Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/109/2014.
Iktatószám:
Vj/109-27/2014.

Nyilvános változat!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a dr. F. B. vezető jogtanácsos[1] által képviselt Henkel Magyarország Kft. (1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.) eljárás alá vont vállalkozás ellen jogsértő összehasonlító reklám tilalmának feltételezett megsértése miatt indított versenyfelügyeleti eljárásban – nyilvános tárgyalást követően – meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a Henkel Magyarország Kft. 2014. július 7. és 2014. augusztus 10. között közzétett televíziós reklámjában jogsértő összehasonlító reklámot alkalmazott, amikor a Pur Gold kézi mosogatószert a Jar Platinum kézi mosogatószerrel nem tárgyilagosan hasonlította össze.

A jogsértés megállapítása mellett az eljáró versenytanács 9.000.000 Ft (kilencmillió forint) bírságot szab ki az eljárás alá vonttal szemben, amely összeget a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetni.

Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

INDOKOLÁS

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.

 


[1] A jogtanácsosi igazolvány másolata a Vj/109-2/2014. számú irat 5. számú mellékletében