Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62., Pf. 211.
KRID: 213396918
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/7/2022.
Iktatószám: VJ/7-17/2022.

Betekinthető!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Lendvai és Szörényi Ügyvédi Iroda (1025 Budapest, Pusztaszeri út 33/A.; eljáró ügyvéd dr. L. A., KRID: 18249468) által képviselt Central European Opportunity Magántőkealap (1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.) vállalkozással szemben összefonódás végrehajtása tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban meghozta az alábbi

határozatot.

  1. Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a Central European Opportunity Magántőkealap a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 29. § (1) bekezdésébe ütköző jogsértést követett el azzal, hogy a Global Refuse Holding Zrt. feletti közvetlen egyedüli irányításszerzésével létrejött összefonódást a Gazdasági Versenyhivatal tudomásulvételének hiányában végrehajtotta.
  2. Az eljáró versenytanács az 1. pont szerinti jogsértés miatt a Central European Opportunity Magántőkealap eljárás alá vont vállalkozást kötelezi 2.352.000 Ft (azaz kétmillió-háromszázötvenkétezer forint) versenyfelügyeleti bírság megfizetésére, amelyet a kötelezett a Magyar Államkincstár 10032000-01037557-00000000 számú versenyfelügyeleti bírságszámlája javára köteles megfizetni a határozat közlésétől számított 30 napon belül. Befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (versenyfelügyeleti bírság). Ha a kötelezett pénzfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, akkor az adózás rendjéről szóló törvény szerinti késedelmi pótlékkal azonos módon számított mértékű késedelmi pótlékot fizet. A bírság (és az esetleges késedelmi pótlék) meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[1] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.


[1] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar