Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj/082-050/2010.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a

  • A felszámoló által képviselt Larabay Food Kft. "f.a." (Budapest) I.r.,

  • valamint az S.B.G. & K Ügyvédi Iroda (Budapest) által képviselt Experiment Food Kft. (Gyál) II.r. és

  • Pesti Ebéd Vendéglátás Kft. (Budapest) III.r.

eljárás alá vont vállalkozások ellen a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának és az élelmiszerek jelölése és megjelenítése során előírt rendelkezések feltételezett megsértése miatt indított eljárásban meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró Versenytanács megállapítja , hogy az eljárás alá vontak az általuk 2009. július 1. és 2010. július 30. között alkalmazott, a nyomtatott sajtóban és az interneten megjelent, valamint a rádió adásban sugárzott reklámjaikkal fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytattak, azáltal, hogy

  • megalapozatlanul tüntették fel az egyes "fogyasztó" étrendekkel elérhető testsúlycsökkenés várható mértékét;

  • nem minden esetben alkalmazták megalapozottan a "zsírégető" kifejezést és kommunikálták a fogyasztók felé, hogy önmagában a "zsírégető liszttel" készült ételek fogyasztása elegendő a fogyáshoz;

  • megalapozatlanul szerepeltettek az étrendekhez kapcsolódóan egészségre ható állításokat, illetve gyógyhatásokat;

  • nem megalapozottan alkalmaztak a lúgosításra, illetve méregtelenítésre vonatkozó állításokat.

Az eljárás alá vontak ezáltal megsértették

  • a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény 3.§-ának (1) bekezdésében írt tilalmat, figyelemmel a 6. § (1) bekezdésének bg), bj) pontjaiban foglaltakra, továbbá

  • az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 10.§-ának (2)-(4) bekezdésében foglaltakat.

A fentiekre tekintettel az eljáró versenytanács az eljárás alá vont vállalkozások számára megtiltja a jogsértő magatartás további folytatását, a jelen határozat kézhezvételétől számított 15 nap elteltével.

A Versenytanács kötelezi a Larabay Food Kft. "f.a." I.r., eljárás alá vont vállalkozást 3.000.000.- Ft (azaz Hárommillió forint) versenyfelügyeleti bírság megfizetésére.

A Versenytanács kötelezi az Experiment Food Kft. II.r. eljárás alá vont vállalkozást összesen 15.000.000.- Ft (azaz Tizenötmillió forint) versenyfelügyeleti bírság megfizetésére, amely tartalmazza a Pesti Ebéd Vendéglátás Kft. III.r. eljárás alá vont vállalkozásra kirótt 3.000.000.- Ft (azaz Hárommillió forint) bírságot is.

Az Experiment Food Kft az összesen megállapított bírság összegét hat havi (6) egyenlő részletekben jogosult megfizetni. Az egyes részletek megfizetésének határideje minden hónap 10. napja. Egy részlettel való elmaradás esetén a részletfizetési kedvezmény megszűnik, és a teljes hátralékos összeg egy összegben esedékes.

A bírságot a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számla javára kötelesek megfizetni, a közlemény rovatban feltüntetve az eljárás alá vont nevét, a versenyfelügyeleti eljárás számát és a befizetés jogcímét (bírság).

Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal elrendeli a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Törvényszéknek címzett, de a Versenytanácsnál benyújtható vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, amely kérelmet az ügyfél a keresetlevélben terjesztheti elő.

Az eljáró versenytanács meghozta továbbá az alábbi

végzést.

Az eljáró versenytanács a fentieken túlmenően, az eljárás alá vont vállalkozások által az egész napos étrendek elemeként szereplő ételek esetén a "zsírégető" jelzővel kapcsolatban alkalmazott kereskedelmi kommunikációkban használt, a fogyasztóknak nyújtott tájékoztatások tekintetében a versenyfelügyeleti eljárást megszünteti.

A végzés felülvizsgálatát a kézhezvételétől számított 8 napon belül a Fővárosi Törvényszékhez címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtandó, vagy ajánlott küldeményként postára adott jogorvoslati kérelemmel lehet kérni. A kérelmet a Fővárosi Törvényszék nemperes eljárásban bírálja felül, amely során kizárólag okirati bizonyításnak van helye, azonban a bíróság a feleket a szükségeshez képest meghallgathatja.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.