Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/108/2014.
Iktatószám:
Vj/108-15/2014.

A Vj/108-13/2014. sz. kijavító határozattal egységes szerkezetbe foglalt betekinthető változat!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa az Oppenheim Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: dr. M. Z.; 1053 Budapest, Károlyi utca 12.) által képviselt OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor utca 16.) és Magyar Export-Import Bank Zrt. (1065 Budapest, Nagymező utca 46-48.) kérelmezők összefonódás engedélyezése iránti kérelemére indult versenyfelügyeleti eljárásban, amelyben további ügyfélként részt vett a szintén az Opennheim Ügyvédi Iroda által képviselt Fordulat Tőkealap (képviselője: PortfoLion Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.; 1123 Budapest, Alkotás utca 53/B. V. emelet), meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács engedélyezi, hogy a Fordulat Tőkealap felett a Magyar Export-Import Bank Zrt. – annak korábbi egyedüli irányítójával, az OTP Bank Nyrt.-vel – közös irányítást szerezzen.

Az eljáró versenytanács a kérelem késedelmes benyújtása miatt a kérelmezőkkel szemben 32.850.000.- (harminkettőmillió-nyolcszázötvenezer) Ft bírságot szab ki, amit a határozat kézbesítésétől számított harminc napon belül kötelesek egyetemlegesen megfizetni a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlájára.

Ha a kötelezettek a bírságfizetési kötelezettségüknek határidőben nem tesznek eleget, késedelmi pótlékot kötelesek fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal elrendeli a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Versenytanácsnál benyújtott, vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.