Nyomtatható verzió PDF formátumban 

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/009/2014.
Iktatószám:
Vj/009-39/2014.

Nyilvános változat!

A Gazdasági Versenyhivatal a dr. Csere Ügyvédi Iroda által képviselt SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. (2060 Bicske, SPAR út 0326/1 hrsz.) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indított versenyfelügyeleti eljárásban – nyilvános tárgyalást követően – meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. ,,5.000 Ft vásárlás után 500 Ft visszajár” akciójának népszerűsítése során tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot valósított meg, amikor 2012 októberétől 2014 februárjáig egyes kommunikációs eszközein

  • megtévesztette a fogyasztókat, amikor valótlanul tüntette fel, hogy minden elköltött 5.000 Ft után 500 Ft visszajár,

  • azt sugallta reklámjaival, hogy 5.000 Ft után jutnak a fogyasztók 500 Ft kedvezményhez, azonban összesen legalább 10.000 Ft értékű vásárlás volt szükséges az 500 Ft kedvezmény érvényesítéséhez,

  • nem vagy kevéssé észlelhetően, értelmezhetően tüntette fel az 500 Ft-os kupon kiadásának és beváltásának egyéb, a kupon felhasználhatóságát érintő feltételeit.

A jogsértés megállapítása mellett az eljáró versenytanács 43.000.000 Ft (negyvenhárommillió forint) bírságot szab ki a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.-vel szemben, amely összeget a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetni.

Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

INDOKOLÁS

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.