Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/1/2021.
Iktatószám: VJ/1-87/2021.

Betekinthető

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Dentons Réczicza Ügyvédi Iroda (1061 Budapest, Andrássy út 11.) által képviselt Vodafone Magyarország Zrt. (1096 Budapest, Lechner Ödönfasor 6.) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban – tárgyalás tartását követően – meghozta az alábbi

határozatot.

  1. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa megállapítja, hogy a Vodafone megtévesztette a fogyasztókat, amikor 2017 júniusától kezdődően a tematikus Vodafone Pass szolgáltatásait korlátlanként népszerűsítette, azaz azt üzente, hogy azok révén meghatározott alkalmazások használata nem fogyasztja a felhasználó adatkeretét, miközben egyes funkciók, adatforgalmi irányok használata csökkentette a fogyasztók adatforgalmi keretét.
  2. Az eljáró versenytanács a jövőre nézve megtiltja a Vodafone Magyarország Zrt. számára a fenti magatartás folytatását, akként, hogy a honlapi tájékoztatások átalakítására a jelen határozat közlésétől számított 30 napon belül kerüljön sor. Ennek megtörténtét képernyőmentésekkel igazolja a kompenzációs vállalás igazolásának benyújtásakor.
  3. Az eljáró versenytanács egyidejűleg kötelezi a Vodafone Magyarország Zrt.-t az általa vállalt, a jelen határozat mellékletét képező kötelezettségek végrehajtására.
  4. Az eljáró versenytanács a fentiekre tekintettel az eljárás alá vonttal szemben 60.000.000 Ft (azaz Hatvanmillió forint) versenyfelügyeleti bírságot szab ki, amely összeget a kötelezett a Magyar Államkincstár 10032000-01037557-00000000 számú versenyfelügyeleti bírságszámlája javára köteles megfizetni a határozat közlésétől számított 30 napon belül. Befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (versenyfelügyeleti bírság). Ha a kötelezett pénzfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, akkor az adózás rendjéről szóló törvény szerinti késedelmi pótlékkal azonos módon számított mértékű késedelmi pótlékot fizet. A bírság és az esetleges késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[1] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.


[1] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar