvett a Heraklith Consulting & Engineering GmbH (Ausztria) - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács megállapítja, hogy az összefonódás nem minősül engedélykötelesnek.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel.

Indoklás

I.

A kérelmezett összefonódás

 • 1.

  A kérelmező Villas Austria GmbH (a továbbiakban mint Villas GmbH) a Gazdasági Versenyhivatalnál (a továbbiakban mint GVH) 2005. április 21-én kérelmezte, hogy a GVH engedélyezze számára a Heraklith Consulting & Enginering GmbH (a továbbiakban mint Heraklith GmbH) száz százalékos üzletrészének megvásárlását. A 2004. március 10. napján létrejött Üzletrész Adásvételi Szerződés értelmében a Villas GmbH megvásárolja a Heraklith Aktiengesellschaft tulajdonában álló - 100 százalékos tulajdoni hányadot képviselő - üzletrészt, amellyel a Heraklith GmbH átkerül az előbbi vállalkozás kizárólagos tulajdonába. Az Üzletrész Adásvételi Szerződés hatályosulásának felfüggesztő feltétele, hogy az érintett versenyhatóságok engedélyezzék a tranzakciót.

 • 2.

  A kérelem a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban mint Tpvt.) 68. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezésnek, miszerint a kérelemnek az ügy elbírálásához szükséges valamennyi tényt és adatot tartalmaznia kell, nem tett eleget, ezért a vizsgáló hiánypótlásra szólította fel a Villas GmbH-t, amelynek a kérelmező 2005. június 3. napján eleget tett.

 • 3.

  A kérelmezett összefonódást a 139/2004/EK tanácsi rendelet alapján nem kell bejelenteni, mivel a rendeletben foglalt küszöbszámokat nem éri el a tranzakció értéke. Az összefonódást Magyarországon kívül Ausztriában jelentették be.

II.

Az összefonódás résztvevői

 • 4.

  A Villas GmbH egy ausztriai székhelyű vállalkozás, amely négy közvetlen tulajdonossal rendelkezik. (PI Management- und Beteiligungs GmbH - 59,9086 százalékos tulajdoni hányad; Kärntner Holding Beteiligungs AG - 20 százalékos tulajdoni hányad; Kärntner Betriebsansiedlungs- und Beteiligungs GmbH - 20 százalékos tulajdoni hányad; és Mag. Gerhard Prasser - 0,0914 százalékos tulajdoni hányad.) A Villas GmbH bitumen alapú szigetelőanyagokat gyárt és forgalmaz, amelyeket lapos tetők, meredek tetők, hidak, illetve egyéb épületrészek szigeteléséhez használnak. Ennek keretében a társaság festék- és hézagkitöltő anyagokat, illetve módosított bitument állít elő, amelyek útépítés során kerülnek felhasználásra. A vállalkozás által gyártott szigetelőanyagok különösen: bitumenes zsindelyek (plasztomerbitumenes tetőfedő elemek, üvegfátyol, korhadásmentes hordozóbetéttel), bitumenes lemezek (magas tetők, meredek tetők és zöldtetők szigetelésére, építmények talajvíznyomás, talajnedvesség elleni szigetelésére, lábazati szigetelésre), útépítéshez használt módosított bitumen. A vállalkozás sem közvetlen, sem közvetett tevékenységet nem folytat Magyarországon azon túlmenően, hogy az általa Fürniztben (Ausztria) gyártott meredek tetőkhöz használt bitumenes zsindelyeket szállít a Villas Hungária Szigetelő-, és Fedéllemezgyártó és Értékesítő Kft. (a továbbiakban, mint Villas Hungária Kft.) részére.

 • 5.

  A Heraklith GmbH egy vagyonkezelő holdingtársaság. A kérelmezett összefonódás előtt a Heraklith AG száz százalékos tulajdonában állt. A vállalkozás nem termel árukat és nem nyújt semmilyen szolgáltatást. A Herakltih GmbH tulajdonában áll a Villas Hungária Kft. 58 százalékos tulajdoni hányadot képviselő üzletrésze.

 • 6.

  A Villas Hungária Kft. négy vállalkozás tulajdonában áll. A legnagyobb tulajdonos a Heraklith GmbH (58 százalékos tulajdoni hányad), majd pedig következik a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Rt. (38 százalékos tulajdoni hányad), a MOL Austria Handels GmbH (2 százalékos tulajdoni hányad) és a Zalai Általános Építési Vállalkozó Rt. (2 százalékos tulajdoni hányad). A társaság által gyártott vagy forgalmazott termékek köre azonos a Villas GmbH által gyártott vagy forgalmazott termékek körével.

 • 7.

  A PI Management und Beteiligungs GmbH egy vagyonkezelő holdingtársaság. A vállalkozás két magánszemély (Mag. Gerhard Prasser és Mag. Gilbert Isep) 50-50 százalékos tulajdonában áll. A vállalkozás nem termel vagy forgalmaz árukat és nem nyújt szolgáltatásokat. A vállalkozás 59,9086 százalékos tulajdoni hányaddal rendelkezik a Villas GmbH-ban. Operatív tevékenységet nem folytat.

