Nyomtatható verzió PDF formátumban 

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.

Levélcím: 1391, Budapest 62. Pf. 24.

Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860

Ügyszám: Vj/66/2012.

Iktatószám: Vj/66-65/2012.

Nem tartalmaz védett adatot!

 

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa

 

  • a Szongoth Gábor Gyula ügyvezető által képviselt GEO-LOG Környezetvédelmi és Geofizikai Kft. (1142 Budapest, Rákospatak u. 79/b.) I. rendű;

 

  • a Kerbolt Tamás ügyvezető által képviselt „GEOSERVICE”Geofizikai, Geológiai és Kútszelvényező Korlátolt Felelősségű Társaság (3527 Miskolc, József A. u. 59.) II. rendű;

 

  • a Lipták Ernő ügyvezető által képviselt Mélyfúrási Információ Szolgáltató Kft. (5000 Szolnok, Kőrösi u. 43.) III. rendű;

 

  • a Stifter Gyula üzletvezetésre jogosult tag által képviselt „GEO-GENESIS” Műszergyártó- és Kutató Betéti Társaság (8103 Várpalota/Inota/, Thököly u. 17.) IV. rendű;

 

  • M. L. egyéni vállalkozó (8100 Várpalota, Felsőinkám u. 5. fszt. 3.) V. rendű

eljárás alá vont vállalkozásokkal szemben gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban – nyilvános tárgyalást követően – meghozta az alábbi

határozatot.

 

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a GEO-LOG Környezetvédelmi és Geofizikai Kft. I. rendű és a „GEOSERVICE” Geofizikai, Geológiai és Kútszelvényező Korlátolt Felelősségű Társaság II. rendű eljárás alá vontak

I. egységes, komplex és folyamatos jogsértést követtek el azzal, hogy a Mátrai Erőmű Zrt. tulajdonában álló bányákban víztelenítő kutak fúrásakor végzendő geofizikai mérésekkel kapcsolatos feladatok elvégzése érdekében a 2009-2010. közötti a visontai és a bükkábrányi bányák, valamint a 2011. évi visontai bánya kapcsán kiírt pályázatok vonatkozásában egyeztették a beadási áraikat és felosztották egymás között a piacot;

II. az Árpád-Agrár Zrt. 2009. évi hévízkutak komplex vizsgálati mérésére lebonyolított pályázata során egyeztették a beadási áraikat és felosztották egymás között a piacot.

Az eljáró versenytanács az I. pont alatti jogsértés miatt kötelezi

  • a GEO-LOG Környezetvédelmi és Geofizikai Kft. I. rendű eljárás alá vontat 3.530.000,- Ft – azaz hárommillió-ötszázharmincezer forint;

 

  • a „GEOSERVICE” Geofizikai, Geológiai és Kútszelvényező Korlátolt Felelősségű Társaság II. rendű eljárás alá vontat 4.410.000,- Ft – azaz négymillió-négyszáztízezer forint

 

bírság megfizetésére.

Az eljáró versenytanács a II. pont alatti jogsértés esetében a GEO-LOG Környezetvédelmi és Geofizikai Kft. I. rendű eljárás alá vonttal szemben mellőzi bírság kiszabását.

Az eljáró versenytanács a II. pont alatti jogsértés miatt kötelezi a „GEOSERVICE” Geofizikai, Geológiai és Kútszelvényező Korlátolt Felelősségű Társaság II. rendű eljárás alá vontat 2.810.000,- Ft – azaz kettőmillió-nyolcszáztízezer forint bírság megfizetésére.

A bírságot az eljárás alá vontak a határozat kézbesítésétől számított harminc napon belül kötelesek megfizetni a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlájára. Befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő: az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (bírság). Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Versenytanácsnál benyújtott, vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevélben terjesztheti elő.

Az eljáró versenytanács meghozta továbbá az alábbi

v é g z é s t.

I. Az eljáró versenytanács a Mátrai Erőmű Zrt. által az erőmű tulajdonában lévő bányákban víztelenítő kutak fúrásakor végzendő geofizikai mérések feladatvégzésére kiírt 2007-2008. között és a 2011. évi bükkábrányi bánya vonatkozásában valamint a 2012. évi pályázatok tekintetében a versenyfelügyeleti eljárást megszünteti.

II. Az eljáró versenytanács a Mélyfúrási Információ Szolgáltató Kft. III. rendű, a „GEO-GENESIS” Műszergyártó- és Kutató Betéti Társaság IV. rendű és Musitz László egyéni vállalkozó V. rendű eljárás alá vontakkal szemben a versenyfelügyeleti eljárást megszünteti.

A végzés ellen a kézhezvételtől számított 8 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett, de a Versenytanácsnál benyújtandó vagy ajánlott küldeményként postára adott jogorvoslati kérelemnek van helye. A jogorvoslati kérelmet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság nemperes eljárásban bírálja felül, amely során kizárólag okirati bizonyításnak van helye, azonban a bíróság a feleket a szükségeshez képest meghallgathatja.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.