Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/66/2014.
Iktatószám:
Vj/66-72/2014.

Nyilvános változat!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa az Ormai és Társai CMS Cameron McKenna LLP Ügyvédi Iroda, az O. Ügyvédi Iroda, a dr. P. D. Ügyvédi Iroda és a J. Ügyvédi Iroda (1053 Budapest, Károlyi u. 12., Ybl Palota) által képviselt Ryanair Ltd. (Corporate Head Office, Airside Business Park, Swords, Co. Dublin, Republic of Ireland) eljárás alá vont vállalkozással szemben fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban – nyilvános tárgyalást követően – meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a Ryanair Ltd. 2012 februárjától 2015. október végéig  megtévesztette a fogyasztókat a magyar nyelvű foglalási oldalán

  • a Dinamikus Valuta Átváltási rendszerrel, annak választhatóságával és a választás következményeivel kapcsolatos tájékoztatással, illetve annak hiányosságaival – mivel félreérthető és időszerűtlen módon tájékoztatta a fogyasztókat –, valamint

  • amikor azt ígérte a fogyasztóknak – annak igazolatlansága ellenére –, hogy a Dinamikus Valuta Átváltási rendszer elfogadása kedvezőbb, alacsonyabb költségű a fogyasztók számára a banki átváltásoknál.

A jogsértés megállapítása mellett az eljáró versenytanács 50.000.000 Ft (azaz ötvenmillió forint) bírságot szab ki a Ryanair Ltd.-vel szemben, amely összeget a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetnie a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül.

Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

 

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanács meghozta továbbá az alábbi

 végzést.

 Az eljáró versenytanács az átváltási árfolyam, így a fizetendő összeg garantálásának ígérete tekintetében az eljárás megszünteti.

A végzéssel szemben a közléstől számított 8 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett jogorvoslati kérelemmel lehet élni.

Ha a jogorvoslatra jogosult az egybefoglalt határozat és végzés ellen jogorvoslattal él, a határozat elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni.

INDOKOLÁS

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.