Nyomtatható verzió PDF formátumban

1026 Budapest, Riadó u. 1-3.
Levélcím: 1534 Budapest, Pf. 958.
KRID: 213396918
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/29/2021.
Iktatószám: VJ/29-222/2021.


 
Betekinthető változat
Egységes szerkezetben a VJ/29-218/2021. sz. számú módosító határozattal


A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Dunai Személyszállító Kft. (1054 Budapest, Nagysándor József utca 3. fszt. 3.), a Hajózni Jó Kft. (7624 Pécs, Angster József utca 15/C), valamint a Bassola Ügyvédi Iroda által képviselt Rubin Group Korlátolt Felelősségű Társaság (1137 Budapest, Szent István körút 26. 2. em. 15/B.) és Duna-Weser Kft. (1137 Budapest, Szent István körút 26. 2. em.) eljárás alá vont vállalkozásokkal szemben gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban meghozta az alábbi

határozatot.

I. Az eljáró versenytanács a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 76. § (1) bekezdés f) pontja alapján megállapítja, hogy a Dunai Személyszállító Kft., a Hajózni Jó Kft. (mint egy vállalkozáscsoporthoz tartozó vállalkozások), illetve a Rubin Group Kft. és a DUNA-WESER Kft. (mint egy másik vállalkozáscsoporthoz tartozó vállalkozások) 2020. júniusa és 2021. február 8. között a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság által kiírt, „Közszolgáltatás üzemeltetése BKV hajókkal TB-42/20” című projekt megvalósítása tárgyában, EKR000435802020 azonosító számon lefolytatott az uniós értékhatárt meghaladó nyílt közbeszerzési eljárás kapcsán jogsértést követtek el azzal, hogy megállapodtak az általuk tanúsítandó ajánlatadói magatartások tekintetében. A megállapodás kiterjedt különösen a tenderen induló vállalkozások kijelölésére, illetve e kör tendernyertességének előmozdítására, az árszintek egyeztetésére, valamint a DUNA-WESER Kft. teljesítésbe történő bevonására.

II. A fenti jogsértés miatt az eljáró versenytanács a Tpvt. 76. § (1) bekezdés k) pontja alapján kötelezi 

  • a Rubin Group Kft.-t 5.000.000.- Ft, azaz ötmillió forint, és
  • a DUNA-WESER Kft.-t 5.000.000.- Ft, azaz ötmillió forint

versenyfelügyeleti bírság egyösszegű megfizetésére, amely összeget az eljárás alá vontak a Magyar Államkincstár 10032000-01037557-00000000 számú Versenyfelügyeleti Bírságszámlája javára kötelesek megfizetni a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül.
Befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (versenyfelügyeleti bírság). Ha a kötelezett a pénzfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, akkor az adózás rendjéről szóló törvény szerinti késedelmi pótlékkal azonos módon számított mértékű késedelmi pótlékot fizet. A bírság (és az esetleges késedelmi pótlék) meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.
A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap  használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

III. Az eljáró versenytanács a Rubin Group Kft.-vel szemben kiszabott bírság tekintetében a vele egy vállalkozáscsoportba tartozó DUNA-WESER Kft.-t, illetve a DUNA-WESER Kft.-vel szemben kiszabott bírság tekintetében a vele egy vállalkozás-csoportba tartozó Rubin Group Kft.-t nevesíti , és egyetemlegesen kötelezi a bírság megfizetésére a Tpvt. 78. § (5) bekezdése alapján.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.