Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391, Budapest 62. Pf. 211.
Telefon:
(06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám:
Vj/083/2013.
Iktatószám:
Vj/083-44/2013.

Üzleti titkot nem tartalmaz!

Betekinthető!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Dr. Sz. Sz. ügyvéd által képviselt Culevit Rákkutató és Gyógyszerfejlesztő Kft. (1074 Budapest, Dohány u 46. félem. 5.) eljárás alá vont vállalkozás ellen jogsértő kereskedelmi gyakorlat miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban  megtartott nyilvános tárgyalást követően meghozta a következő

h a t á r o z a t o t

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a Culevit Rákkutató és Gyógyszerfejlesztő Kft. 2011 márciusa és 2013. november 4. között jogsértést valósított meg azáltal, hogy egyes kereskedelmi kommunikációiban a Culevit megnevezésű speciális – gyógyászati célra szánt – tápszerekről betegség gyógyítására, kezelésére vonatkozó tulajdonságokat állított.

Az eljáró versenytanács kötelezi továbbá a Culevit Rákkutató és Gyógyszerfejlesztő Kft..-t 25.000.000 Ft (azaz Huszonötmillió Forint) bírság megfizetésére, amelyet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetni.

Az eljáró versenytanács a jelen határozat kézhezvételét követő 5. naptól számítva megtiltja a jogsértő magatartás további folytatását és egyben kötelezi a Culevit Rákkutató és Gyógyszerfejlesztő Kft.-t, hogy a tiltás végrehajtását legkésőbb e határozat kézhezvételétől számított 90 napon belül igazolja a Gazdasági Versenyhivatalnak.

Ha a kötelezett fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság, az eljárási díj, illetve a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Versenytanácsnál benyújtható, vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevélben terjesztheti elő.

 

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa meghozta továbbá az alábbi

végzést.

Az eljáró versenytanács a 2009. április 27. és 2011. március 1. közötti időszakra vonatkozóan az eljárást megszünteti.

A végzés felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 8 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A kérelmet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság nemperes eljárásban bírálja felül, amely során kizárólag okirati bizonyításnak van helye, azonban a bíróság a feleket a szükségeshez képest meghallgathatja.

Ha a jogorvoslatra jogosult az egybefoglalt határozat és végzés ellen jogorvoslattal él, a határozat elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.