Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-87/2005/12

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Hochtief Construction AG eljárás alá vont vállalkozás ellen összefonódás engedélyezése iránti kérelem elmulasztása miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban, melyben további ügyfélként részt vett a Mélyépítő Budapest Építőipari, Kivitelező, Beruházó és Tervező Kft. (Budapest) - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

 • 1.

  A Versenytanács megállapítja, hogy az eljárás alá vont vállalkozás elmulasztotta a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérni a Mélyépítő Budapest Építőipari, Kivitelező, Beruházó és Tervező Kft-vel 2005. március 30. napján kötött Üzletrész-Adásvételi Szerződéshez. Ezért vele szemben 1.000.000.- (Egymillió) forint bírságot szab ki, amit a határozat kézbesítésétől számított 30 napon belül köteles megfizetni a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557. számú bírságbevételi számlájára.

 • 2.

  A Versenytanács engedélyezi az eljárás alá vont vállalkozás által az 1) pont szerinti Üzletrész-Adásvételi Szerződéssel megvalósított összefonódást, melynek révén irányítást szerzett a Mélyépítő Budapest Építőipari, Kivitelező, Beruházó és Tervező Kft. felett.

 • 3.

  E határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított 30 napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható keresettel.

Indoklás

I.

A vizsgálat iránya

 • 1.

  A Gazdasági Versenyhivatal a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló, módosított 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 67. § (1) bekezdés és 70. § (1) bekezdés együttes alkalmazásával 2005. május 31-én versenyfelügyeleti eljárást indított annak vizsgálatára, hogy a Hochtief Construction AG (a továbbiakban: HC AG) elmulasztott-e engedélyt kérni ahhoz a 2005. március 30-án létrejött Üzletrész-Adásvételi Szerződéshez, mellyel megvásárolta a Mélyépítő Budapest Építőipari, Kivitelező, Beruházó és Tervező Kft. (a továbbiakban: Mélyépítő Kft.) üzletrészei 75,5 százalékát..

II.

A tényállás

 • 2.

  A HC AG a németországi Hochtief AG által irányított vállalkozás-csoport (a továbbiakban: Hochtief-csoport) tagja. A Hochtief-csoport Európa számos országában végez építőipari tevékenységet. A Hochtief-csoport magyarországi tagjai ingatlan fejlesztési és ingatlankezelési tevékenységet folytatnak. 2004. évi együttes nettó árbevételük 3,3 milliárd forint volt, minek révén részesedésük az adott tevékenységek magyarországi forgalmából minimális.

 • 3.

  A Mélyépítő Kft. magasépítési, mélyépítési, valamint közlekedésépítési (utak, hidak, stb.) tevékenységet végez, melyek országos forgalmából való részesedése egyik tevékenység esetében sem éri el az 5 százalékot. A Mélyépítő Kft. 2004. évi nettó árbevétele 8 milliárd forint volt, melyből a belföldi értékesítés 6,4 milliárd forintot tett ki.

III.

A HC AG álláspontja

 • 4.

  A HC AG nem vitatta, hogy a Mélyépítő Kft. üzletrészei többségének megszerzésével a Tpvt. 23. § szerinti összefonódást valósított meg. Álláspontja szerint azonban az összefonódáshoz a Tpvt. 24. § rendelkezési alapján nem kellett engedélyt kérnie, mert a Hochtief-csoport és Mélyépítő Kft. 2004. évi együttes belföldi (magyarországi) nettó árbevétele (3,3 + 6,4 = 9,7 milliárd forint) nem haladta meg a 10 milliárd forintot. Ezért kérte az eljárás megszüntetését.

 • 5.

  Az előzőek szerinti álláspontjának elutasítása esetére, a HC AG kérte az eljárás tárgyát képező összefonódás engedélyezését, egyben megfizetett kétmillió forint eljárási díjat.

IV.

Jogi értékelés

Az engedélykérési kötelezettség

 • 6.

  A Tpvt. 23. § (1) bekezdés b) pontja és a (2) bekezdés a) pontja alapján a Mélyépítő Kft. üzletrészei többségének a HC AG által történt megszerzése vállalkozások összefonódásának minősül.

 • 7.

  Az összefonódással érintett vállalkozások (a Tpvt. 26. § alapján a Mélyépítő Kft. és a Hochtief-csoport tagjai) 2004. évi - a Tpvt. 27. § (1) és (2) bekezdése szerint számított - együttes nettó árbevétele meghaladta a tízmilliárd forintot, ezen belül a Mélyépítő Kft-é az ötszázmillió forintot, ezért a kérelem szerinti összefonódáshoz a Tpvt. 24. § (1) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélye szükséges.

 • 8.

  A Versenytanács nem osztotta a HC AG azon álláspontját, hogy az összefonódással érintett magyarországi vállalkozások estében csak a belföldi értékesítés nettó árbevételét kell figyelembevenni a Tpvt. 24. § (1) bekezdés szerinti küszöbértékek meghatározásakor. A Tpvt. 24. § (1) bekezdése minden szűkítő jelző nélkül használja a nettó árbevétel fogalmát, ami alatt így főszabályként a vállalkozás teljes (belföldi + export) nettó árbevételét kell érteni. A Tpvt. 27. § (2) bekezdése pedig ehhez képest kizárólag a külföldön honos vállalkozások esetében adja azt a speciális szabályt, hogy csak a magyarországi nettó árbevételüket kell számításba venni.

 • 9.

  A Tpvt. 28. § (1) bekezdése szerint az összefonódáshoz az irányítás megszerzője (adott esetben a HC AG) köteles engedélyt kérni.

 • 10.

  Az előzőekre tekintettel a Versenytanács az engedélykérés elmulasztása miatt a Tpvt. 77. § (1) bekezdés d) pontja alapján a HC AG-vel szemben a törvénysértést megállapította.

Bírság

 • 11.

  A Tpvt. 78. § (1) bekezdése szerint birság szabható ki azzal szemben, aki a Tpvt. rendelkezéseit megsérti, melynek összegét a (2) bekezdés szerint az eset összes körülményeire tekintettel kell meghatározni. A Tpvt. 79. § alapján a 24. § szerinti engedély elmulasztása esetén a birság összege legfeljebb napi ötvenezer forint.

 • 12.

  A Versenytanács gyakorlata szerint a Tpvt. 67. § (3) bekezdése alapján hivatalból indult eljárás esetén a késedelem időtartama: a benyújtási határidő és az eljárás megindításának időpontja között eltelt napok száma. Az adott esetben a kérelem benyújtásának határideje - a Tpvt. 28. § (2) bekezdése alapján a szerződés megkötését követő harmincadik nap, vagyis 2005. április 29. - és a versenyfelügyeleti eljárás megindítása (2005. május 31.) között 32 nap telt el. Ezért a kiszabható birság legfeljebb egymillióhatszázezer forint. E határon belül a Versenytanács egymillió forintban határozta meg a bírság összegét.

Az engedélyezés

 • 13.

  A Tpvt. 77. § (1) bekezdésének b) pontja szerint a Tpvt. 67. § (3) bekezdése alapján indított eljárásban a Versenytanács a vállalkozások összefonódását engedélyezheti.

 • 14.

  A Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedély megadását, ha az összefonódás nem hoz létre vagy nem erősít meg olyan gazdasági erőfölényt, amely akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését az érintett piacon (Tpvt. 14. §).

 • 15.

  Az összefonódással érintett piac(ok)nak minősülnek mindazok, amely(ek)en az összefonódás valamely (akár közvetlen, akár közvetett) résztvevője piaci tevékenységet fejt ki, melyek tekintetében a Versenytanács az összefonódás horizontális-, vertikális-, portfolió-, és konglomerátum hatásait vizsgálja a Gazdasági Versenyhivatal Elnökének és a Versenytanács Elnökének 1/2003. számú közleményében (a továbbiakban: Közlemény) foglaltak szerint.

 • 16.

  A Hochtief-csoport, illetve a Mélyépítő Kft. piaci részesedései alapján az összefonódásnak káros horizontális-, vertikális-, portfolió- és konglomerátum hatásai sem valószínűsíthetők.

 • 17.

  Mindezek alapján a Versenytanács a Tpvt. 77. § (1) bekezdés a) pontja szerinti határozatában - egyezően a Tpvt. 71. § (2) bekezdés alapján tett vizsgálói indítvánnyal - az összefonódást engedélyezte.

Az eljárási díj

 • 18.

  A Tpvt. 62. § (2) bekezdése szerint, ha a Versenytanács a Tpvt. 77. § (1) bekezdése b) pontjának alkalmazásával a vállalkozások összefonódását engedélyezi, egyúttal kötelezi az eljárás alá vont vállalkozást a Tpvt. 62. § (1) bekezdésben meghatározott eljárási díj megfizetésére.

 • 19.

  A Tpvt. 62. § (1) bekezdése alapján az eljárási díj összege kettőmillió forint, ha a Tpvt. 63. § (3) bekezdésének a) pontján alapul a versenytanácsi határozat, vagyis, ha a tranzakció nem minősül összefonódásnak (aa), nem engedélyköteles (ab), vagy "az engedély a 30. § (2) bekezdése alapján nyilvánvalóan nem tagadható meg" (ac). Minden egyéb esetben (Tpvt. 63. § (3) bekezdés b) pont) az eljárási díj tízmillió forint.

 • 20.

  Arra nézve a Tpvt. nem tartalmaz rendelkezést, hogy az összefonódás mely esetben minősül olyannak, amely "a 30. § (2) bekezdése alapján nyilvánvalóan nem tagadható meg". Az ezen feltételnek megfelelő, a Tpvt. 63. § (3) bekezdés ac) pontja szerinti (egyszerűsített), illetve b) pontja szerinti (teljeskörű) eljárásban elbírálható összefonódások megkülönböztetésekor a Versenytanács a - saját több éves gyakorlatát tükröző - Közleményből indul ki, mely alapján alkalmazhatónak találta a Tpvt. 63. § (3) bekezdésének ac) pontját, mire tekintettel a HC AG-t terhelő eljárási díj kettőmillió forint.

V.

Eljárási kérdések

 • 21.

  Az eljárási díj megfizetéséről rendelkezni nem kellett, mert a kérelmező a Tpvt. 62. § (1) bekezdése szerinti kettőmillió forintos eljárási díjat előzetesen lerótta.

 • 22.

  Az ügyfelek kérték a tárgyalás mellőzését, ezért a Versenytanács határozatát - a Tpvt. 74. § (1) bekezdésének alkalmazásával - tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 23.

  Az ügyfeleket megillető jogorvoslati jog a Tpvt. 83. § (1)-(2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2005. október 18.