III.

Az engedélykérési kötelezettség

 • 8.

  A Tpvt. 1. §-a szerint a törvény hatálya kiterjed a jogi személynek a Magyar Köztársaság területén tanúsított piaci magatartására. A törvény hatálya alá tartozik továbbá a vállalkozás külföldön tanúsított piaci magatartása is, ha annak hatása a Magyar Köztársaság területén érvényesülhet.

 • 9.

  A Tpvt. 23. § (1) bekezdés b) pontja értelmében vállalkozások összefonódása (koncentrációja) jön létre, ha egy vállalkozás közvetlen vagy közvetett irányítást szerez egy vagy több tőle független vállalkozás egésze vagy része felett. A törvény alkalmazásában a (2) bekezdés alapján közvetlen irányítással rendelkezik egy vállalkozás, ha a másik vállalkozás többségi szavazati jogot biztosító üzletrészeivel, részvényeivel, illetőleg a szavazati jogok több mint 50 százalékával rendelkezik.

 • 10.

  A Tpvt. 24. § (1) bekezdés a) pontjának értelmében a vállalkozások összefonódásához a Gazdasági Versenyhivataltól engedélyt kell kérni, ha az érintett vállalkozások előző üzleti évben elért együttes nettó árbevétele a tízmilliárd forintot meghaladja és az irányítás alá kerülő vállalkozás - a vállalkozáshoz kapcsolódó közvetett résztvevőkével együttes - előző évi nettó árbevétele ötszázmillió forint felett van.

IV.

A Versenytanács határozata

 • 11.

  A Versenytanács a kérelmezett összefonódással kapcsolatosan elsősorban azt vizsgálta, hogy az összefonódás engedélykötelesnek minősül-e. A Tpvt. 24. §-ában foglalt rendelkezések alapján egy összefonódás abban az esetben minősül engedélykötelesnek, ha a tranzakció eléri a törvényben meghatározott küszöbszámokat. A Tpvt. 27. § (2) bekezdése alapján a külföldön honos vállalkozások nettó árbevétel számítása során a Magyar Köztársaság területén eladott árukból az előző üzleti évben elért nettó árbevételt kell figyelembe venni.

 • 12.

  A Villas GmbH 2003-ban elért forgalma 35.191 ezer euró volt. Ebből 20.763 ezer eurót Ausztriában és 14.428 ezer eurót külföldön ért el. A kérelmező Villas GmbH adatszolgáltatása alapján a vállalkozás Magyarországon ebben az időben nem realizált árbevételt és nem forgalmazott termékeket. A vállalkozás ugyan szállított a Villas Hungária Kft. részére az általa gyártott meredek tetőkhöz használt zsindelyeket továbbértékesítésre, azonban a Tpvt. 27. § (1) bekezdése alapján a nettó árbevétel számítása során nem kell számításba venni az érintett vállalkozásoknak vagy azok részeinek egymás közötti forgalmát. A Villas GmbH oldalán - fentebb kifejtetteken túlmenően - nincs olyan érintett vállalkozás, amely a magyar piacon közvetlenül vagy közvetve jelen lenne.

 • 13.

  A Heraklith GmbH Magyarországon nem realizált árbevételt. A Heraklith GmbH által közvetlenül irányított Villas Hungária Kft. 2003-ban 2.742,5 millió forint forgalmat ért el.

 • 14.

  A fentebb kifejtettek alapján megállapítható, hogy a kérelmezett összefonódás nem minősül engedélykötelesnek, így ahhoz nem szükséges a GVH engedélye. Erre tekintettel a Versenytanács nem látta szükségesnek az összefonódás további versenyszempontú vizsgálatát.

 • 15.

  A Tpvt. 67. § (2) bekezdése többek között kimondja, hogy a versenyfelügyeleti eljárás kérelemre indul a 24. § szerinti engedélyezéssel kapcsolatos ügyekben. A Tpvt. 77. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint az eljáró versenytanács dönt a 67. § (2) bekezdése szerinti kérelemről. Ennek megfelelően a Versenytanács a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

V.

Eljárási kérdések

 • 16.

  A Versenytanács a kérelmezett összefonódás esetében alkalmazhatónak találta a Tpvt. 63. § (3) bekezdésének ab) pontját, mely szerint a versenytanácsi határozatot 45 napon belül kell meghozni, ha az összefonódás a 24. § szerinti értéket nem éri el.

 • 17.

  A Tpvt. 63. § (3) bekezdése ab) pontjának alkalmazásából következőleg az eljárási díj megfizetéséről rendelkezni nem kellett, mert a kérelmező a Tpvt. 62. § (1) bekezdése szerinti kettőmillió forintos eljárási díjat lerótta.

 • 18.

  Az ügyfelek kérték a tárgyalás mellőzését, ezért a Versenytanács határozatát - a Tpvt. 74. § (1) bekezdésének alkalmazásával - tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 19.

  Az ügyfeleket megillető jogorvoslati jog a Tpvt. 83. § (1)-(2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2005. június 27.