Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1245, Budapest 5. Pf. 1036
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/102/2012.
Iktatószám: Vj/102-46 /2012.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Koruhely Ügyvédi Iroda (1095 Budapest, Mester u. 22. IV. em. 3.) által képviselt Dotal Plus Hungary Kft. (1061 Budapest, Andrássy út 2.) és a Ragányi Richardt ügyvezető (1039 Budapest, Margitliget utca 1. 4. em. 37.) által képviselt Life Organization Szolgáltató Kft. (1077 Budapest, Rottenbiller u. 44.) eljárás alá vont vállalkozások ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy az eljárás alá vont vállalkozások a Metropol és a Blikk című napilapokban 2012 áprilisától 2012. december 19-ig közzétett hirdetésekkel megtévesztették a fogyasztókat az általuk kínált szolgáltatás jellemzői tekintetében.

Az eljáró versenytanács megtiltja a jogsértő magatartás folytatását és a Dotal Plus Hungary Kft.-t 849.528 Ft (nyolcszáznegyvenkilencezer-ötszázhuszonnyolc forint), a Life Organization Szolgáltató Kft.-t 92.400 Ft (kilencvenkétezer-négyszáz forint) bírság megfizetésére kötelezi, amely összegeket a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetni.

Ha a kötelezettek a bírságfizetési kötelezettségüknek határidőben nem tesznek eleget, késedelmi pótlékot kötelesek fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa meghozta továbbá az alábbi

végzést.

Az eljáró versenytanács a versenyfelügyeleti eljárást megszünteti a szerződéskötéshez kapcsolódó tájékoztatások tekintetében.

A végzéssel szemben a közléstől számított 8 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett jogorvoslati kérelemmel lehet élni.

Ha a jogorvoslatra jogosult az egybefoglalt határozat és végzés ellen jogorvoslattal él, a határozat elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.