Nyomtatható verzió PDF formátumban 

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62., Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/012/2014.
Iktatószám:
Vj/012-45/2014.

Nyilvános változat!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a F. Gy. felszámoló biztos (Gordius Consulting Gazdasági Pénzügyi Tanácsadó és Vagyonértékelő Zrt., 1143 Budapest, Besnyői u. 13., 1576 Budapest, Pf. 52.) által képviselt Impulser Trade Kft. „f. a.” (1195 Budapest, Hofherr Albert utca 3.) alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy az Impulser Trade Kft. „f. a.” 2013. június 20. és 2013. november 7. között fogyasztók megtévesztésére alkalmas kereskedelmi gyakorlatot tanúsított, amikor egyes kereskedelmi kommunikációiban valótlanul állította, hogy a FLIR A310 hőkamera alkalmas betegségek diagnosztizálására.

A jogsértés megállapítása mellett az eljáró versenytanács megtiltja a fenti magatartás folytatását, valamint 100.000.000 Ft (százmillió forint) bírságot szab ki az eljárás alá vonttal szemben, amely összeget a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetni.

Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.