Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-114/2005/7

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a ElectronicPartner Handel GmbH (Németország) kérelmező összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként részvett az ELEKTRO COMPUTER Rt. (Baja) és Takács Tibor (Tengelic), - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy az ElectronicPartner Handel GmbH az ELEKTRO COMPUTER Rt. meghatározott számú részvényének megvásárlásával a vállalkozást jelenleg is irányító Takács Tiborral közös irányítást szerezzen az ELEKTRO COMPUTER Rt. felett.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel.

Indoklás

I.

A kérelmezett összefonódás

 • 1.

  A kérelmező ElectronicPartner Handel GmbH (a továbbiakban mint ElectronicPartner) 2005. június 20. napján aláírt részvény adásvételi szerződésben megállapodott az ELEKTRO COMPUTER Rt. tulajdonosaival, hogy megvásárolja az ELEKTRO COMPUTER Rt. 1206 darab 10.000. forint névértékű részvényét, amely 25 százalékos tulajdoni hányadot képvisel, azzal a feltétellel, hogy a Gazdasági Versenyhivatal engedélyezi az ügyletet.

 • 2.

  A kérelem a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban mint Tpvt.) 68. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezésnek, miszerint a kérelemnek az ügy elbírálásához szükséges valamennyi tényt és adatot tartalmaznia kell, nem tett eleget, ezért a vizsgáló hiánypótlásra szólította fel az ElectronicPartnert és az ELEKTRO COMPUTER Rt.-t, amelynek a vállalkozások a 2005. augusztus 26. napján kelt beadvánnyal eleget tettek. Az eljárás a hiánypótlás megérkezésével 2005. augusztus 30-án indult meg.

 • 3.

  A kérelmezett összefonódást a 139/2004/EK tanácsi rendelet alapján az Európai Bizottságnak nem kell bejelenteni, mivel a rendeletben foglalt küszöbszámokat nem éri el a tranzakció értéke. Az összefonódást Magyarországon kívül más országokban nem jelentették be.

II.

Az összefonódás résztvevői

 • 4.

  Az ElectronicPartner 1976-ban jött létre. Tulajdonosa a németországi Haubrich Zentrale GmbH&Co. KG befektetéseket kezelő vállalkozás. Az ElectronicPartner több mint 60 vállalkozásban rendelkezik részesedéssel, amely vállalkozásokat holdingszerűen üzemeltet. Az ekként üzemeltetett vállalkozásokból kiemelendő a MediMax Electronic csoport, amely Németország területén elektronikai berendezések kiskereskedelmével foglalkozik. A cégcsoport számos egyéb tevékenységet végez, mint például telekommunikációs és ahhoz kapcsolódó szolgáltatások. A vállalkozás csoport Magyarországon nem folytatott üzleti tevékenységet, eddig ugyanis elsősorban Németországra, Ausztriára, Hollandiára, Belgiumra, Olaszországra és Spanyolországra koncentrált. Az ElectronicPartner saját bevallása szerint vezető európai csoport az innovatív és ügyfélközpontú szakkereskedők, a kedvező árakban és szortimentben jeleskedő nagy kiterjedésű szaküzletek és a professzionális rendszerházszolgáltatók területén.

 • 5.

  Az ELEKTRO COMPUTER Rt. 1995. óta működik részvénytársasági formában. A társaság jogelődje az ELEKTRO COMPUTER Kereskedelmi Kft. 1989-ben jött létre magyar magánszemélyek által alapítva. Ma szinte teljes egészében (kb. 99,8 %) két magánszemély tulajdonában áll. A vállalkozás fő tevékenységi körében a saját maga által üzemeltetett üzlethálózatán (Elektro Pont) keresztül főként szórakoztató elektronikai és háztartási gépek kiskereskedelmi értékesítésével foglalkozik. Az Elektro Pont Műszaki Szaküzletek üzletláncnak 38 tagja van. Az üzletek az ország 34 városában megtalálhatók. Az országszerte működő szaküzletekben a műszaki cikkek széles köre megtalálható, de emellett a vállalkozás különböző szolgáltatásokat is nyújt a vásárlóinak, mint pl. szállítás, hitelügyintézés, szerviz és szaktanácsadás. Az ELEKTRO COMPUTER Rt. becsült piaci részesedése 6 százalék körüli.

 • 6.

  Az ElectronicPartner cégcsoport előző évi forgalma 886.746. ezer euró volt. Magyarországon nem realizált árbevételt.

 • 7.

  Az ELEKTRO COMPUTER Rt. előző évi nettó árbevétele 15.185.371. ezer forint volt, amely teljes egészében Magyarországról származik.

III.

Az engedélykérési kötelezettség

 • 8.

  A Tpvt. 1. §-a szerint a törvény hatálya kiterjed a jogi személynek a Magyar Köztársaság területén tanúsított piaci magatartására. A törvény hatálya alá tartozik továbbá a vállalkozás külföldön tanúsított piaci magatartása is, ha annak hatása a Magyar Köztársaság területén érvényesülhet.

 • 9.

  A Tpvt. 23. § (1) bekezdés b) pontja értelmében vállalkozások összefonódása (koncentrációja) jön létre, ha egy vállalkozás vagy több vállalkozás közösen közvetlen vagy közvetett irányítást szerez egy vagy több tőle független vállalkozás egésze vagy része felett. A törvény alkalmazásában a (2) bekezdés alapján közvetlen irányítással rendelkezik egy vállalkozás vagy több vállalkozás közösen, ha szerződés alapján jogosult a másik vállalkozás döntéseinek meghatározó befolyásolására, vagy a másik vállalkozás döntéseinek meghatározó befolyásolására ténylegesen képessé válik.

 • 10.

  A Tpvt. 24. § (1) bekezdése a) pontjának értelmében a vállalkozások összefonódásához a Gazdasági Versenyhivataltól engedélyt kell kérni, ha az érintett vállalkozások előző üzleti évben elért együttes nettó árbevétele a tízmilliárd forintot meghaladja és az irányítás alá kerülő vállalkozás - a vállalkozáshoz kapcsolódó közvetett résztvevőkével együttes - előző évi nettó árbevétele ötszázmillió forint felett van. Mivel az érintett vállalkozások előző üzleti évben elért együttes nettó árbevétele és az irányítás alá kerülő vállalkozás nettó árbevétele is eléri - a Tpvt. 27. §-ára tekintettel - a törvény által előírt küszöbszámokat, ezért az összefonódás a Tpvt. rendelkezései értelmében engedélykötelesnek minősül.

 • 11.

  Az ELEKTRO COMPUTER Rt. Alapító Okiratának 10.1.9. pontja alapján a Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező részvények által megtestesített szavazatok 76%-át képviselő részvényesek jelen vannak. A Közgyűlésen a leadott szavazatok 76%-os többsége szükséges többek között (a) az Alapító Okirat módosításához meghatározott kivételekkel, (b) az alaptőke felemeléséhez és leszállításához, (c) a könyvvizsgáló megválasztásához, (d) a Társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározásához, (e) az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntéshez, (f) az igazgatóság által előterjesztendő üzleti tervhez, ha bizonyos feltételek teljesülnek, (g) más társaságokban részesedés szerzéséhez, elidegenítéséhez és megterheléséhez, és (h) bármilyen jogi formájú beszerzési szövetségbe való be- ill. kilépéshez, franchise, kooperációs ill. hasonló szerződések megkötéséhez, módosításához ill. megszüntetéséhez. Az ElectronicPartner előzetes meghallgatása szükséges többek között az igazgatóság által előterjesztendő üzleti tervvel kapcsolatban, a bérleti, haszonbérleti és egyéb használati szerződés, vagy egyéb ingatlanra ill. ingóra vonatkozó tartós jogviszony megkötése, módosítása és megszüntetése esetében. Utóbbi esetében csak akkor, ha a futamidő meghaladja az egy évet. Az ElectronicPartner előzetes meghallgatása szükséges továbbá cégjegyzésre jogosult munkavállaló kinevezése esetében. Az összefonódással érintett felek között 2005. június 20. napján szindikátusi szerződés jött létre, amely többek között arról rendelkezik, hogy az ELEKTRO COMPUTER Rt. forgalma európai szinten az ElectronicPartneren keresztül, a düsseldorfi International GmbH & Co. KG társaság által lesz elszámolva. Az ElectronicPartner a szindikátusi szerződés alapján egy tagot jelölhet az ELEKTRO COMPUTER Rt. igazgatóságába, akit a felek egyhangúlag megválasztanak, továbbá új igazgatósági tagi szerződések megkötéséhez az ElectronicPartner beleegyezése szükséges.

