Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-58/2005/13

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a CBA Kereskedelmi Kft. eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztók tisztességtelen befolyásolása miatt indult eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

A határozat felülvizsgálatát a kézbesítéstől számított harminc napon belül a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel kérheti az eljárás alá vont vállalkozás.

Indoklás

I.

Az eljárás megindítása

 • 1.

  A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a CBA Kereskedelmi Kft. (továbbiakban: CBA Kft.) ellen 2005. április 22-én versenyfelügyeleti eljárást indított, annak megállapítására, hogy az eljárás alá vont reklámozási és tájékoztatási tevékenysége, akciótartási gyakorlata során alkalmaz-e olyan fogyasztó megtévesztő, ill. megtévesztésre alkalmas módszereket, melyek sérthetik a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló többször módosított 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) III. fejezetének rendelkezéseit.

II.

A megállapított tényállás

 • 2.

  A CBA Kft.-t 1992-ben néhány természetes személy, jogi személy és jogi személyiség nélküli gazdasági társaság alapította azzal a céllal, hogy a közös beszerzés előnyeit kihasználva élelmiszer-kiskereskedelmi tevékenységet végző vállalkozásaik számára kedvezőbb áruellátást biztosítsanak mind a választékot, mind a beszerzési árat tekintve, ezáltal a vásárlók részére is kedvezőbb kínálatot nyújthassanak mind minőségben, mind eladási árban, így versenyben tudjanak maradni a nagy élelmiszerláncokkal.

 • 3.

  A CBA Kft. üzletrész tulajdonosai 2001. év október hónap 31. napján Szindikátusi szerződést kötöttek annak érdekében, hogy

  • -

   a tagok szervezetten és biztonságos módon jussanak hozzá a szükséges árualaphoz; továbbá

  • -

   az árualapból egységes arculattal megjelenve, minél szélesebb választékkal, jobb minőséggel és a fogyasztók számára kedvező áron történő forgalmazással megőrizzék versenyképességüket.

 • 4.

  A Szindikátusi szerződés - egyebek mellett - rögzítette, hogy az áruértékesítés során a tagok kötelesek biztosítani

  • -

   a kiskereskedelmi egységeik (boltjaik) egységes arculatát (CBA-embléma, -elnevezés, -szlogen, -öltözet),

  • -

   a CBA Kft. által kialakított boltkategóriákra előírt kötelező választék (beleértve a saját márkás termékeket is) tartását, továbbá

  • -

   a tartósan alacsonyáras- és akciós termékek tartását, és azok CBA Kft. által meghatározott maximális árának betartását.

 • 5.

  A CBA Kft. huszonkét ún. Régiós Központot alakított ki, amelyek meghatározott kiskereskedelmi egységek tekintetében ellátási szerepet töltenek be oly módon, hogy a CBA Kft. által megkötött szerződések alapján a beszállítók részben vagy egészben a Régiós Központ részére szállítják az árukat. A CBA Kft. és az egyes Régiós Központok között lévő Együttműködési megállapodások szerint a Régiós Központ köteles a hozzá tartozó boltok esetében az áruértékesítés 4. szerinti egységességét biztosítani. A boltok egy része (502 bolt) a CBA Kft. üzletrész-tulajdonosainak tulajdonában van, egy másik részüknek (703 bolt) más vállalkozás (un. társult tag) a tulajdonosa.

 • 6.

  A CBA Kft. országos szintű reklám tevékenységének központi eleme a havonta megjelenő egységes formájú reklám kiadvány. Ennek a fogyasztókhoz juttatása országos terjesztő cégekkel együttműködve történik, érvényességi ideje 10 nap, kb. 150-160 akciós cikkelemet tartalmaz, melyek árakciós és promóciós termékek. A promóciós termékekhez nyereményjáték is társul. Emellett vannak régiós kiadványok, melyek az adott Régiós Központhoz tartozó boltokban érvényesek. Ezek kevesebb cikkelemet tartalmaznak, és játék nem kapcsolódik az akciós termékekhez.

 • 7.

  Az országos és regionális akciók szervezése szabályozott. Az újságokban megjelenő termékekről - a kereskedelmi vezérigazgató felügyelete mellett - az egyes árucsoportok beszerzői döntenek, akik több szempont alapján választják ki a meghirdetésre kerülő termékeket. A kiválasztás mérlegelési szempontjai, hogy a beszerző által ajánlott akciós átadási árból milyen fogyasztói ár képezhető, az kedvező és vonzó legyen a vásárlóknak, ezáltal a termék jól eladható legyen a hálózatban.

 • 8.

