Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-103/2005/9

A Gazdasági Versenyhivatal versenytanácsa az Österreichische Post AG (Wien, Ausztria) kérelmező és a Feibra Magyarországi Kereskedelmi És Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Budapest) kérelmezett vállalatok összefonódásának engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A versenytanács megállapítja, hogy engedélykérési kötelezettség nem áll fenn.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel.

Indoklás

I.

A kérelmezett tranzakció és az eljárás megindítása

 • 1.

  Az Österreichische Post AG (a továbbiakban: OP) és az F+B Privatstiftung (1170 Wien, Halirschgasse 16.) (a továbbiakban: FB), valamint Thomas Heller (1236 Wien, Fürst LiechtensteinStraße 12/1.) 2005. június 2-án megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) kötöttek, melynek értelmében az OP-nek az FB és Thomas Heller eladja a Feibra Magyarországi Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Feibra) vállalkozásban meglévő üzletrészét, melynek eredményeként a Feibra az OP kizárólagos tulajdonába kerül.

 • 2.

  Bár a Megállapodással érintettek úgy ítélték meg, hogy az összefonódáshoz nem szükséges a Gazdasági Versenyhivatal (a továbbiakban: GVH) mint magyar versenyhatóság engedélye, úgy határoztak, hogy az egyértelműség érdekében elsődlegesen kérik a GVH-t, állapítsa meg, hogy a bejelentett tranzakció nem minősül engedélyköteles összefonódásnak, másodlagosan pedig engedélyezze a Megállapodásban foglaltakat, amennyiben a GVH szerint a tranzakció mégis engedélyköteles összefonódásnak minősül a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló, többször módosított 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 23. § (1) bekezdésének b) pontja alapján.

 • 3.

  A koncentrációt eredményező Megállapodásban az érintett vállalkozások - az efféle megállapodásokban foglalt szokásos versenykorlátozó vállalásokon túlmenő - verseny korlátozására vonatkozó kiegészítő kötelezettséget nem vállaltak.

 • 4.

  A GVH vizsgálója a benyújtott kérelem, adatok és információk beérkezését követően az eljárást 2005. július 5-én azonnal megindította.

 • 5.

  A kérelmezők a Tpvt. 55. § (2) bekezdése adta lehetőséggel élve kérték a Vj-103/2005/1/3. számon nyilvántartott Űrlap II.1 és II.3. pontjaiban, illetve az azokhoz kapcsolódó mellékletekben, valamint a Vj-103/2005/1/8-9. számon nyilvántartott mellékletekben foglaltak üzleti titokként való kezelését.

 • 6.

  Az ügyfelek Vj-103/2005/1. iratszámon nyilvántartásba vett 2005. július 4-én kelt beadványukban kérték a határozat tárgyaláson kívüli meghozatalát.

II.

A kérelmezett tranzakció résztvevői

 • 7.

  A Tpvt. 26. §-a szerint a tranzakció közvetlen résztvevői az Österreichische Post AG és a Feibra Magyarországi Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság.
  Az OP az osztrák privatizációs holding, az Österreichische Industrieholding AG (továbbiakban: ÖIAG) kizárólagos tulajdonában lévő állami vállalat. Tevékenysége elsősorban az Ausztriában nyújtott egyetemes postai szolgáltatásokra, ezen belül a postai küldemények kézbesítésére terjed ki, amely magában foglalja többek között a levélküldemények (hagyományos postai szolgáltatások, minden 100 grammnál könnyebb levél), a címzett, illetőleg címzés nélküli reklámküldemények, valamint a postacsomagok kézbesítését, továbbá expresszküldemény szolgáltatások nyújtását. Az OP ezen túlmenően pénzügyi szolgáltatásokat is nyújt az Österreichische Postsparkasse AG-vel közösen. Az ÖPAG Magyarország területén mindeddig nem végzett gazdasági tevékenységet, így Magyarországról 2004. évben nem származott árbevétele. (Lásd a Vj-103/2005/1/3. számú ügyiratot.)
  Az OP 31 társaságban rendelkezik részesedéssel. Ezek egyike sem folytat azonban gazdasági tevékenységet, illetőleg realizált árbevételt Magyarország területén 2004. évben. (Lásd a Vj-103/2005/1/3, Vj-103/2005/1/13. és Vj-103/2005/3. számú ügyiratokat.) Az OP tulajdonosa az ÖIAG önálló gazdasági tevékenységet nem folytat. Részesedéssel rendelkezik ugyanakkor többek között az Austrian Airlines AG-ben (39,7 %), az OMV AG-ben (31,5 %), a Telekorr Austria AG-ben (30,17 %), a Voestalpine AG-ben (8,48 %), valamint a GKB-Bergbau GmbH-ban (100 %) (Lásd a Vj103/2005/1/14. számú ügyiratot.) Az ÖIAG jogállását és tevékenységét szabályozó Osztrák Köztársaság 2000. évi 24. törvényének 11. § (2) bekezdése értelmében a privatizációs holding és leányvállalatai között nem jöhet létre konszern viszony. (Lásd a Vj-103/2005/3/1. számú ügyiratot.)
  A Feibra Magyarország területén címzés nélküli reklámanyagok és prospektusok kézbesítésével, illetve elosztásával foglalkozik. Tevékenysége a hirdetési anyagok szétosztását, illetőleg azok pontosan meg nem határozott személyek részére - postaládákba történő elhelyezés útján - történő kézbesítését foglalja magában. Tevékenységét a benyújtott iratok tanúsága szerint Budapest területén saját szállítóeszközeivel, míg az ország más területein alvállalkozók igénybevételével végzi. A Feibra más vállalkozást nem irányít. (Lásd a Vj-103/2005/1/3. és Vj-103/2005/6. számú ügyiratokat.)

