Vj-110/2005/6

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Swietelsky Baugesellschaft m.b.H kérelmező összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként részt vett a CELL-Bahnbau Danubia Vagyongazdálkodó és Ingatlanhasznosító Kft. - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a Swietelsky Baugesellschaft m.b.H irányítást szerezzen a CELL-Bahnbau Danubia Vagyongazdálkodó és Ingatlanhasznosító Kft. felett.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel.

Indoklás

I.

A kérelmezett összefonódás

 • 1.

  A Swietelsky Baugesellschaft m.b.H (a továbbiakban: SB m.b.H) 2005. június 14-én Szerződést kötött a CELL-Bahnbau Danubia Vagyongazdálkodó és Ingatlanhasznosító Kft. (a továbbiakban: CBD Kft.) részvényei 78,5 százalékának megvásárlására.

 • 2.

  Az SB m.b.H 2005. július 13-án benyújtott kérelmében az 1) pont szerinti tranzakcióhoz - mint vállalkozások összefonódásához - a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) VI. fejezetének rendelkezései alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérte.

 • 3.

  A kérelmező a Tpvt. 68. § (4) bekezdése alapján elrendelt hiánypótlást 2005. szeptember 12-én teljesítette.

II.

Az összefonódás résztvevői

 • 4.

  Az ausztriai S B m.b.H által közvetlenül vagy közvetve irányított vállalkozások (a továbbiakban együtt: SB-csoport) Európa egész területére kiterjedően végeznek építőipari tevékenységet. Magyarországon magasépítéssel, mélyépítéssel és útépítéssel foglalkozik az SB-csoport, részesedése a magyarországi forgalomból egyik esetében sem éri el a 10 százalékot.

 • 5.

  Az SB-csoport magyarországi tagjai - az egymásközötti forgalom nélkül - együttesen 29,7 milliárd forint nettó árbevételt értek el 2004. évben.

 • 6.

  A 2005. júliusában létrehozott, gazdasági tevékenységet nem végző CBD Kft. tulajdonában van a Mávépcell Mély-Magas és Vasútépítő Kft. (a továbbiakban: Mávépcell Kft.) üzletrészeinek 100 százaléka.

 • 7.

  A Mávépcell Kft. meghatározó tevékenysége a vasútépítés, melynek országos forgalmából való részesedése nem éri el a 15 százalékot. Magasépítéssel, mélyépítéssel és útépítéssel is foglalkozik, részesedése a magyarországi forgalomból mindegyik esetében 5 százalék alatti. A Mávépcell Kft. 2004. évi nettó árbevétele - az SB-csoport részére történt értékesítés nélkül - 15,3 milliárd forint volt.

III.

Az engedélykérési kötelezettségi

 • 8.

  A CBD Kft. üzletrészei többségének az SB m.b.H általi megszerzése a Tpvt. 23. § (1) bekezdés b) pontja és (2) bekezdés a) pontja alapján vállalkozások összefonódásának minősül.

 • 9.

  Az összefonódással érintett vállalkozások (a Tpvt. 26. § alapján: a CBD Kft., a Mávépcell Kft. és az SB-csoport tagjai) 2004. évi - a Tpvt. 27. § (1) és (2) bekezdés szerint számított - együttes nettó árbevétele meghaladta a tízmilliárd forintot, továbbá az irányítás alá kerülő CBD Kft-hez kapcsolódó közvetett résztvevőé, a Mávépcell Kft-é az ötszázmillió forintot, ezért a kérelmezett összefonódáshoz a Tpvt. 24. § (1) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélye szükséges.

IV.

Az engedélyezés

 • 10.

  A Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedély megadását, ha az összefonódás nem hoz létre vagy nem erősít meg olyan gazdasági erőfölényt, amely akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését az érintett piacon (Tpvt. 14. §).

 • 11.

  Az összefonódással érintett piac(ok)nak minősülnek mindazok, amely(ek)en az összefonódás valamely (akár közvetlen, akár közvetett) résztvevője piaci tevékenységet fejt ki, melyek tekintetében a Versenytanács az összefonódás horizontális-, vertikális-, portfolió-, és konglomerátum hatásait vizsgálja a Gazdasági Versenyhivatal Elnökének és a Versenytanács Elnökének 1/2003. számú közleményében (a továbbiakban: Közlemény) foglaltak szerint.

 • 12.

  A Mávépcell Kft. és az SB-csoport azonos tevékenysége az építőipar. Ebből azonban nem fakadhatnak káros horizontális hatások, mert együttes részesedésük a magyarországi építőipari tevékenység egyik csoportjában sem éri el a 15 százalékot.

 • 13.

  A piaci részesedések alapján az összefonódásnak káros vertikális-, portfolió- és konglomerátum hatásai sem valószínűsíthetők.

 • 14.

  Mindezek alapján a Versenytanács a Tpvt. 77. § (1) bekezdés a) pontja szerinti határozatában - egyezően a Tpvt. 71. § (2) bekezdés alapján tett vizsgálói indítvánnyal - az összefonódást engedélyezte.

 • 15.

  A Versenytanács a 12-13) pontban foglaltakra is tekintettel a kérelmezett összefonódás esetében a Közlemény alapján alkalmazhatónak találta a Tpvt. 63. § (3) bekezdésének ac) pontját, mely szerint a versenytanácsi határozatot 45 napon belül kell meghozni, ha az engedély a Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján nyilvánvalóan nem tagadható meg.

V.

Eljárási kérdések

 • 16.

  A Tpvt. 63. § (3) bekezdése ac) pontjának alkalmazásából következőleg az eljárási díj megfizetéséről rendelkezni nem kellett, mert a kérelmező a Tpvt. 62. § (1) bekezdése szerinti kettőmillió forintos eljárási díjat előzetesen lerótta.

 • 17.

  Az ügyfelek kérték a tárgyalás mellőzését, ezért a Versenytanács határozatát - a Tpvt. 74. § (1) bekezdésének alkalmazásával - tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 18.

  Az ügyfeleket megillető jogorvoslati jog a Tpvt. 83. § (1)-(2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2005. október 13.