Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím:1391 Budapest 62. Pf. 211
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/116/2014.
Iktatószám:
Vj/116-48/2014.

Betekinthető!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Tissier Alain Louis [1] ( BG 1504 Sofia, 11 Rue Oborichté 1 er. Étage, kézbesítési megbízottja a Millkont Pénzügyi Tanácsadó és Szolgáltató Kft., (9200 Mosonmagyaróvár, Károly u. 16.) ügyvezető által képviselt Posta Szerviz Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Károly u. 16.) és a szintén a fentiek szerint képviselt Asztrológiai Előrejelzések Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Károly u. 16.) eljárás alá vont vállalkozásokkal szemben fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indított versenyfelügyeleti eljárásban – tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

 határozatot.

 Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a Posta Szerviz Kft. jogsértő reklámozást folytatott, amikor 2013. január 1. és 2014. december 9. között kereskedelmi kommunikációjában az LPA Bio-Actif elnevezésű terméknek

  • jogszabályi tilalom ellenére gyógyhatást tulajdonított azáltal, hogy az artrózisban szenvedők részére segítséget ígért,

  • egészségre gyakorolt kedvező hatásával kapcsolatosan nem az ágazati szabályoknak megfelelő, így megtévesztő állításokat tett közzé,

  • tesztelésére, ellenőrzöttségére vonatkozóan megtévesztő állításokat tett közzé, ekként tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot tanúsított.

E jogsértés miatt az eljáró versenytanács kötelezi a Posta Szerviz Kft.-t 12.453.000.- Ft, azaz tizenkettőmillió-négyszázötvenháromezer forint bírság megfizetésére, amelyet a határozat kézbesítésétől számított harminc napon belül kötelesek megfizetni a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlájára. Befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő: az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (bírság). Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

Az eljáró versenytanács a jogsértés megállapításán túlmenően a Posta Szerviz Kft. részére megtiltja fenti jogsértő magatartás további folytatását a határozat kézhezvételétől számított munkanap 5 nap elteltével. Az eljáró versenytanács kötelezi az eljárás alá vontat, hogy a határozat kézhezvételét követő 30 napon belül tájékoztassa a GVH-t a fenti kereskedelmi gyakorlat további folytatásának megszüntetése tényéről, módjáról és nyújtsa be a megszüntetést alátámasztó dokumentumokat.

Az eljáró versenytanács a Posta Szerviz Kft. eljárás alá vonttal szemben kiszabott bírság tekintetében a vele egy vállalkozáscsoportba tartozó Asztrológiai Előrejelzések Kft.-t nevesíti – mivel a Tpvt. 78. § (5) bekezdése alapján külön végzésben egyetemlegesen kívánja kötelezni – a bírság be nem hajtott részének megfizetésére, amennyiben a bírságot a vállalkozáscsoport jogsértést megvalósító tagja önként nem fizeti meg, és a végrehajtás sem vezet eredményre.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

INDOKOLÁS

 

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.


[1] Az eljárás alá vont tulajdonosa Houbert Louis Denis Patrick az ideiglenes intézkedésről szóló végzés kibocsátását követően, 2015. november 3-án az Asztrológiai Előrejelzések Kft. és a Postaszerviz Kft. vállalkozások tulajdoni jogát és azok ügyvezetését Tissier Alain Louis-ra ruházta át.