 • 12.

  A Versenytanács kialakult gyakorlata szerint közös irányítás akkor valósul meg, ha a vállalkozások a Tpvt. 23. § (2) bekezdés szerinti jogosítványaikat közösen gyakorolják. Objektív tényezők hiányában a közös irányítás feltételezi a tulajdonosok erre vonatkozó megállapodását. Ilyen megállapodásnak minősülnek azok a vétójogok, amelyek - a tulajdonos pénzügyi érdekeinek védelmén túlmenően - a vállalkozás piaci magatartására (üzletpolitikájára) vagy annak valamely meghatározó elemére (elemeire) is kiterjednek, mert a vétójoggal rendelkező tulajdonossal történő megegyezés nélkül a vállalkozás irányítására vonatkozó döntések nem hozhatóak meg.

 • 13.

  A 11. pontban kifejtettek alapján a Versenytanács megítélése szerint az ElectronicPartner jogosulttá válik az ELEKTRO COMPUTER Rt. döntéseinek meghatározó befolyásolására szerződés alapján. Bár az ElectronicPartner jogait biztosító rendelkezések egy része a tulajdonos pénzügyi érdekeit védi, más jogok, így különösen az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntési jogosultság, az új igazgatósági tagok kinevezésére vonatkozó hozzájárulási jog és egy igazgató kinevezésének a joga, összességében lehetővé teszik, hogy az ElectronicPartner az ELEKTRO COMPUTER Rt. üzletpolitikájának alapvető elemeire meghatározó befolyással legyen.

 • 14.

  A fentebb kifejtettek alapján az összefonódás a Tpvt. 23. § (1) és (2) bekezdése alapján engedélykötelesnek minősül.

IV.

Az engedélyezés

 • 15.

  A Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedély megadását, ha a 30. § (1) bekezdésben foglaltak figyelembevételével, az összefonódás nem hoz létre vagy nem erősít meg olyan gazdasági erőfölényt, amely akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését az érintett piacon vagy annak jelentős részén.

 • 16.

  Az összefonódás értékelésekor a Versenytanács az érintett piacon vizsgálja annak lehetséges következményeit. A Tpvt. 14. §-a értelmében az érintett piacot az áru és a földrajzi terület figyelembevételével kell meghatározni. Ennek során többek között figyelembe kell venni az árut - a felhasználási célra, az árra, a minőségre és a teljesítés feltételeire tekintettel - ésszerűen helyettesítő árukat (keresleti helyettesíthetőség), a kínálati helyettesíthetőség szempontjait és a Tpvt. 30. §-ára tekintettel az érintett piacok szerkezetét, az érintett piacokon fennálló vagy lehetséges versenyt, a beszerzési és értékesítési lehetőségeket, a piacra lépés és a piacról történő kilépés költségeit, kockázatait, valamint műszaki, gazdasági és jogi feltételeit és az összefonódás várható hatását az érintett piacokon folyó versenyre.

 • 17.

  A Versenytanács az érintett árupiac vonatkozásában a műszaki cikkek, háztartási gépek és szórakoztató elektronikai cikkek kereskedelmét vizsgálta elsősorban. A piac sokszereplős, azon nagy, tőkeerős és kisebb vállalkozások egyaránt jelen vannak és jellemzően éles az árverseny. Az érintett piacon igen nagy szerepe van a reklámoknak, illetve a marketing tevékenységnek. A piacon uralkodó versenyre jellemző, hogy 2004 és 2005 során kilépett a piacról a Herta és a Keravill, de belépett a Saturn áruházlánc.

 • 18.

  A földrajzi piac tekintetében a Versenytanács álláspontja, hogy bár az érintett árupiac termékei a könnyen szállítható termékek közé tartoznak, az összefonódás jellemzői alapján jelen eljárásban elegendő a magyarországi piac vizsgálata.

 • 19.

  A rendelkezésre álló adatok alapján a vizsgált piaci szegmens tekintetében a piacra lépésnek nincsenek az átlagosnál nehezebben teljesíthető feltételei és nincs szükség különösen nagy értékű beruházásra sem.

 • 20.

  A fentebb kifejtetteken túl, figyelemmel a Tpvt. eddigi alkalmazási tapasztalataira, a Versenytanács az összefonódás horizontális-, vertikális-, portfolió és konglomerátum hatásait vizsgálta a Gazdasági Versenyhivatal Elnökének és a Versenytanács Elnökének 1/2003. sz. Közleményében (1/2003. sz. Közlemény) foglaltak szerint. A vállalkozások meglévő piaci részesedésére, a vizsgált termékpiac speciális adottságaira és az erős versenyre tekintettel, a Versenytanács álláspontja szerint nem valószínűsíthető a versenyre káros horizontális-, vertikális-, portfolió- vagy konglomerátum hatás.

 • 21.

  A Szerződés versenykorlátozó feltételeket nem tartalmaz.

 • 22.

  A Versenytanács egységes gyakorlata alapján a közös irányítás lényegi eleme, hogy a közösen irányító tulajdonosoknak az irányított vállalkozás piaci magatartását (üzletpolitikáját) meghatározó legfontosabb kérdésekben egyezségre kell jutniuk egymással. A Versenytanács álláspontja szerint az ElectronicPartner az Alapító Okiratban foglalt rendelkezések alapján képessé válik az ELEKTRO COMPUTER Rt. üzletpolitikájának és a döntések legfontosabb kérdésekben történő meghatározó befolyásolására.

 • 23.

  A Versenytanács a fentebb kifejtettek alapján - egyezően a vizsgálói jelentésben foglalt indítvánnyal - megállapította, hogy a szerződéssel létrejövő összefonódás a Tpvt. 30. § (1) bekezdésére is tekintettel nem hoz létre, illetve nem erősít meg a hatékony versenyt veszélyeztető gazdasági erőfölényt az érintett piacon, így a kérelmezett összefonódás engedélyezése a Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján nem tagadható meg, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

V.

Az összefonódás engedélyezésének nyilvánvalósága

 • 24.

  A Tpvt. 63.§ (3) bekezdésének ac) pontja szerint a versenytanácsi határozatot a kérelem beérkezésétől, illetve a hiányok pótlásától számított 45 (a határidő Tpvt. 63. § (6) bekezdése alapján történő meghosszabbítása esetén 105) napon belül kell meghozni, amennyiben "az engedély a 30. § (2) bekezdése alapján nyilvánvalóan nem tagadható meg", amely esetben a Tpvt. 62. § (1) bekezdése alapján az eljárási díj összege kettőmillió forint.

 • 25.

  Az egyszerűsített- és teljeskörű eljárásban engedélyezhető összefonódások megkülönböztetésének szempontjairól szóló 1/2003. sz. Közlemény 14. ii.) pontjára és a 13. pontjára tekintettel az összefonódást a Versenytanács egyszerűsített eljárás keretében bírálta el.

VI.

Eljárási kérdések

 • 26.

  A Tpvt. 63. § (3) bekezdése ac) pontjának alkalmazásából következőleg az eljárási díj megfizetéséről rendelkezni nem kellett, mert a kérelmező a Tpvt. 62. § (1) bekezdése szerinti kettőmillió forintos eljárási díjat lerótta.

 • 27.

  Az ügyfelek kérték a tárgyalás mellőzését, ezért a Versenytanács határozatát - a Tpvt. 74. § (1) bekezdésének alkalmazásával - tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 28.

  Az ügyfeleket megillető jogorvoslati jog a Tpvt. 83. § (1)-(2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2005. október 12.