Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/65/2014.
Iktatószám:
Vj/65-33/2014.

Személyes adatot nem tartalmazó változat!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a dr. Sz. K. ügyvéd (SBGK Ügyvédi Iroda, 1062 Budapest, Andrássy út 113.) által képviselt VARGHA GYÓGYMÓD-METODIKA Egészségügyi Szolgáltató és Gyógyhatású termékeket Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság (a versenyfelügyeleti eljárás indításakori nevén: DR. VARGHA METODIKA TUDOMÁNYOS INTÉZET Egészségügyi Szolgáltató és Gyógyhatású termékeket Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság, székhelyének címe: 1118 Budapest, Hársmajor u. 18.) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban – egy részében zárt tárgyalást követően – meghozta az alábbi

határozatot.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa megállapítja, hogy a VARGHA GYÓGYMÓD-METODIKA Egészségügyi Szolgáltató és Gyógyhatású termékeket Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. január 1-től 2014. július 18-ig terjedő időszakban fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot valósított meg azáltal, hogy a „Vargha Metodika” elnevezésű kezelésével kapcsolatosan valótlan gyógyhatás-, valamint egészségre vonatkozó és egyéb hatásállításokat tett közzé televíziós műsorokban, nyomtatott sajtóhirdetéseiben, szórólapokon és saját honlapján.

A jogsértés megállapítása mellett az eljáró versenytanács a jelen határozat kézhezvételét követő 30. naptól eltiltja az eljárás alá vont vállalkozást a fenti magatartás folytatásától és arra kötelezi, hogy a kereskedelmi gyakorlatának módosítását a jelen határozat kézhezvételét követő 60 napon belül igazolja a Gazdasági Versenyhivatal felé.

Az eljáró versenytanács továbbá 12.086.800 Ft (azaz tizenkettőmillió-nyolcvanhatezer-nyolcszáz forint) bírságot szab ki az eljárás alá vonttal szemben, amely összeget a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetni.

Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

INDOKOLÁS 

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.