Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62., Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/8/2021.
Iktatószám: VJ/8-34/2021.                                                            

Nyilvános változat!
Az eljárás alá vont üzleti titka az [ÜZLETI TITOK] jelöléssel látható!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Winkler, Barna & Társai Ügyvédi Iroda (1012 Budapest, Logodi u. 30. KRID: 18249561) által képviselt PRODUCT OF THE YEAR HUNGARY Kft. (1035 Budapest, Vihar u. 18.) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt lefolytatott VJ/28/2018. számú versenyfelügyeleti eljárásban hozott határozatban előírt kötelezettségvállalás teljesítésének ellenőrzésére indított utóvizsgálati eljárásban meghozta az alábbi

 határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a PRODUCT OF THE YEAR HUNGARY Kft. a 2020. február 17-én kelt VJ/28-67/2018. számú határozatban előírt kötelezettségvállalását nem teljesítette maradéktalanul, amiért az eljáró versenytanács a vállalkozást 3.000.000 Ft (azaz hárommillió forint) bírság megfizetésére kötelezi.

A bírságot a PRODUCT OF THE YEAR HUNGARY Kft. Magyar Államkincstár 10032000-01037557-00000000 számú Versenyfelügyeleti Bírságszámlája javára köteles megfizetni húsz egyenlő részletben, akként, hogy

  • az első részletet, 150.000 Ft-ot (azaz százötvenezer forintot) a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül,
  • a további, egyenként szintén 150.000 Ft-os (azaz százötvenezer forintos) részleteket pedig az első részlet esedékességét követő hónaptól havonta, adott hónap utolsó napjáig

köteles teljesíteni.

Bármely részlet elmaradása esetén a még fennálló teljes tartozás egy összegben esedékessé válik.

Befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (versenyfelügyeleti bírság). Ha a kötelezett pénzfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, akkor az adózás rendjéről szóló törvény szerinti késedelmi pótlékkal azonos módon számított mértékű késedelmi pótlékot fizet. A bírság (és az esetleges késedelmi pótlék) meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[1] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el.  A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet  az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

INDOKOLÁS

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.


[1] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar