Nyomtatható verzió PDF formátumban

KRID: 213396918
Ü
gyszám: VJ/12/2022.
Iktatószám: VJ/12-71/2022.

Betekinthető!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa az Oppenheim Ügyvédi Iroda (1053 Budapest, Károlyi utca 12., eljáró ügyvédek: dr. Cs. A., dr. Sz. I., dr. F. E., KRID azonosító: 18258648) által képviselt HELL ENERGY Magyarország Kft. (1062 Budapest, Andrássy út 126., KRID azonosító: 13324223), és a szintén az Oppenheim Ügyvédi Iroda által képviselt SWISS Laboratory Kft. (2120 Dunakeszi, Pallag u. 7., KRID azonosító: 25126510) eljárás alá vont vállalkozások ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indított versenyfelügyeleti eljárásban – nyilvános tárgyalást követően – meghozta az alábbi

határozatot.

A fenti jogsértésekre tekintettel az eljáró versenytanács a HELL ENERGY Magyarország Kft.-t 28.600.000 Ft, azaz huszonnyolcmillió-hatszázezer forint, a SWISS Laboratory Kft.-t 1.700.000 Ft, azaz egymillió-hétszázezer forint versenyfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezi a jelen határozat közlésétől számított 30 napon belül.

Egyebekben az eljáró versenytanács kötelezi a HELL ENERGY Magyarország Kft.-t és a SWISS Laboratory Kft.-t az általuk vállalt megfelelési program[1] jelen határozat kézhezvételét követő 90 napon belül történő bevezetésére és ezen határidőt követő 30 napon belüli igazolására.

A versenyfelügyeleti bírságot a kötelezett a Magyar Államkincstár 10032000-01037557-00000000 számú versenyfelügyeleti bírságszámlája javára köteles megfizetni a határozat közlésétől számított 30 napon belül. Befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (versenyfelügyeleti bírság). Ha a kötelezett pénzfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, akkor az adózás rendjéről szóló törvény szerinti késedelmi pótlékkal azonos módon számított mértékű késedelmi pótlékot fizet. A bírság és az eljárási költség (és az esetleges késedelmi pótlék) meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[2] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

INDOKOLÁS

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.


[1] Lásd VJ/12-56/2022. számú, az eljárás alá vontak 2022. november 7-én kelt beadványának e) pontjában foglalt utólagos megfelelési programját

[2] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar