Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj/066-301/2011.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az Ormai és Társai CMS Cameron McKenna Ügyvédi Iroda által képviselt Magyar RTL Televízió Zrt. (Budapest) kérelmező összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként részt vett a szintén az Ormai és Társai CMS Cameron McKenna Ügyvédi Iroda által képviselt IKO Televisions Kft. (Budapest), - tárgyaláson kívül - a meghozta az alábbi

határozatot.

A Versenytanács engedélyezi, hogy a Magyar RTL Televízió Zrt. irányítást szerezzen az IKO Televisions Kft. felett. A Versenytanács egyben kötelezettségként írja elő a Magyar RTL Televízió Zrt. számára az alábbiakat.

I. Fogalom-meghatározások

Ár: az adott célcsoportra vonatkozó 30 másodperc hosszúságú reklámfilm sugárzásának átlag "Cost per GRP" (költség per bruttó nézettségi százalékpont) ára;

Csatornák: az RTL-Klub és a Tranzakciós Csatornák;

Jogosult Vállalkozás: mindazon vállalkozások (így különösen hirdetők és ügynökségek), amelyek a Kötelezettségvállalás időtartama alatt a Csatornák közül egy vagy több Csatornán reklámidőt kívánnak vásárolni;

Kezdő Nap: a Gazdasági Versenyhivatal Összefonódást engedélyező határozatának kézhezvételét követő nap;

Kötelezettség: az M-RTL által vállalt, jelen határozatban előírt kötelezettségek összessége;

Kérelmező, vagy M-RTL: Magyar RTL Televízió Zrt. (székhely: 1222 Budapest, Nagytétényi út 29.);

M-RTL-csoport: az M-RTL és M-RTL-lel egy vállalkozáscsoportba [Tpvt. 15.§ (2)] tartozó vállalkozások;

Összefonódás: az M-RTL IKO Televisions Kft. ("IKOT") feletti irányításszerzése;

RTL Klub: az M-RTL által működtetett, országos kereskedelmi televíziós médiaszolgáltatás, amely az Összefonódást engedélyező határozat időpontjában RTL Klub néven elérhető;

Tpvt.: a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény;

Tranzakciós Csatornák: az Összefonódás keretében a Kérelmező által megszerezni kívánt televíziós médiaszolgáltatások, amelyek az Összefonódást engedélyező határozat időpontjában az alábbi néven elérhetőek: Film+, Film+2, Cool, Sorozat, Prizma, Muzsika TV és Reflektor;

Ügyfél-specifikus ár: annak a vállalkozásnak adott Ár, akinek érdekében a reklám közzétételre kerül, illetve, aki saját érdekében a reklám közzétételét megrendeli;

Ügynökségi ár: annak a vállalkozásnak adott Ár, aki meg nem nevezett vállalkozás(ok) részére reklámidőt vásárol.

II. Kötelezettség az elkülönített értékesítés lehetőségének biztosítására

1) A Kötelezettség

a) Az M-RTL köteles bármely Jogosult Vállalkozás számára ésszerű és indokolatlan megkülönbözetéstől mentes feltételekkel biztosítani azt, hogy a Tranzakciós Csatornák és az RTL Klub reklámidejét egyenként, egymástól függetlenül is megvásárolhassa (" Elkülönült Értékesítés "), amely esetben a Tranzakciós Csatornák közül egyeseknek vagy valamennyinek olyan csomagban történő együttes értékesítése, amely az RTL Klubot nem tartalmazza, szintén Elkülönült Értékesítésnek minősül. Az M-RTL köteles továbbá az Elkülönült Értékesítés lehetőségéről és igénybevételi feltételeiről (az RTL Klub vonatkozásában az Ár kiszámítási módját és az ár és kedvezmény megállapítási tényezőket, illetve a Tranzakciós Csatornák vonatkozásában az Árakat és az ár és kedvezmény megállapítási tényezőket, valamint az azokhoz kapcsolódó egyéb feltételeket), azok esetleges változásairól a Jogosult Vállalkozásokat a mindenkor hatályos általános szerződési feltételeiben tájékoztatni.

b) M-RTL emellett köteles az RTL Klub vonatkozásában a fennálló gyakorlatával megegyező módon kizárólag Ügyfél-specifikus (nem Ügynökségi) Árakat tartalmazó árazást alkalmazni, és ezt rögzíteni a mindenkor hatályos általános szerződési feltételeiben. Ennek megfelelően a jelen Kötelezettség az ügynökség típusú Jogosult Vállalkozások vonatkozásában - mivel RTL Klub vonatkozásában az ügynökségek számára történő Elkülönült Értékesítés és Csomagértékesítés nem valósul meg - nem releváns; így a jelen Kötelezettségben foglaltak az ügynökségi értékesítés vonatkozásában nem alkalmazandóak.