 • 8.

  Az OP sem közvetlenül és a 7. pontban említettek szerint közvetetten sem realizált bevételt Magyarországon. A Feibra az összefonódást megelőző évben elért magyarországi nettó árbevétele 1,232 milliárd forint volt. (Lásd a Vj-103/2005/1/3. számú ügyiratot.)

III.

Az engedélykérési kötelezettség

 • 9.

  A Tpvt. 1. § alapján a Tpvt. "hatálya kiterjed a természetes és a jogi személynek, valamint a jogi személyiség nélküli gazdasági társaságnak ... (a továbbiakban az előzőek együtt: vállalkozás) a Magyar Köztársaság területén tanúsított piaci magatartására."

 • 10.

  A kérelem szerinti összefonódás egy nem Magyarországon bejegyzett és Magyarországon gazdasági tevékenységet nem folytató és árbevételre szert nem tevő, valamint egy Magyarországon bejegyzett és tevékenykedő vállalkozás között jön létre, ezért arra a Tpvt. hatálya a fentiek értelmében kiterjed.

 • 11.

  A Tpvt. 23. § (1) bekezdésének b) pontja értelmében vállalkozások összefonódása (koncentrációja) jön létre, ha egy vállalkozás közvetlen vagy közvetett irányítást szerez egy tőle független vállalkozás egésze, vagy része felett.

 • 12.

  A fentiek alapján a versenytanács a kérelem szerinti irányításszerzést összefonódásnak minősítette.

 • 13.

  A kérelemben érintett vállalkozások közül csak a Feibra realizáltak bevételt Magyarország területén a kérelem benyújtását megelőző üzleti évben. A Tpvt. 24. § (1) bekezdése értelmében a vállalkozások összefonódásához a GVH engedélye szükséges, ha "az érintett vállalkozások ... előző üzleti évben elért együttes nettó árbevétele a tízmilliárd forintot meghaladja, és a) ... az irányítás alá kerülő ... előző évi nettó árbevétele ötszázmillió forint felett van ...".

 • 14.

  Az összefonódásban érintett vállalkozásoknak a Tpvt. 27. § (1) bekezdése alapján számított együttes nettó árbevétele Magyarország területén 2004-ban nem haladta meg a tízmilliárd forintot, a Tpvt. 24. § (1) pontjában meghatározott - a GVH engedélyének kikéréséhez szükséges - küszöbértékeket.

IV.

A versenytanács határozata

 • 15.

  Mindezek alapján a versenytanács a Tpvt. 77. § (1) bekezdés a) pontja szerinti határozatában - egyezően a Tpvt. 71. § (2) bekezdés alapján tett vizsgálói indítvánnyal - megállapítja, hogy a kérelmezett összefonódáshoz a Tpvt. 24. § (1) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélye nem szükséges.

V.

Eljárási kérdések

 • 16.

  A versenytanács a kérelmezett összefonódás esetében alkalmazhatónak találta a Tpvt. 63. § (3) bekezdésének ab) pontját, mely szerint a versenytanácsi határozatot 45 napon belül kell meghozni, ha az összefonódás a Tpvt. 24. §-a szerinti értéket nem éri el.

 • 17.

  A Tpvt. 62. § (1) bekezdésére tekintettel a 24. § alapján indított eljárás esetén kétmillió forint eljárási díjat kell megfizetni, amit a kérelmező már befizetett és ami miatt az eljárási díj megfizetéséről nem kell rendelkezni.

 • 18.

  A kérelmezők képviselőjük útján a fent említett feltételekkel hozzájárultak a tárgyalás mellőzéséhez, ezért a versenytanács határozatát - a Tpvt. 74. § (1) bekezdésének alkalmazásával - tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 19.

  Az ügyfeleket megillető jogorvoslati jog a Tpvt. 83. §-án alapul.

Budapest, 2005. augusztus 14.