Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím : 1245, Budapest 5. Pf. 1036
Telefon : (06-1) 472-8865, Fax : (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/101/2012.
Iktatószám : Vj/101-42/2012.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Futó Gábor ügyvezető (1222 Budapest, Liszt Ferenc utca 83.) által képviselt InterCash Consulting Kft. (1062 Budapest, Váci út 1-3.) és a Veres Gábor ügyvezető (kézbesítési megbízottja: dr. K. P.) által képviselt Multi Credit Finance Solutions Kft. (1078 Budapest, Rottenbiller utca 44.) eljárás alá vontak ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy az InterCash Consulting Kft. a 2011. április 13-tól 2012. augusztus 16-ig, a Multi Credit Finance Solutions Kft. a 2012. augusztus 17-től 2012. december 18-ig tartó időszakban a nyomtatott sajtóban megjelentetett, fogyasztói csoportokkal kapcsolatos reklámokkal fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott.

Az eljáró versenytanács megtiltja a jogsértő magatartás folytatását és az InterCash Consulting Kft. -t 12.824.800,- Ft (tizenkettőmillió-nyolcszázhuszonnégyezer-nyolcszáz forint), míg a Multi Credit Finance Solutions Kft. 6.443.310,- Ft (hatmillió-négyszáznegyvenháromezer-háromszáztíz forint) bírság megfizetésére kötelezi, amely összeget a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetni.

Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.