  Az üzletekben jól látható táblákkal, felhívó feliratokkal, továbbá az akciós újságok kihelyezésével is jelölik az akciós termékeket és azok árait. Az üzletek az akciós, promóciós termékeket vagy a többitől elkülönítve, vagy megkülönböztető táblával megjelölve kötelesek kihelyezni. A promóciós termékeket az akciós újságban önálló oldalakon, elkülönítve, fényképfelvétellel is illusztrálva jelentetik meg. Valamennyi, a promóciós árut hirdető, oldalon külön és részletesen feltüntetésre kerül a promóciós áruk vásárlása esetén megnyerhető nyeremény és a nyereményjáték részletes szabálya. Emellett, a promóciós időszak alatt, valamennyi üzletben u.n. promóciós plakátok kihelyezésével is tájékoztatják a vásárlókat. A promóciót és a termékeket esetenként TV reklámban, óriás plakátokon is hirdetik.

 • 9.

  A kimérve (szeletelve) árusított akciós termékek esetében az üzletben az árunál elhelyezett akciós táblával tájékoztatják a vásárlókat. A táblán a termék neve, egységára és az "akciós`` felirat is feltüntetésre kerül, így összevethető az akciós újságban fényképpel is meghirdetett termékkel. Darabáruk esetén pedig az egyedi árjelzőn is feltüntetésre kerül az "akciós" megnevezés.

 • 10.

  A Régiós Központokkal történő kapcsolattarás és ellenőrzés - beleértve az akciók betartását mind választékban, mind eladási árban - a CBA Kft. hálózati kapcsolattartó osztályának feladata. Az ellenőrzésekről készült jegyzőkönyvekből az értékesítési osztály jelentést készít a kereskedelmi osztálynak és az igazgatóságnak, ennek alapján felszólítják a boltot vagy a beszállítót a hibák megszüntetésére. Az ellenőrzések során a boltokban sokszor fotó is készül például a nem megfelelő árismertetésről.

 • 11.

  Az ellenőrzések megállapításairól, tapasztalatairól készített összefoglaló jelentés a régiós értekezleteken és a taggyűléseken kerül ismertetésre. A bolthálózatot üzemeltető vállalkozásokkal a CBA Kft. vagy a régiós központ polgári jogi szerződéses jogviszonyban áll, így súlyos esetben a szerződés felmondása lehet a szankció.

 • 12.

  Fentieken túlmenően a CBA Kft. egy un. zöld vonalat tart fenn, melyen a vásárlók ingyenesen tehetik meg észrevételeiket, panaszaikat. (E telefonvonal hívószámának feltüntetése mind a boltokban, mind az akciós újságokban előírás.)

III.

A Versenytanács döntése

 • 13.

  A Tpvt. 8. § szerint tilos a fogyasztókat megtéveszteni. A Tpvt. 10. § értelmében tilos a fogyasztó választási szabadságát indokolatlanul korlátozó üzleti módszerek alkalmazása.

 • 14.

  A vizsgálat során feltárt tényekből megállapítható, hogy a CBA Kft. által kezdeményezett országos szintű kereskedelmi akciók szervezése, lebonyolítása, ellenőrzése szabályozott. A hálózathoz tartozó egyes boltoknak az akciókkal kapcsolatos tevékenységét a CBA Kft. a szerződéses viszonyrendszer keretei között ténylegesen ellenőrzi, és végső esetben a szerződéses jogviszony felmondásával szankcionálhatja.

 • 15.

  Az előzőek alapján a Versenytanács úgy ítélte meg, hogy a CBA Kft.-nek az eljárás tárgyát képező akciótartási- és ahhoz kapcsolódó reklámozási és tájékoztatási rendszere nem ütközik a Tpvt. III. fejezetének (8-10. §) rendelkezéseibe.

 • 16.

  Mindezekre tekintettel a Versenytanács a Tpvt. 72. § (1) bekezdése alapján - jogsértés hiányában - az eljárást a CBA Kft.-vel szemben megszüntette.

 • 17.

  Megjegyzi a Versenytanács, hogy az eljárás tárgya a CBA Kft. akciótartási rendjének egésze és nem egy-egy konkrét hiányosság vizsgálata volt. Konkrét hiányosságok esetében - a CBA Kft. és a bolthálózat kapcsolata mellett - általában nem is a CBA Kft.-t, hanem az adott boltot működtető vállalkozást terheli az esetleges versenyjogi felelősség.

IV.

Eljárási kérdések

 • 18.

  Az eljárás alá vont vállalkozás kérte a tárgyalás mellőzését, ezért a Versenytanács határozatát - a Tpvt. 74. § (1) bekezdésének alkalmazásával - tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 19.

  Az eljárás alá vont vállalkozást megillető jogorvoslati jog a Tpvt. 83. § (1)-(2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2005. július 14.