Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/15/2021.
Iktatószám: VJ/15-27/2021.

Betekinthető változat!

 A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a M. L. illetve dr. K. N. D. igazgatósági tagok által képviselt FestiPay Készpénzmentes Fizetési Szolgáltatások Zrt. (1126 Budapest, Derkovits utca 3-5.) eljárás alá vont vállalkozással szemben a VJ/37/2018. számú versenyfelügyeleti eljárásban hozott határozatban kötelezővé tett vállalások teljesülésének ellenőrzése céljából elrendelt utóvizsgálati eljárásban meghozta az alábbi

határozatot.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa megállapítja, hogy a FestiPay Készpénzmentes Fizetési Szolgáltatások Zrt. a VJ/37/2018. számú versenyfelügyeleti eljárást lezáró határozatban számára előírt – általa vállalt – kötelezettségeket nem teljesítette maradéktalanul, ugyanis

  • a vállalás fogyasztói tájékoztatással kapcsolatos 1.1.1. pontjának csak részben – a fogyasztói tájékoztatók FestiPay által üzemeltetett feltöltőpontokon való kihelyezése kivételével – tett eleget;
  • a vállalás informatikai fejlesztésre vonatkozó 1.2.1. pontjának csak részben tett eleget, mivel a szoftver működése során, a vevőkijelzőn nem jelenik meg azzal kapcsolatos tájékoztatás a fizetési folyamat során, hogy ha a fogyasztó nem kíván borravalót adni, akkor a fizetés külön interakció nélkül, a fizetőeszköz megfelelő berendezéshez való érintésével megtörténik;
  • a vállalás szerződések módosításával illetve egyes szerződéses rendelkezések törlésével kapcsolatos 1.3.1. és 1.3.2. pontjának nem megfelelően tett eleget, mivel csak szóbeli akarategyezség jött létre a felek között a szoftvermegoldás módosítása illetve egyes szerződéses kikötések törlése, módosítása tárgyában, miközben a szerződések módosítására – a szerződések rendelkezéseinek megfelelően – csak írásban kerülhetett volna sor, ráadásul az eljárás alá vont igazolási kötelezettségét sem az előírt módon és határidőben teljesítette;
  • a vállalás borravaló adási opcióval nem rendelkező partnerek tájékoztatására vonatkozó 1.4.1. pontjának nem megfelelően tett eleget, mivel az érintett partnerek számára a FestiPay-nek kifejezett javaslatot kellett volna tennie a szoftvermódosításra, és felhívni a figyelmet arra, hogy a módosítás a jogszerű működéshez elengedhetetlen, erre azonban csak nagyon áttételesen került sor.

Az eljáró versenytanács a fentiekre tekintettel 700.000 Ft, azaz hétszázezer forint versenyfelügyeleti bírságot szab ki az eljárás alá vonttal szemben, amely összeget a kötelezett a Magyar Államkincstár 10032000-01037557-00000000 számú versenyfelügyeleti bírságszámlája javára köteles megfizetni a határozat közlésétől számított 30 napon belül. Befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (versenyfelügyeleti bírság). Ha a kötelezett pénzfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, akkor az adózás rendjéről szóló törvény szerinti késedelmi pótlékkal azonos módon számított mértékű késedelmi pótlékot fizet. A bírság (és az esetleges késedelmi pótlék) meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[1] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

 INDOKOLÁS

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.


[1] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar