Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-90/2005/UV

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a T-Könyv Szolgáltató és Kiadó Kft. (Budapest) ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása miatt indított eljárásban tárgyaláson kívül meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács az utóvizsgálatot megszünteti.

A jelen határozattal szemben jogorvoslatnak nincs helye.

Indoklás

 • 1.

  A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Vj-90/2005/26. számú határozatában megállapította, hogy a T-Könyv Szolgáltató és Kiadó Kft. a fogyasztók választási szabadságát indokolatlanul korlátozó üzleti módszert alkalmaz, amikor szerződési ajánlatát annak látszatát keltve juttatja el a fogyasztókhoz, hogy az egy már korábban megkötött szerződés alapján kibocsátott számla. A Versenytanács e magatartás folytatását a határozat kézhezvételétől megtiltotta.

 • 2.

  A Gazdasági Versenyhivatal Fogyasztóvédelmi Irodája 2006. május 16-án utóvizsgálatot indított annak vizsgálatára, hogy az eljárás alá vont a jogsértő magatartás tanúsítását megszüntette-e.

 • 3.

  Az utóvizsgálat során az eljárás előadta, hogy a Versenytanács határozatának meghozatala óta nem folytatta a megtiltott tevékenységet, a határozat kézhezvételétől egyetlen ajánlatot sem küldött ki, egyetlen újabb szerződést sem kötött. A Fogyasztóvédelmi Iroda által elétárt dokumentum kapcsán ismertette, az adott vállalkozással 2005. július 29-én lépett szerződéses viszonyra, azóta küldött (eddig még ki nem egyenlített) számlákat a vállalkozásnak.

 • 4.

  Az utóvizsgálati jelentés megállapította, nem jutott a vizsgáló birtokába bizonyíték arra nézve, hogy az eljárás alá vont folytatta a Versenytanács Vj-90/2005. számú ügyben hozott határozatában megtiltott magatartást, ezért a vizsgáló az eljárás megszüntetését indítványozta.

 • 5.

  A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (továbbiakban Tpvt.) 76.§-a (1) bekezdésének b) pontja szerint a vizsgáló az eljáró versenytanács határozatával befejezett ügyben utóvizsgálatot tarthat. A Tpvt. 47.§-a (1) bekezdésének c) pontja szerint az utóvizsgálat a versenyfelügyeleti eljárás egyik szakasza. A Tpvt. 76.§-a (3) bekezdésének a) pontja értelmében az eljáró versenytanács a vizsgáló jelentése alapján az érdemi határozat önkéntes teljesítésének megállapítása esetén az utóvizsgálatot megszünteti.

 • 6.

  A Versenytanács a Vj-90/2005/26. számú határozatában a jogsértés Tpvt. 77.§-a (1) bekezdésének d) pontja alapján történő megállapítása mellett szükségesnek tartotta a törvénybe ütköző magatartás további folytatásának ugyanezen bekezdés f) pontja szerinti megtiltását is, amely azt jelenti, hogy a határozat kézhezvételétől az eljárás alá vont a fogyasztók számára nem küldhet olyan szerződési ajánlatot, amely egy már korábban megkötött szerződés alapján kibocsátott számla látszatát kelti, vagy egyébként azt az üzenetet közvetíti, hogy már létrejött a szerződés a fogyasztó és az eljárás alá vont között (lásd a határozat 34. pontját).

  A vizsgáló jelentése és a jelen utóvizsgálat eredményeként rendelkezésre álló egyéb iratok azt mutatják, hogy az eljárás alá vont a Vj-90/2005/26. számú határozat kézhezvételét követően a fogyasztók számára nem küldött meg olyan szerződési ajánlatot, amely egy már korábban megkötött szerződés alapján kibocsátott számla látszatát kelti, vagy egyébként azt az üzenetet közvetíti, hogy már létrejött a szerződés a fogyasztó és az eljárás alá vont között. A rendelkezésre álló két számla nem minősül a Vj-90/2005/26. számú határozat szerinti szerződési ajánlatnak (lásd a Vj-90/2005/26. számú határozat 6. pontját), így azok alapján sem lehet arra a következtetésre jutni, hogy az eljárás alá vont nem hajtotta végre az érdemi határozatot.

 • 7.

  Figyelemmel a fentiekre a Versenytanács a rendelkező részben foglaltak szerint döntött, megszüntetve az utóvizsgálatot.

 • 8.

  A jelen határozattal szembeni jogorvoslati jogot a Tpvt. 82.§-ának (1) bekezdése zárja ki. E bekezdés első mondata értelmében a vizsgálónak, illetve az eljáró versenytanácsnak az eljárás során hozott határozata ellen külön jogorvoslatnak akkor van helye, ha azt a Tpvt. megengedi. A Tpvt. a 76.§ (4) bekezdésének d) pontjával kapcsolatban ilyen rendelkezést nem tartalmaz, ezért e határozattal szemben nincs helye jogorvoslatnak.

Budapest, 2006. június 27.