c) Az M-RTL köteles az Elkülönült Értékesítés esetében az adott, az Elkülönült Értékesítésben meghatározott egyes Csatornák (" Elkülönült Értékesítéssel Érintett Csatorna ") reklámidejét olyan Áron és feltételekkel értékesíteni, amelyek bármely vagy mindegyik Tranzakciós Csatorna és az RTL Klub nem Elkülönült Értékesítésnek számító, összekapcsolt kedvezménnyel történő értékesítésére vonatkozó értékesítési Árához és feltételeihez képest (" Csomagértékesítés ") csak ésszerű, indokolt mértékben és indokolatlan megkülönböztetéstől mentes módon térnek el, értve ezalatt különösen, hogy a feltételek eltérései mellett a Jogosult Vállalkozás számára gazdaságilag ésszerű lehet az Elkülönült Értékesítés hirdetési célú igénybevétele, akár önmagában, akár más, az M-RTL csoporton kívüli csatornákkal együttesen. Ennek megfelelően a jelen pont szerinti kötelezettség azon értékesítési formákra is vonatkozik a Csatornák vonatkozásában, amelyek keretében a Csatornákat az M-RTL csoport más, nem az M-RTL csoporthoz tartozó csatornákkal összekapcsolva (vagy bármilyen kapcsolt kedvezmény mellett) értékesíti.

d) Az M-RTL köteles a Kötelezettség időbeli hatálya alatt az M-RTL csoport vonatkozásában tulajdonosi jogait oly módon gyakorolni, hogy azzal biztosítsa a Kötelezettségvállalás bármely és mindegyik, az M-RTL csoportba tartozó vállalkozás általi teljesítését.

e) Az M-RTL köteles a Csatornák reklámidejének továbbértékesítésére vonatkozó szerződéseiben a fenti a)-c) pontokban foglalt kötelezettségek megfelelő érvényesülését biztosítani.

 

2) Dokumentáció

a) Az M-RTL köteles az 1) pont szerinti Kötelezettség keretében, annak teljesítése és ellenőrzése céljából olyan - az 1 a) pont értelmében, az általános szerződési feltételekben erről rögzítettek alapjául szolgáló - árnyilvántartást alkalmazni, amely tartalmazza mind az Elkülönült Értékesítéssel, mind a Csomagértékesítéssel érintett Csatornák reklámidejének az adott értékesítési forma keretében az M-RTL csoport által érvényesített értékesítési Árait és a Jogosult Vállalkozásoknak kínált valamennyi (így különösen a volumen, illetve költési arány vállalásától függő) kedvezmény feltételeit és mértékét (" Árnyilvántartási Rendszer "). Az Árnyilvántartási Rendszer az Árakat és az azt módosító kedvezmények mértékét azok lehetséges sávjaként is bemutathatja, a lehető legteljesebb mértékben felsorolva a kedvezmények alapjául szolgáló egyes feltételeket és a feltételek fennállása esetén adható kedvezmény(ek) legkisebb és legnagyobb mértékét.

b) Az M-RTL az Árnyilvántartási Rendszert úgy alakítja ki, hogy az alkalmas legyen az Elkülönült Értékesítéssel és a Csomagértékesítéssel érintett Csatornák reklámideje értékesítési Árainak és feltételeinek összehasonlítására.

c) Az Árnyilvántartási Rendszer melléklete (" Melléklet ") tartalmazza az Elkülönült Értékesítéssel és a Csomagértékesítéssel érintett Csatornák reklámidejének azonos értékesítési feltételek fennállása esetén érvényesülő értékesítési Árai közötti különbségek bemutatását, az Árnyilvántartási Rendszernek megfelelő struktúrában.

d) A Melléklet tartalmazza továbbá annak az M-RTL általi bemutatását, hogy az Elkülönült Értékesítéssel érintett Csatornák értékesítési Árai és az Árnyilvántartási Rendszerben rögzített egyéb feltételei, illetve a Csomagértékesítéssel érintett Csatornák értékesítési Árai és az Árnyilvántartási Rendszerben rögzített egyéb feltételei közötti eltérések mennyiben tekinthetők ésszerűnek és indokoltnak, így különösen annak indokolását, hogy a bemutatott eltérések mellett gazdaságilag ésszerű lehet a Jogosult Vállalkozás számára az M-RTL csoporton kívüli csatorna és csatornákat tartalmazó csomagok hirdetési célú használata is.

e) A Melléklet tartalmazza továbbá az M-RTL előző pont szerinti érvelését alátámasztó, valamint az M-RTL csoport rendelkezésére álló egyéb adatokat, amelyek jelen kötelezettség GVH általi ellenőrzését elősegíthetik, így különösen

i. az M-RTL csoport csatornáira, valamint az M-RTL csoporton kívüli csatornákra vonatkozóan az M-RTL csoport rendelkezésére álló releváns nézettségi és reklámpiaci mutatókat (így különösen SHR, értékesített GRP, affinitás, célcsoportonként);

ii. az M-RTL csoporton kívüli, de az M-RTL csoport által értékesített csatornákra vonatkozóan az M-RTL csoport rendelkezésére álló releváns nézettségi és reklámpiaci mutatókat (így különösen SHR, értékesített GRP, affinitás, ár, célcsoportonként); és

iii. az Elkülönült Értékesítés és a Csomagértékesítés keretében értékesített Csatornák havi értékesítési adatait (így különösen célcsoportonként értékesített GRP-mennyiség és net net bevétel), Elkülönült Értékesítés és Csomagértékesítés szerinti bontásban, az Árnyilvántartási Rendszer legutóbbi - 2) f) pont szerinti - benyújtásának időpontjától kezdődően.

f) Az M-RTL köteles a Csomagértékesítés bevezetésekor, illetve azt követően a Csomagértékesítéssel és/vagy az Elkülönült Értékesítéssel érintett Csatornák értékesítésének feltételeiben bekövetkező, az Árnyilvántartási Rendszert, illetve az 1) a) pont alapján az általános szerződési feltételekben rögzítetteket érintő bármilyen, a Jogosult Vállalkozással közölt módosítás esetén - legkésőbb a Csomagértékesítés bevezetését, illetve a módosítás alkalmazását követő 30 napon belül - a 2) pont szerinti Árnyilvántartási Rendszert és Mellékleteit valamint az 1) a) pont szerinti, a Jogosult Vállalkozásokkal közölt általános szerződési feltételeket benyújtani a Gazdasági Versenyhivatalnak.

 

3) Hatályba lépés

Az M-RTL köteles a Kötelezettségnek megfelelően eljárni a Kezdő Naptól kezdődően.

 

4) Időbeli hatály

A jelen Kötelezettség a Kezdő Naptól 2013. december 31-ig teljesített Elkülönült Értékesítésekre és Csomagértékesítésekre hatályos.

Ha a kötelezett a jelen határozatban előírt valamely kötelezettséget nem teljesíti, a Gazdasági Versenyhivatal a határozatot visszavonja. Amennyiben a mulasztás a kötelezettnek fel nem róható okra vezethető vissza, a Gazdasági Versenyhivatal jelen határozatát módosíthatja.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa mint a jelen ügyben a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 171. §-a alapján eljáró szakhatóság 1309/2011. (X. 05.) számú szakhatósági állásfoglalása szerint "[a] Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (1088 Budapest, Reviczky utca 5.; a továbbiakban: Médiatanács) a Magyar RTL Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak (1222 Budapest, Nagytétényi út 29.; cégjegyzékszáma: 01-10-043422) (a továbbiakban: M-RTL, Kérelmező) az IKO Televisions Korlátolt Felelősségű Társasággal (1222 Budapest, Nagytétényi út 29.; cégjegyzékszáma: 01-09-952665) (a továbbiakban: IKO Televisions), valamint az IKO Romania Srl.-lel (1-5 David Praporgescu Street, 6th floor, Apartment 14/A, sector 2, Bucharest, Romania) (a továbbiakban: IKO Romania) tervezett összefonódásához az előzetes szakhatósági hozzájárulását megadja.

A jelen előzetes szakhatósági hozzájárulás a kiadásától számított hat hónapon belül használható fel, amennyiben a szakhatósági hozzájárulás szempontjából meghatározó ténybeli, piaci és szabályozási körülmények a szakhatósági állásfoglalás kiadását követően nem változtak.

A jelen előzetes szakhatósági hozzájárulás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a versenyhatósági összefonódás engedélyezése iránti eljárásban hozott határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg."

A Versenytanács kötelezi továbbá a Magyar RTL Televízió Zrt.-t, hogy a határozat kézhezvételétől számított tizenöt napon belül fizessen meg további 12.000.000,- Ft (tizenkettőmillió forint) eljárási díjat a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037571 számú eljárási díjbevételi számlája javára. Ha a kötelezett az eljárási díjfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. Az eljárási díj és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal elrendeli a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtott, vagy ajánlott küldeményként postára adott, a Fővárosi Bírósághoz címzett keresettel. A Fővárosi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.