Nyomtatható verzió PDF formátumban

1026 Budapest, Riadó u. 1-3.
Levélcím: 1534 Budapest, Pf. 958
Telefon: (06-1) 472-8865
KRID: 213396918
Ügyszám: VJ/25/2022.
Iktatószám: VJ/25-184/2022.

Betekinthető változat!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a D.I.ügyvéd, a M.P.Á. ügyvéd[1] és az Oppenheim Ügyvédi Iroda (1053 Budapest, Károlyi utca 12., cégkapu elérhetőség: 18258648)[2] által képviselt Donoci s.r.o. (678 01 Blansko, Prazská 2532/4, Csehország) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban – nyilvános tárgyalást követően – meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a Donoci s.r.o. tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytat, illetve folytatott azzal, hogy a www.lampak.hu weboldalon

  • 2020 augusztusától a döntéseiket torzító módon megtéveszti a fogyasztókat az általa kínált árkedvezmények valódi mértékével és értékével kapcsolatban, amivel megvalósítja a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Fttv.) § (1) bekezdés c) pontjában foglalt tényállást,
  • 2020 augusztusától a döntéseiket torzító módon megtéveszti a fogyasztókat azzal, hogy egyes termékek népszerűsítése során valótlan tájékoztatásokat tesz közzé a termékek iránti fogyasztói keresletre, a termékek népszerűségére vonatkozóan, amivel megvalósítja az Fttv. 6. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt tényállást,
  • 2020 augusztusától a tartalmuk és vizuális megjelenésük miatt sürgető jellegű üzenetek (azaz a termékek árkedvezménnyel elérhető időtartamának korlátozottságára utaló, valamint a termékek iránti fogyasztói kereslet mértékére vonatkozó tájékoztatások) révén honlapján a fogyasztók döntésének befolyásolására alkalmas pszichés nyomásgyakorlást valósít meg, ami alkalmas arra, hogy a fogyasztókat magatartási szabadságukban korlátozza, illetve ügyleti döntésüket befolyásolja, így az eljárás alá vont megvalósítja az Fttv. 8. § (1) bekezdésében foglalt tényállást,
  • 2020 augusztus 5-én és 6-án az Eglo asztali lámpát, illetve 2022. május 12-én a Philips fürdőszobai beépíthető lámpát magasabb áron kínálta ajándékkal, mint anélkül, így az ajándék ellenértékét tartalmazta a csomagajánlat ára, amely magatartással az eljárás alá vont megvalósította a Fttv. mellékletének 20. pontjában foglalt magatartást,

megsértve az Fttv. 3. § (1) bekezdését.

A fenti jogsértésekre tekintettel az eljáró versenytanács az eljárás alá vontat 126.000.000 Ft, azaz százhuszonhatmillió forint versenyfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezi, amely összeget a kötelezett a Magyar Államkincstár 10032000-01037557-00000000 számú[3] versenyfelügyeleti bírságszámlája javára köteles megfizetni hat havi azonos összegű részletben akként, hogy

  • az első részletet (21.000.000 Ft-ot, azaz huszonegymillió forintot) a jelen határozat átvételét követő 30 napon belül,
  • a további részleteket (egyenként szintén 21.000.000 Ft-ot, azaz huszonegymillió forintot) pedig az első részlet megfizetését követően havonta, az adott hónap 25. napjáig

köteles megfizetni.

Az eljáró versenytanács felhívja a figyelmet, hogy bármely részlet elmaradása esetén a még fennálló teljes tartozás egy összegben esedékessé válik.

Befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (versenyfelügyeleti bírság). Ha a kötelezett pénzfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, akkor az adózás rendjéről szóló törvény szerinti késedelmi pótlékkal azonos módon számított mértékű késedelmi pótlékot fizet. A bírság (és az esetleges késedelmi pótlék) meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

Az eljáró versenytanács továbbá arra kötelezi az eljárás alá vontat, hogy az általa vállalt (és így bírságcsökkentő tényezőként figyelembe vett) megfelelőségi programot (és az annak keretében vállalt konkrét intézkedéseket)[4] a jelen határozat átvételét követő 60 napon belül valósítsa meg és a jelen határozat átvételét követő 90 napon belül igazolja a Gazdasági Versenyhivatal felé.

A megfelelési program (határidőben történő) igazolásának elmaradása esetén a Gazdasági Versenyhivatal szintén megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[5] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

INDOKOLÁS

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.


[1] A meghatalmazás a VJ/25-99/2022. számú iratban található.

[2] Az iroda meghatalmazása a VJ/25-170/2022. számú iratban található.

[3] Külföldről történő utalás esetén a számla adatai a következők: IBAN: HU88, SWIFT: HUSTHUHB

[4] Lásd a VJ/25-176/2022. számú irat A. a) és c) pontjait és 3. számú mellékletét és a VJ/25-182/2022. számú irat 4. pontját és mellékletét.

[5] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar